Перелік спеціальностей

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»

(ліцензований обсяг 1500 осіб)

Медична освіта в Одеському національному медичному університеті є однією за найбільш розвинених та провідних в порівнянні з іншими ВНЗ України та Європи.

За 120 років своєї історії Одеський національний медичний університет зробив великий внесок у розвиток медицини як науки, саме наш ВНЗ закінчили такі відомі всьому світу видатні діячі: Резник Б.Я., Кушнарьов М.А., Запорожан В.М. та інші видатні вчені та практичні лікарі.

Майбутні лікарі отримують освіту на двох медичних факультетах. Всього на медичних факультетах №1, 2 навчаються більше 4 тисяч вітчизняних студентів 1-6 курсу навчання.

Перші три курси студенти вивчають базові теоретичні знання на кафедрах анатомії, гістології, біології, фармакології та інших.

З 4 по 6 курс студенти навчаються за цикловою системою на клінічних базах міста Одеси.

Завдяки новітнім технологіях, оснащенню кафедр, електронній бібліотеці та симуляційним класам, що сприяє впровадженню в навчальний процес та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін., студенти можуть повністю здобути всі необхідні навички для того, що стати кваліфікованими лікарями.

Однак, треба пам’ятати, що, по-перше, вчитись у медичному університеті дуже важко. Кожен день треба бути підготовленим до заняття, запам’ятовувати велику кількість інформації. Взагалі, лікарі вчяться усе життя, бо наука не стоїть на місці. А по-друге, для кожного студента треба мати велику мотивацію вчитися та йти за своїм покликанням. Обираючи цей фах, можеш не лише насолоджуватися процесом праці, а й досягти справжнього успіху, бо престижність будь-якої праці визначає майстерність і наснага тієї людини, що її виконує.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

(ліцензований обсяг 300 осіб)

Стоматологічний факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи.

Базові знання студенти отримують на теоретичних та клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на п’ятьох профільних кафедрах (терапевтична, ортопедична, хірургічна стоматологія, кафедра ортодонтії та кафедра стоматології дитячого віку) протягом наступних трьох років навчання.

За більше як 50 років існування факультету отримали диплом лікаря – стоматолога близько 8 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 30 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 650 студентів на бюджетній і контрактній формах навчання.

На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності. Клінічні кафедри факультету розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах м. Одеси. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи вітчизняні і світові досягнення науки.

На базі кафедри ортодонтії створено симуляційний центр, який оснащений сучасним обладнанням, котре дає можливість підготовки не тільки студентів, а й лікарів післядипломної освіти.

Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані як державною так і англійською мовами.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

(ліцензований обсяг 250 осіб)

Фармацевтичний факультет готує українських та зарубіжних студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають кваліфікацію провізор. Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються в окремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням, яке необхідне для проведення навчальної та наукової роботи.

На факультеті реалізована концепція комп’ютерної підготовки студентів до ЄДКІ, широко використовуються можливості локальної комп’ютерної мережі у вигляді електронної бібліотеки для студентів, де представлені версії методичних розробок, електронні книги, науково-методичні матеріали, підготовлені науково-педагогічним колективом. У зручних і просторих читальному і комп’ютерному залах студенти працюють не тільки за стаціонарними комп’ютерами, але і в зоні Wi-Fi, де на електронний носій можна скопіювати потрібну інформацію.

Науково-дослідна робота на кафедрах тісно пов’язана з діяльністю студентського наукового товариства факультету. Організація і проведення науково-практичних конференції є одним з важливих елементів комплексної підготовки фахівців і розвитку наукової роботи фармацевтичного факультету. Студенти факультету беруть активну участь в наукових конференціях, в тому числі які щорічно проводить Одеський національний медичний університет.

Особлива увага в навчальному процесі зосереджена на практичній підготовці майбутніх провізорів. У навчальній аптеці факультету проводяться заняття у формі ділових ігор, проходять практичні заняття з виготовлення лікарських препаратів і обслуговування населення. Крім того, університет співпрацює з аптечним установам та фармацевтичним підприємствами м. Одеси, які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти проходять виробничі практики з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу в фармації, фармацевтичного аналізу, клінічної фармації.

Випускники фармацевтичного факультету отримують кваліфікацію провізор і після проходження інтернатури (первинної спеціалізації) займають такі фармацевтичні посади як завідувач та заступник завідувача аптеки і аптечного складу, провізор і провізор-організатор у сфері фармації, менеджер і офіс-менеджер медичної фірми або представництва, фахівець з виробництва препаратів і косметичних засобів на заводі, провізор-аналітик аптеки і контрольно-аналітичної лабораторії.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

(ліцензований обсяг 100 осіб)

Освітньо – професійна програма «Управління закладами охорони здоров’я та фармацевтичним бізнесом»

Виклики, що постають перед національною охороною здоров’я, вимагають від керівників та фахівців медичних закладів набуття сучасних знань у сфері менеджмент- та бізнес-освіти. Задля можливості очолювати заклади охорони здоров’я та ефективно керувати структурними підрозділами цих закладів, обов’язковою кваліфікаційною вимогою для магістрів галузі 22 «Охорона здоров’я» є наявність управлінської освіти.

