Майбутні науковці

Руснак Сергій Володимирович

 • Лікар-інтерн за спеціальністю акушерство та гінекологія;
 • Був членом студентського наукового гуртка, а в подальшому староста, кафедр: “Фізіології” (2011 – 2015 р.); ”Патологічної фізіології” (2012 – 2015 р.); ”Хірургії №3 з курсом нейрохірургії” (2011 – 2015 р.);
 • Лауреат Премії НАМН (2016 р.)
 • Член Товариства молодих вчених;
 • Був Головою студентського наукового товариства ОНМедУ (2015 р.);
 • Учасник ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад по спеціальностям: “Патологічна фізіологія” (м. Чернівці); ”Хірургія” (м. Запоріжжя);
 • за студентські роки обрав напрямки – модернізація діагностики гострих та масивних кровотеч в експериментальних моделях та в клінічних умовах на до госпітальному та госпітальному періоді; вивчення патофізіологічних змін в організмі задля розробки оригінальної експериментальної моделі інфаркту міокарда на фоні хронічної гіпоксії міокарда;
 • автор та співавтор 34 студентських наукових робіт, частина з них:
 • 1. Руснак С. В., Остапенко І. О. Об’єктивність формульних методів визначення крововтрати при травматичному пошкодженні нижніх кінцівок // Актуальні питання сучасної медицини. – Тези доп. XI міжн. студ. конф. студентів та молодих вчених. – Харків, 2014. – С. 99-100.
 • 2. Вастьянов Р. С., Руснак С. В. Неефективність гемодинамічних показників при діагностиці кровотеч різного об’єму // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем медицини. – Збірник матеріалів міжн. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 14-18.
 • 3. Руснак С. В., Пелішок В. І., Остапенко І. О. Об’єктивність показника гематокриту при визначенні об’єму крововтрати в умовах бойових дій // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №4 (83), спец. випуск. – С. 259.
 • 4. Пелішок В. І., Савицький В. І., Наговіцин О. П., Руснак С. В. Вірогідність ускладнень з боку серцево-судинної системи при гострих кровотечах // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №4 (83), спец. випуск. – С. 263.
 • 5. Руснак С. В., Пелішок В. І. Гематологічні зміни після медикаментозного заміщення крововтрати // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. науково-практ. конф. з міжн. участю, присв. 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. – Одеса, 2015. – С. 75.
 • 6. Руснак С. В., Кіржнер М. Е. Зміни показників периферичної крові після внутрішньо судинного гемостазу // Перший крок в науку – 2015. – Тези доп. XIІ міжн. студ. конф. – Вінниця, 2015. – С. 59.
 • 7. Пелішок В. І., Руснак С.В. Патофізіологічні зміни, після ударно-хвильової терапії, в зонах ішемії міокарда // Перший крок в науку – 2015. – Тези доп. XI міжн. студ. конф. – Вінниця, 2014. – С. 46.
 • 8. Руснак С.В., Миронов О.О., Савицький В.І. Патофізіологічні зміни трансаміназ в крові після дії ударної хвилі на міокард при стабільній стенокардії // Перший крок в науку – 2015. – Тези доп. XIІ міжн. студ. конф. – Вінниця, 2015. – С. 58.
 • 9. Патофізіологічні аспекти ударно-хвильової терапії при лікуванні хронічних форм ішемічної хвороби серця / Руснак С.В. // Подання на кращу студентську наукову роботу по напрямку “Теоретична медицина” – Одеса, 2015. – 10 с.
 • 10. Вастьянов Р. С. Порівняльне патофізіологічне обгрунтування методів діагностики розміру крововтрати в експерименті / Р. С. Вастьянов, І. В. Савицький, С. В. Руснак, В. І. Савицький, О. П. Наговіцин, І. В. М’ястківська, М. В. Зонаріс, І. О. Марковська // Научная дискуссия: вопросы медицины: сб. ст. по материалам XLVI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы медицины». – № 2 (33). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 112-117.

