НВК ІТНІ

Навчально-виробничий комплекс інноваційних технологій навчання та інформатизації  Одеського національного медичного університету (НВК ІТНІ) разом з кафедрами є основним освітнім, науковим та адміністративним структурним підрозділом Одеського національного медичного університету без права юридичної особи, що приймає участь в освітній діяльності, пов’язаній із здобуттям вищої освіти за ліцензованими в Університеті спеціальностями, підвищенням кваліфікації медичних фахівців, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, який утворюється з метою створення єдиного інформаційного та навчального простору Університету, впровадження новітніх технологій та світового досвіду в Університеті, а також несе функцію внутрішнього моніторингу якості освіти.

Історія створення НВК ІТНІ

Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів та медичного персоналу в цілому досконального володіння не тільки теоретичною базою, але й мати певний практичний досвід. Проходячи навчання в медичному закладі (вищому або середньому), студенти майже завжди відчувають дефіцит практичного аспекту підготовки. Для цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематичних пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної середньої, вищої та післядипломної медичної освіти є створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів в різних медичних галузях, відпрацювання та закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційного методу навчання як одного із базисних, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки.

Переваги симуляційного тренінгу:

 • Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
 • Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
 • Необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
 • Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують життю, патологіях;
 • Частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер;
 • Знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій;
 • Тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки;
 • Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії.

В січні 2014 року на базі Одеського національного медичного університету було створено перший на території України Навчально-Інноваційний Центр Практичної Підготовки Лікаря, який оснащений найсучаснішим обладнанням, аналогів якому не існує в країні. В навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» та ін. Центр координує свою роботу з провідними у світі центрами симуляційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового для підвищення навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів України. Центр являється мультидисциплінарним, багатопрофільним та високотехнологічним закладом, метою якого є високоякісна професійна підготовка фахівців різних галузей згідно із вимогами практичної охорони здоров’я.

Згідно покладеної на центр мети та для її реалізації було визначено чотири основні задачі діяльності центру, а саме:

 1. Підвищення якості підготовки фахівців на основі інноваційних організаційних форм, методів навчання та контролю;
 2. Науково-методичний супровід системи навчання та оцінки компетентності різних категорій медичних та немедичних працівників;
 3. Науково-дослідницька діяльність в сфері симуляційного навчання;
 4. Апробація та розробка інноваційних технологій в галузі медичної освіти.

Центр розташований в історичному районі міста, у медичному містечку, на території університету. На потреби центру було виділено три поверхи морфологічного корпусу, загальною площею 1200 м2. Планування та перебудова приміщень здійснювалась відповідно до архітектурно-технічних, комунікаційних, цільових можливостей та потреб центру.

Категорії осіб, що навчалися в центрі:
Контингентом осіб, що можуть пройти навчання в центрі, були студенти вищих (або середніх) закладів медичної освіти, практикуючі лікарі та робітники закладів охорони здоров’я, немедичні працівники, яких можна виділити у певні категорії. Докладніше о категоріях осіб, можливостях та формах навчання наведено в таблиці 1.
Таб. 1. Категорії осіб, можливості та форми навчання в центрі.

Категорія Можливості Форма навчання
Вища медична додипломна освіта (студенти університету) Відпрацювання базових медичних навичок, ситуаційних задач із акцентом на техніку виконання, навчання роботі у команді, розподілу обов’язків, відповідно до навчальної програми. Передатестаційні цикли;

Елективний курс;

Цикли тематичного удосконалення;

Окремі заняття в рамках циклу тематичного удосконалення;

Курси підвищення кваліфікації;

Окремі заняття в рамках курсу підвищення кваліфікації;

Окремі тематичні заняття в рамках навчальної програми;

Додаткові заняття.

