Історія університету

1900 рік 1 вересня за старим стилем

В житті Одеси відбулася значна подія, яка залишила помітний слід в історії медичної освіти України і на багато років визначила її перспективу – було відкрито медичний факультет Новоросійського університету.

Факультет мав блискучі перспективи, тому що в ньму працювали видатні, всесвітньо відомі вчені. До відкриття факультету було завершено будівництво основних корпусів та клінік,які споруджувались за останнім словом будівельного та архітектурного мистецтва. За загальним визнанням цей факультет був найпрестижнішим та найоснащенішим медичним навчальним закладом Росії тих часів.

Проте цей вдалий старт було призупинено війною Росії з Японією, революційними подіями 1905-1907 р.р., першою світовою війною 1914-1918 р.р., жовтневим переворотом 1917р., та громадянською війною. Мав сплинути час, аби після зруйнування старої системи вищої школи на нових засадах почав здійснюватись її повільний підйом. Однак те позитивне, що було закладене ще в дореволюційні часи,скоро почало давати плоди.

Ще в дореволюційні часи зароджується всесвітньо відома школа патологів, засновником якої був перший декан Медичного факультету В.В.Підвисоцький. Його найближчими помічниками та учнями були О.О Богомолець і Д.К.Заболотний, які пізніше очолили Академію Наук України. Одночасно формується крупна наукова школа вченого – патолога В.В.Вороніна. На його ідеях формувались майбутні видатні вчені В.П.Філатов , Л.П.Дмитренко, С.І Вінокуров, Л.О.Черкес, М.О.Ясиновський, В.К.Жгенті та ін. Не можна не згадати когорту відомих морфологів – професорів М.К.Лисьонкова, М.С.Кондрат’єва, Ф.А.Волинського, В.І.Бушковича та ін. Їх оригінальні роботи отримали визнання в усьому світі.

1922 рік

Медичний факультет Новоросійського університету було реформовано в самостійний вищий навчальний заклад – медичний інститут, який знов перетворився в провідний ВНЗ півдня країни.

У 20-ті роки минулого сторіччя активно формуються і розвиваються основні наукові школи, які принесли Одеському медичному інституту всесвітню славу. Це – одеська терапевтична школа, заснована учнями С.П.Боткіна – професорами С.В.Левашовим та П.О.Вальтером, їх продовжувачами стали Л.П.Дмитренко, М.Д.Стражеско, Ф.Г Яновський, М.О.Ясиновський. В цей час плідно розвивається одеська офтальмологічна школа, одним із засновників якої був професор С.С.Головін. Подальше її становлення та всесвітня відомість пов’язані з ім’ям академіка В.П.Філатова.

Теперішній час

За роки існування незалежної України наш ВНЗ перетворився в один із провідних медичних університетів IV рівня акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської Асоціації університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. Сьогодні на семи факультетах і 66 кафедрах університету навчається біля 10 тисяч студентів і курсантів , 4000 з них – громадяни 52 іноземних країн. Навчання іноземних студентів здійснюється російською, українською і англійською мовами. Післядипломну освіту отримують 250 аспірантів, стажерів, магістрів та клінординаторів.

Професорсько-викладацький колектив складається з 144 докторів наук - професорів і 410 кандидатів наук – доцентів. Серед них є академіки державних та галузевих академій, 42 члена закордонних академій, 39 заслужених діячів науки і техники, заслужених лікарів та працівників народної освіти, 10 лауреатів державних та інших престижних міжнародних премій.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в навчальний процесс та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін.

За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи університету: власні стоматологічна та багатопрофільна університетські клініки, НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини, НДІ клінічної біофізики. Успішно функціонують створені сумісно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри: кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, дитячої кардіології, токсикології та ін.

Створення в університеті сучасного видавничо-поліграфічного комплексу дозволило видавати чотири наукових журнала, які ліцензовані ВАК України, підручники та навчальні посібники, авторами яких є науковці університету. Навчальна література серії “Бібліотека студента – медика” видається українською, російською та англійською мовами. За роки існування видавництва світ побачили 170 найменувань навчальної літератури загальним тиражем 205 тисяч примірників.

В грудні 2008р. прийняла перших читачів нова студентська бібліотека університету, яка має абонементи для студентів молодших та старших курсів, читальний зал на 140 місць, комп’ютерний зал, електронну бібліотеку.

Комп’ютерний парк в університеті налічує близько 1000 комп’ютерів.