Шанигін Антон Вікторович

 • Лікар-інтерн за напрямом терапія.
 • Член Ради ТМВ;
 • З 2 курсу очолював студентське наукове товариство медичного факультету №4. Приймає активну участь в роботі факультету;
 • Був старостою студентського наукового товариства кафедри професійної патології, клінічної, лабораторної і функціональної діагностики;
 • Обраний до складу Ради ТМВ (2016 р.);
 • Приймав участь в між факультетських іграх «Брейн-ринг»; Нагороди:
 • 1. Грамота Ради ректорів вищих учбових закладів Одеського регіону за успіхи в навчанні, активну участь в громадському житті та з нагоди Дня студента.
 • 2. Грамота управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за успіхи в навчанні, активну участь в громадській і культурній діяльності та з нагоди Дня студента.
 • 3. Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за наполегливу сумлінну працю, творчий підхід до навчання, активну громадську діяльність і з нагоди Дня студента.
 • 4. Грамота голови студентської ради за активну громадську позицію, значний вклад в діяльність студентського самоврядування.
 • 5. Грамота голови студентської ради за значні досягнення у науковій діяльності Студентського наукового товариства університету та активну роботу у Студентській Раді ОНМедУ .
 • 6. Диплом І ступеня учасника міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (м. Одеса, 2013 р.) – «Гігієнічна оцінка впливу на здоров’я працівників виробничих факторів підприємств автомобільного транспорту».
 • 7. Диплом ІІ ступеня учасника міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (м. Одеса, 2014 р.) – «Зміни в організмі щурів, викликані підвищеним вмістом нітратів в харчовому раціоні»
 • 8. Диплом І ступеня учасника міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (м. Одеса, 2014 р.) – «Методи комплексного лікування остеопорозу та остеоартрозу шляхом підшкірного введення газу СО2»
 • 9. Диплом ІІІ ступеня учасника міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» присвяченої 85 річчю з дня заснування студентського наукового товариства ОНМедУ. «Гигиенический аспект особенностей воздействия психогенного фактора на психоэмоциональное напряжение у студентов медиков» (2015 р. м Одеса).
 • 10. Сертифікат учасника другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в області наук «Клінічна медицина» (м. Київ).
 • 11. Сертифікат учасника другого етапу «Всеукраїнської Олімпіади з загальної гігієни» (м. Донецьк)
 • 12. Сертифікат учасника V (67) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (м. Київ, 2013 р.)
 • 13. Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини ХХІ віку» (м. Уфа, РФ, 2014 р.).
 • 14. Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку науки» (2014г. Уфа, РФ).
 • 15. Сертифікат учасника XVII міжнародної науково-практичної конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура і валеологія – 2014 р.»
 • 16. Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» – «Роль системы остеопротегерина в диагностике и лечении больных остеопорозом» (23-24 квітня 2015, м. Суми)
 • 17. Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» присвяченої 85 річчю з дня заснування студентського наукового товариства ОНМедУ «Кореляція показників денситометрії та остеокластогенезу в комплексній діагностиці та лікуванні хворих на остеопороз»
 • 18. Сертифікат учасника ІІ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Новітні тенденції в медицині та фармації» – «Гігієнічна оцінка впливу психогенних факторів на психоемоційний стан студентів медиків.» (8-10 квітня 2015р, м. Чернівці).
 • 19. Подяка студентської ради ОНМедУ за активну участь в громадській роботі і вагомий внесок в розвиток студентської ради ОНМедУ.