Вища медична післядипломна освіта (лікарі-інтерни, магістранти, лікарі-ординатори, клінічні ординатори, аспіранти,

сімейні лікарі, лікарі-курсанти, що проходять перепідготовку)

Покращення практичних навичок, розширення їх обсягу відповідно до вимог спеціалізації. Отримання нових практичних та комунікативних здібностей для роботи із пацієнтами. Актуалізація роботи в команді з урахуванням етико-деонтологічних питань. Психологічний супровід, формування стресостійкості. Розширення кола компетенцій та вмінь.
Середня медична додипломна та післядипломна освіта (медичні сестри, фельдшера, акушери) Крім відпрацювання спеціалізованих навичок, мають можливість навчитись надавати кваліфіковану допомогу з акцентом на міждисциплінарну командну роботу.
Немедичний персонал (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.) Навчання наданню невідкладної медичної допомоги (серцево-легенева реанімація, перша невідкладна допомога при травмах, опіках, вогнестрільному пораненні, отруєнні, утопленні та інш.) на дошпитальному етапі з відпрацюванням відповідних практичних навичок. Окремі тематичні курси та цикли;

Додаткові заняття.

Фахівцями центру розроблені курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли з багатьох спеціальностей, таких як акушерство і гінекологія, хірургія, неонатологія, анестезіологія, педіатрія, пульмонологія, ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, офтальмологія та ін. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі (для лікарів та працівників середньої медичної ланки).


Особливе місце займала підготовка лікарів для надання кваліфікованої медичної допомоги в зоні бойових дій: з цією метою розроблено спеціальний курс, що дозволяв оперативно перепідготувати лікарів як в центрі, так і за допомогою виїзної бази центру в польові госпіталі зони АТО. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі в умовах АТО, для лікарів та середнього медичного персоналу. Також розроблений курс по невідкладним станам спеціально для осіб, що не мають спеціальної медичної освіти (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.).


У 2018 році напрямок роботи центру було спрямовано на визначення та оцінювання засвоєння студентами 3 та 6 курсів клінічних навичок та набуття ними професійних компетенцій в Одеському національному медичному університеті – введено екзамен ОСКІ (Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination – OSCE) ). ОСКІ є практичною частиною ЄДКІ (єдиного державного клінічного іспиту).

Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination – OSCE) – сучасний тип оцінювання знань та практичних вмінь студентів, що призначений для перевірки набуття ними клінічної майстерності та компетентностей, які неможливо оцінити іншими традиційними формами іспитів.

Основні принципи ОСКІ:

 • об’єктивний – всі студенти виконують завдання однакової складності, які оцінюються за допомогою стандартного оціночного інструменту (чек-листа);
 • структурований – студенти переміщуються за певним маршрутом, який складається із певної кількості станцій, де виконують завдання в однакових умовах протягом однакового проміжку часу;
 • клінічний – створення ситуацій, максимально наближених до клінічних (кейси), в яких студенти застосовують набуті теоретичні знання та практичні навички;
 • іспит – оцінка компетентостей та навичок студентів на підставі принципів об’єктивності, структурованості та наближення до реальної клінічної ситуації за допомогою чек-листа.

Типи компетентностей, які оцінюються на екзамені ОСКІ-1 (складають студенти 3 курсу):

 • комунікативні;
 • когнітивні;
 • базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального обстеження;
 • ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації симптомів та синдромів;
 • візуальне виявлення ознак захворювання;
 • маніпуляції;
 • патоморфологічна (макро- та мікроскопічна) діагностика;
 • призначення фармакологічних препаратів;
 • вміння виявити ланки патогенезу захворювання.

Компетентності, які оцінюються на екзамені ОСКІ-2 (складають студенти 6 курсу):

1. Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

2. Загальні компетентності за вимогами НРК (ЗК):
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК5 Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою
ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища.

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта
СК2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів
СК3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання
СК4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань
СК5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань
СК6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань
СК7 Здатність до діагностування невідкладних станів
СК8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги
СК9 Навички надання екстреної медичної допомоги
СК10 Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів
СК11 Навички виконання медичних маніпуляцій
СК12 Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції
СК13 Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів
СК14 Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб
СК15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду
СК16 Здатність до проведення експертизи працездатності
СК17 Здатність до ведення медичної документації
СК18 Здатність до проведення епідеміологічних та медикостатистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації
СК19 Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції
СК20 Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів
СК21 Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

Влітку 2020 року шляхом злиття з Центром інформаційного аналізу тавнутрішнього контролю якості освіти (ЦІАВКЯО) ОНМедУ центр реформовано в Навчально-виробничий комплекс інноваційних технологій навчання та інформатизації Одеського національного медичного університету (НВК ІТНІ).

