НДІ трансляційної медицини

З метою реалізації плану виконання стратегії розвитку Одеського національного медичного університету (Наказ № 143-0 від 15.03.2017 р.) щодо оптимізації наукової діяльності в ОНМедУ, створення умов для науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та співробітників, в 2018 році було прийнято рішення о створенні НДІ трансляційної медицини шляхом реорганізації науково-дослідного інституту молекулярно-генетичної та клітинної медицини   відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти, на підставі Статуту ОНМедУ та рішення Вченої ради ОНМедУ протокол № 6 від  25 січня 2018  р.

Згідно з Положенням про НДІ трансляційної медицини, основними завданнями його діяльності є:

– забезпечення сучасної експериментальної, лабораторної та дослідницької бази для освітньої, наукової, науково-технічної та навчально-методичної діяльності ОНМедУ;

– надання співробітникам і аспірантам кафедр ОНМедУ умов для виконання фрагментів докторських та кандидатських дисертацій з подальшим впровадженням отриманих результатів в навчальний процес на кафедрах ОНМедУ;

– надання співробітникам кафедр ОНМедУ та молодим вченим консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з урахуванням найбільш актуальних напрямків медицини, біології та можливостей сучасної експериментально-лабораторної бази ОНМедУ;

– ініціювання та проведення спільно із співробітниками кафедр ОНМедУ фундаментальних досліджень, прикладних розробок, створення і впровадження нових конкурентоспроможних медико-біологічних технологій;

– забезпеченні методичної бази для навчальної, дослідницької та наукової роботи студентів;

– розробка напряму і методичної бази для підготовки спеціалістів на післядипломному рівні з базовою медичною та біологічною вищою освітою;

– розробка та впровадження нових експериментальних дослідницьких методів та підходів клінічної лабораторної діагностики;

– сприяння міжнародному співробітництву в галузі науково-дослідницьких робот та послуг.

План роботи НДІ Трансляційної медицини на 2021 рік

Подання заявок до конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету від Одеського національного медичного університету