Наговіцин Олександр Павлович

 • студент V курсу 21 групи медичного факультету №3;
 • член та староста студентського наукового гуртка кафедри: “Травматологii та ортопедii” (2014 – 2017 р.);
 • Голова студентського наукового товариства ОНМедУ (2017 р.);
 • Лауреат Премії НАМН України
 • автор та співавтор 5 патентів на винахід та корисну модель, 35 студентських наукових робіт, частина з них:
 • 1. Наговіцин О. П. Визначення типу мислення у жінок та чоловіків // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. науково-практ. конф. з міжн. участю, присв. 115-річчю з дня народження проф. М. О. Ясиновського. – Одеса, 2014. – С. 44.
 • 2. Пелішок В. І., Савицький В. І., Наговіцин О. П., Руснак С. В. Вірогідність ускладнень з боку серцево-судинної системи при гострих кровотечах // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №4 (83), спец. випуск. – С. 263.
 • 3. Наговіцин О. П. Герцен Іван Генріхович – засновник одеської школи травматології // Тези доп. науково-практ. конф. з міжн. участю, присв. 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. – Одеса, 2015. – С. 8.
 • 4. Наговіцин О. П. // Тези доп. науково-практ. конф. з міжн. участю, присв. 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. – Одеса, 2015. – С. 75.
 • 5. Пелішок В. І., Савицький В. І., Наговіцин О. П., Руснак С. В. Вірогідність ускладнень з боку серцево-судинної системи при гострих кровотечах // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №4 (83), спец. випуск. – С. 263.
 • 6. Руснак С. В., Наговіцин О.П., М’ястківська І. В. Кількісні зміни фактора Віленбранда при травматичній ампутації кінцівки, ускладненій геморагічним та травматичним шоком // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2015. – №3 (90), спец. випуск. – С. 91.
 • 7. Руснак С. В., Наговіцин О. П., Савицький І. В. Патогенетичне обґрунтування методу діагностики активності кровотечі // Бюллетень XIV чтений им. В. В. Подвысоцкого. – 2015. – Одесса : Фенікс, 2015. – С. 166.
 • 8. Руснак С. В., Савицький В. І., Наговіцин О. П. Залежність зміни фактора Віленбранда від розміру крововтрати // міжвузівська конференція 2015 Харків
 • 9. Руснак С. В., Солоненко Д. С., Наговіцин О. П., М’ястківська І. В. Аргументування створення нового патофізіологічного напрямку діагностики активності кровотечі // Бюллетень XIV чтений им. В. В. Подвысоцкого. – 2015. – Одесса
 • 10. Савицький І. В., Савицький В. І., Руснак С. В., Наговіцин О. П. Розробка нового діагностичного методу гострих кровотеч в експерименті // │ Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології – 2015 – Вінниця – С. 91.
 • 11. Вастьянов Р. С. Порівняльне патофізіологічне обгрунтування методів діагностики розміру крововтрати в експерименті / Р. С. Вастьянов, І. В. Савицький, С. В. Руснак, В. І. Савицький, О. П. Наговіцин, І. В. М’ястківська, М. В. Зонаріс, І. О. Марковська // Научная дискуссия: вопросы медицины: сб. ст. по материалам XLVI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы медицины». – № 2 (33). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 112-117.