Робота НВК ІТНІ спрямована на забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору Університету, створення та підтримку діяльності електронних та друкованих наукових видань Університету, ефективного контролю якості освітнього процесу в Університеті, впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес та процес атестації медичних кадрів, проведення курсів підвищення кваліфікації медичних кадрів протягом життя з метою забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих медичних фахівцях, що є конкурентоздатними на вітчизняному та світовому ринках праці.

Головною метою діяльності НВК є створення умов для реалізації стратегічної політики Університету в галузі використання інноваційних освітніх, наукових, інформаційних, комунікаційних та інших технологій для забезпечення функціонування та розвитку єдиного інформаційно-освітнього простору в Університеті, сприяння підвищенню якості освіти та забезпечення безперервного об’єктивного контролю якості освіти, організації навчання медичних кадрів за системою «навчання протягом життя», а також впровадження та трансляції окремих наукових розробок в освітній процес Університету.

Основні завдання і напрями діяльності:

1. Створення матеріально-технічних та навчально-методичних умов для опанування студентами та лікарями-курсантами широкого кола практичних компетентностей та закріплення практичних навичок завдяки створенню єдиного освітньо-інформаційного простору та впровадженню інноваційних методів навчання. Залучення провідних вчених і фахівців галузі до навчального процесу;

2. Концентрація кадрового потенціалу (науково-педагогічних та наукових працівників професійного та наукового спрямування), а також матеріально-технічних, науково-методичних ресурсів для ефективного виконання освітніх, наукових та інших завдань вищої школи;

3. Сприяння забезпеченню, створенню, функціонуванню, внутрішньому контролю та постійному розвитку системи гарантій якості освітнього процесу в Університеті з використанням світового досвіду;

4. Сприяння підвищенню якості навчання за допомогою формування сприятливого навчального середовища, впровадження новітніх міжнародних стандартів, алгоритмів, практик та технологій в освітній процес та процес оцінки якості освітньої діяльності та рівня знань, отриманих студентами, інтернами та лікарями-курсантами в процесі навчання в Університеті;

5. Впровадження компетентнісного студентоцентричного підходу до підготовки висококваліфікованого фахівця та інтеграція мультидисциплінарних знань в галузі охорони здоров’я;

6. Сприяння розвитку дивергентного мислення за рахунок впровадження компетентнісного студентоцентричного підходу в навчальний процес Університету та навичок його практичного застосування;

7. Трансформація освітнього процесу в Університеті на основі його переорієнтації на практичну підготовку студентів та лікарів-курсантів;

8. Здійснення безперервного контролю за якістю освітнього процесу в Університеті та сприяння імплементації інноваційних форм, методів та технологій оцінки набутих знань, компетентностей, навичок та вмінь студентами, інтернами та лікарями-курсантами;

9. Сприяння встановленню єдиних вимог та правил для оцінювання рівня знань за принципом неупередженості, об’єктивності оцінювання отриманих знань та забезпечення зворотного зв’язку;

10.  Сприяння зміни фокусу на особистість студента-практика в рамках освітнього процесу в Університеті за рахунок впровадження симуляційних методів навчання, контролю проактивного клінічного навчання та навчання на основі практичного освоєння знань;

11. Забезпечення навчально-методичного супроводу системи навчання і оцінки компетентності як на додипломному етапі, так і післядипломному навчання лікарів «протягом життя» за рахунок залучення науково-педагогічних кадрів Університету до розробки програм та інших методичних матеріалів для занять та контрою компетентності спеціалістів, критеріїв оцінювання та вимог до опанування знань та вмінь студентами, формування та актуалізації банку тестових завдань, алгоритмів, сценаріїв, кейсів та маршрутів проведення Об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), методичних рекомендацій з організації та застосування сучасних методів і форм навчання та оцінювання з використанням симуляційних технологій;

12. Проведення консультацій для професорсько-викладацького та технічного персоналу, що задіяні у процесі імплементації інноваційних технологій в освітній процес, оцінку його якості та компетенцій студентів та лікарів-практикантів;

