Історія університету

1900 рік 1 вересня за старим стилем

В житті Одеси відбулася значна подія, яка залишила помітний слід в історії медичної освіти України і на багато років визначила її перспективу – було відкрито медичний факультет Новоросійського університету.

Факультет мав блискучі перспективи, тому що в ньму працювали видатні, всесвітньо відомі вчені. До відкриття факультету було завершено будівництво основних корпусів та клінік,які споруджувались за останнім словом будівельного та архітектурного мистецтва. За загальним визнанням цей факультет був найпрестижнішим та найоснащенішим медичним навчальним закладом Росії тих часів.

Проте цей вдалий старт було призупинено війною Росії з Японією, революційними подіями 1905-1907 р.р., першою світовою війною 1914-1918 р.р., жовтневим переворотом 1917р., та громадянською війною. Мав сплинути час, аби після зруйнування старої системи вищої школи на нових засадах почав здійснюватись її повільний підйом. Однак те позитивне, що було закладене ще в дореволюційні часи,скоро почало давати плоди.

Ще в дореволюційні часи зароджується всесвітньо відома школа патологів, засновником якої був перший декан Медичного факультету В.В.Підвисоцький. Його найближчими помічниками та учнями були О.О Богомолець і Д.К.Заболотний, які пізніше очолили Академію Наук України. Одночасно формується крупна наукова школа вченого – патолога В.В.Вороніна. На його ідеях формувались майбутні видатні вчені В.П.Філатов , Л.П.Дмитренко, С.І Вінокуров, Л.О.Черкес, М.О.Ясиновський, В.К.Жгенті та ін. Не можна не згадати когорту відомих морфологів – професорів М.К.Лисьонкова, М.С.Кондрат’єва, Ф.А.Волинського, В.І.Бушковича та ін. Їх оригінальні роботи отримали визнання в усьому світі.

1922 рік

Медичний факультет Новоросійського університету було реформовано в самостійний вищий навчальний заклад – медичний інститут, який знов перетворився в провідний ВНЗ півдня країни.

У 20-ті роки минулого сторіччя активно формуються і розвиваються основні наукові школи, які принесли Одеському медичному інституту всесвітню славу. Це – одеська терапевтична школа, заснована учнями С.П.Боткіна – професорами С.В.Левашовим та П.О.Вальтером, їх продовжувачами стали Л.П.Дмитренко, М.Д.Стражеско, Ф.Г Яновський, М.О.Ясиновський. В цей час плідно розвивається одеська офтальмологічна школа, одним із засновників якої був професор С.С.Головін. Подальше її становлення та всесвітня відомість пов’язані з ім’ям академіка В.П.Філатова.

Теперішній час

За роки існування незалежної України Одеський національний медичний університет перетворився в один із провідних медичних вишів IV рівня акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської Асоціацій університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів.

З кожним роком зростає обсяг міжнародного співробітництва ОНМедУ за такими напрямами, як стажування та підвищення кваліфікації науковців за кордоном, онлайн-участь в освітніх заходах, розвиток студентської академічної мобільності, поглиблення співробітництва із закладами вищої освіти Великої Британії, Литви, Румунії, Грузії, Австрії, Швеції, активізація можливостей програм проєкту “Erasmus+” у рамках співробітництва, зокрема, з Литовським університетом наук про здоров’я, розвивається багато інших проєктів.

ОНМедУ має близько 60 підписаних угод з освітніми та науковими закладами і організаціями 25 країн світу. Триває активна співпраця з Литовським університетом наук про здоров’я (м. Каунас), Медичним університетом Відня (Австрія), Румунським медичним університетом Григоре Т. Попа (м. Ясси), Лондонським університетом Королеви Марії, Грузинським національним університетом та Кавказьким міжнародним університетом (м. Тбілісі).

На 1.01.2024 року науково-педагогічний штат нараховує 728 співробітників на 42 кафедрах, які беруть участь у реалізації за всіма акредитаційними освітніми програмами на додипломному та післядипломному рівнях. В ОНМедУ із загальної кількості професорсько-викладацького складу працює 118 докторів наук, 375 докторів філософії, 94 професори, 234 доценти, 2 академіки і 2 члени-кореспонденти НАМН України, 16 заслужених діячів науки і техніки України, 28 заслужених лікарів, 1 заслужений винахідник та 1 заслужений працівник освіти України.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи. Клінічні кафедри отримують найсучаснішу науково-медичну апаратуру, яка відповідає світовим стандартам і дозволяє впровадити в навчальний процес та лікувальну практику новітні досягнення медичної науки, у тому числі ендоскопічні, лапароскопічні, трансплантологічні технології, тканинну терапію, генетичну медицину тощо.

У нашому ЗВО сформовані унікальні науково-лікувальні підрозділи: Університетські клініки, НДІ трансляційної медицини. Успішно функціонують створені спільно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри: кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу, ендоскопічної та лазерної хірургії, дитячої кардіології, токсикології тощо.

Сучасний видавничо-поліграфічний комплекс дозволяє видавати університетські газети, наукові журнали, підручники та навчальні посібники, авторами яких є науковці університету.

Провідним науково-інформаційним і просвітницьким центром ОНМедУ сьогодні є бібліотека університету. Вона налічує понад 847 тисяч документів різними мовами. Важлива частка сучасного фонду бібліотеки — понад 5000 електронних видань.
Електронна студентська бібліотека стала осередком найновіших надбань, що сприяють повноцінному інформаційному супроводу навчального процесу. Для студентів створені просторі читальні зали з Wi-Fi мережею, комп’ютерна читальна зала, електронні підручники, доступ до потужного мережевого ресурсу навчально-методичного контенту «Матеріали кафедр».