Садовська Юлія Олександрівна

 • Студентка 5 курсу, з 1 курсу член наукового гуртка кафедри анатомії людини;
 • З другого курсу заступник старости наукового гуртка кафедри «Анатомії людини»;
 • Обрана до складу Ради СНТ (2017 р.);
 • Брала участь у науково-практичних конференціях:
 • 1. Садовська Ю. О., Мазніченко Є. О., Покора Є. Є., Кулєшова О. А., Горюк І. А. Стан системи цитокінів за умов індукованого ураження репродуктивної системи самців мишей та після його корекції // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 115-річчю з дня народження М. О. Ясиновського – Одеса, 2014. – с. 26-27.
 • 2. Садовська Ю. О., Мазніченко Є. О., Горюк І. А., Антонова Н. А. Використання клітинної терапії для стимуляції процесу регенерації при токсичному ураженні нирок // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 115-річчю з дня народження М. О. Ясиновського – Одеса, 2014. – с. 27.
 • 3. Садовська Ю. О., Ромак О. І., Мазніченко Є. О., Горюк І. А., Терновий Д. П. Стан системи цитокінів за умов індукованого токсичного гепатиту щурів та після його корекції // Медична наука в практику охорони здоров’я. – Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених – Полтава: УМСА, 2014. – с. 85.
 • 4. Садовська Ю. О., Горюк І. А., Терновий Д. П.Стан інтерлейкінів за умов токсичного впливу Доксорубіцину гідрохлориду на репродуктивну систему самців мишей // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя. – Тези міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: громадська організація «Львівська медична спільнота», 2015. – с. 133-134.
 • 5. Садовська Ю. О., Горюк І. А., Терновий Д. П.,Смірнова К. О., Ромак О. І. Вплив чотири хлористого вуглецю на стан нирок при моделюванні експериментального гепатиту // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ – Одеса, 2015 – с. 49.
 • 6. Садовська Ю. О., Цюрупа О. В., Горюк І. А., Терновий Д. П., Смірнова К. О. Моделювання остеохондрозу в міжхребцевих дисках хвостового відділу хребта у щурів // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ – Одеса, 2015 – с. 49-50.
 • 7. Садовська Ю. О., Горюк І. А., Терновий Д. П., Смірнова К. О., Горчаг Д. М. Вплив плазми, збагаченої тромбоцитами, на рівень деяких інтерлейкінів за умов експериментального гепатиту // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ – Одеса, 2015 – с. 50.
 • 8. Цюрупа О. В., Горюк І. А., Садовська Ю. О., Терновий Д. П., Селіванова В. В. Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на структуру між хребцевих дисків хвостових сегментів за умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії // Медична наука в практику охорони здоров’я. – Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених – Полтава: УМСА, 2015. – с. 50-51.

Горюк Ірина Анатоліївна

 • Студентка 5 курсу, з 1 курсу член наукового гуртка кафедри анатомії людини
 • З другого курсу староста наукового гуртка кафедри «Анатомії людини»;
 • Обрана до складу Ради СНТ (2017 р.)
 • Брала участь у науково-практичних конференціях:
 • 1. Садовська Ю. О., Горюк І. А., Смірнова К. О., Терновий Д. П., Ромак О. І.Застосування клітинної терапії при індукованому цирозі печінки у щурів в експерименті має суттєвий позитивний вплив на морфо-функціональний стан органу // Перший крок в науку 2016. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених – Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2016- с.58-59.
 • 2. Садовська Ю. О., Цюрупа О. В., Горюк І. А., Терновий Д. П., Смірнова К. О. Ефективність збагаченої тромбоцитами плазми при корекції дегенеративно-дистрофічних змін у міжхребцевих дисках в експерименті // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження Д. К. Заболотного – Одеса, 2016 – с.23-24.
 • 3. Морфологические проявления дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в эксперименте и после коррекции / Е. Л. Холодкова, А. В. Цюрупа, Ю. А. Садовская, И. А. Горюк// Молодий вчений–2016–№7(34) –С. 291–295
 • 4. Терновий Д. П., Садовська Ю. О., Горюк І. А., Смірнова Є. О., Ромак О. І.Морфологічна характеристика патологічних змін у печінці за умов корекції експериментального цирозу різними способами // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження І.Г. Герцена – Одеса, 2017– с.24
 • 5. Прус Р. В., Прус І. В., Горюк І. А., Садовська Ю. О., Терновий Д. П., Морфологічні зміни у печінки щурів при черепно-мозковій травмі // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини.- Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження І.Г. Герцена – Одеса, 2017– с.24-25
 • 6. Цюрупа О. В., Горюк І. А., Садовська Ю. О., Терновий Д. П. Ультрамікроскопічні зміни у міжхребцевих дисках хвостових сегментів щурів за умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини.- Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена – Одеса, 2017– с.25
 • 7. Терновий Д. П., Садовська Ю. О., Горюк І. А. Порівняльна характеристика ефективності використання різних методів корекції цирозу печінки у щурів // Медицина третього тисячоліття. – Тези доп. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених – Харків: ХНМУ, 2017 – с. 76-77.