13. Сприяння обговоренню результатів, отриманих в результатів оцінки якості навчання та компетенцій, набутих студентами та лікарями-практикантами, з метою забезпечення зворотного зв’язку для підвищення якості освітнього процесу в Університеті;

14. Сприяння створенню, розширенню і укріпленню мережі безперервної медичної освіти («освіти протягом всього життя») за допомогою широкого застосування системи інноваційних форм, технологій та методів навчання, впровадженню міжнародних стандартів та алгоритмів;

15. Участь у розробці та впровадженні національних стандартів та аналітичних систем контролю якості освітнього процесу в вищій медичній школі;

16. Співпраця з іншими посадовими особами та структурними підрозділами Університету, світовими та національними установами, організаціями, асоціаціями тощо в сфері вищої медичної освіти та охорони здоров’я з метою сприяння сталого розвитку системи вищої медичної освіти;

17. Сприяння співпраці та вступу Університету в національні та міжнародні асоціації, федерації та організації з медичної освіти, акредитації та забезпеченню якості вищої медичної освіти;

18. Організація системи підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу Університету для роботи з використанням інформаційних, комунікаційних, аудіовізуальних та інших цифрових технологій;

19. Надання платних послуг в межах функцій та завдань, зазначених в цьому Положенні, відповідно до законодавства України;

20. Створення умов для інклюзивного навчання та навчання осіб з особливими потребами.

Основні функції НВК ІТНІ:

1. Аналіз національного та світового досвіду з розвитку систем гарантій якості освіти вищих навчальних закладів і адаптація кращих методик та технологій в освітній процес Університету;

2. Формування цілей в галузі поліпшення якості освіти на черговий рік спільно з Ректором та проректорами Університету на основі показників якості освітнього процесу та рівня компетенцій студентів Університету в поточному році, цільових індикаторів, критеріїв та стратегії розвитку Університету;

3. Збір, обробка та аналіз інформації про ступінь досягнень цілей та завдань в сфері забезпечення якості освітнього процесу в Університеті та освоєння студентами та лікарями-практиками набутих знань, вмінь, навичок та компетенцій;

4. Планування, організація та забезпечення сприятливих умов для щорічних перевірок, включаючи перевірку знань та компетенцій студентів та лікарів-практикантів, внутрішні аудити освітнього процесу в структурних підрозділах Університету;

5. Організація і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, циклів тематичного удосконалення, майстер-класів, тренінгів тощо для викладачів, які задіяні в проведенні Об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), внутрішніх аудиторів і уповноважених осіб з оцінки якості освітньої та наукової діяльності інших навчальних закладів та співробітників Університету, що задіяні в забезпеченні навчального процесу;

6. Організація і проведення курсів, тренінгів, навчально-методичних семінарів, конференцій, майстер-класів для Стандартизованих пацієнтів, які задіяні в навчальному процесі Університету;

7. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з наданням або без надання відповідних документів про освіту, тренінгів, курсів, факультативів, семінарів, практикумів;

8. Організація та проведення у поза навчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітніми та науковими напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

9. Проведення моніторингу всіх видів роботи кафедр Університету з метою забезпечення контроля якості освіти;

10. Підготовка для керівництва Університету проектів рішень, які спрямовані на вдосконалення освітнього процесу, підвищення якості навчання та рівня компетентності студентів, інтернів та лікарів-курсантів в Університеті;

11. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.

12. Надання консультативної та методичної допомоги з формування і актуалізації стандартів якості освіти, імплементації новітніх методів навчання, оцінки та аналізу якості освітнього процесу та рівня набутих студентами знань, вмінь, навичок та компетенції;

13. Технічне забезпечення єдиного інформаційного середовища Університету для сприяння якості навчального процесу;

14. Організація і проведення в рамках затвердженого плану комплексного психологічного та  соціологічного моніторингу ефективності інноваційних технологій, які впроваджуються, задоволеності якістю навчання, проведення експрес-опитувань та інших соціологічних опитувань за дорученням Ректора;

15. Забезпечення щоквартального рейтингування кафедр Університету та окремих працівників відповідно до Положення про рейтингування підрозділів і співробітників ОНМедУ з метою надання рекомендацій керівництву Університету для преміювання спіробітників.