Враховуючи швидке зростання кількості медичних закладів приватної форми власності та інтенсифікацію фінансової та управлінської автономізації медичних закладів державної власності, попит на висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати професійну управлінську діяльність, буде зростати.

Освітньо-професійна програма «Управління закладами охорони здоров’я та фармацевтичним бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти має інноваційний характер та спрямована не лише на набуття практичних навичок, а й вирішення проблем дослідницького характеру у сфері охорони здоров’я. Це прикладна програма з професійної орієнтацією на теорію та практику управління медичними закладами та фармацевтичним бізнесом.

Освітня програма доповнює знання, що були набуті випускниками освітньо-професійних програм ОНМедУ:  222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація. Промислова фармація».

Підготовку магістрів забезпечують наукові та педагогічні працівники 6 кафедр Університету: менеджменту охорони здоров’я, філософії, біоетики та іноземних мов, судової медицини, організації та економіки фармації, біофізики, інформатики та медичної апаратури, психіатрії, наркології та медичної психології.

Програма спрямована на набуття майбутніми випускниками компетентностей, необхідних фахівцям у сфері ефективного управління та адміністрування медичними закладами та фармацевтичним бізнесом шляхом поєднання теоретичної і практичної підготовки із застосуванням інноваційних методів навчання на базі Одеського національного медичного університету, закладів охорони здоров’я та фармацевтичних установ.

Майбутні управлінці, менеджери в сфері охорони здоров’я обіймуть посади:

 • працівників апаратів органів управління охороною здоров’я;
 • головних лікарів обласних, міських лікарень та їх заступників;
 • головних лікарів спеціалізованих лікувально-профілактичних установ;
 • головних лікарів ЦРЛ, районних і дільничних лікарень та лікарняних амбулаторій;
 • головних лікарів та лікарів-методистів центрів здоров’я та їх заступники;
 • завідувачів і лікарів-методистів організаційно-методичних відділів обласних і міських лікарень;
 • лікарів-статистиків лікувально-профілактичних установ.


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

(ліцензований обсяг 100 осіб)

Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

Виклики, що постають перед нашою країною в умовах воєнного стану та соціальної кризи, створюють підвищену потребу у підготовці кваліфікованих фахівців-практиків з ментального здоров’я, здатних до самостійної розробки та реалізації психодіагностичних, розвивальних, навчальних, корекційних та профілактичних програм, спрямованих на соціально-психологічне забезпечення функціонування та розвитку організацій усіх форм діяльності та закладів охорони здоров’я.

Перевагами набуття знань та навичок даної освітньо-професійної програми є:

 1. Сприяння самопізнанню та саморозвитку: розвиток навичок управління стресом, підвищення рівня емоційного інтелекту та підтримка особистісного розвитку.
 2. Формування навичок професійного спілкування та емпатії, розробки програм психологічної підтримки на робочому місці, включаючи консультування та тренінги.
 3. Розвиток критичного мислення та наукових дослідницьких навичок для вирішення практичних проблем у галузі психології.
 4. Можливість працювати у закладах охорони здоров’я.

Враховуючи потребу в спеціалістах з ментального здоров’я закладів медичної та соціальної сфери, а також установ приватної форми власності, інтенсифікацію розробки програм обов’язкової за законом психосоціальної реабілітації військовослужбовців, їхніх сімей та осіб, що зазнали насильства на тимчасово окупованих територіях, попит на висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати професійну психологічну допомогу, буде зростати.

Освітньо-професійна програма «Практична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти має клінічну складову та спрямована не лише на набуття практичних навичок, а й вирішення проблем дослідницького характеру у сфері охорони здоров’я. Це прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та практику використання різноспрямованих психотехнік для вирішення практичних психологічних проблем як у державних медичних/немедичних закладах, так і в організаціях приватної форми власності, зокрема, в приватній практиці.

Освітня програма доповнює знання, набуті бакалаврами освітньо-професійних програм:  051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і 056 «Міжнародні економічні відносини», та може бути розглянута як варіант другої вищої освіти для магістрів та спеціалістів усіх напрямів.

Підготовку магістрів забезпечують наукові та педагогічні працівники 3 кафедр Університету: психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії, менеджменту охорони здоров’я, філософії, біоетики та іноземних мов.

Програма спрямована на набуття майбутніми випускниками компетентностей, необхідних фахівцям з ментального здоров’я у сфері охорони здоров’я та/або закладах приватної форми власності шляхом поєднання теоретичної і практичної підготовки із застосуванням інноваційних методів навчання та проходження виробничої практики на клінічних базах Одеського національного медичного університету.

Майбутні медичні професіонали можуть працювати в закладах охорони здоров’я відповідно до класифікації професій:

2445.2 – Психолог
2445.2 – Практичний психолог
1229.7 – Завідувач психологомедикопедагогічної консультації
1232 – Головний психолог
2445 – Професіонали у галузі психологія

За діючим законодавством магістри за спеціальністю 053 «Психологія» мають за потреби можливість отримати в медичному ВНЗ спеціалізацію «Клінічна психологія», «Психотерапія».