Положення та інші нормативні документи

Основні документи

Колективний договір на 2023-2027 рр

Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ

Морально-етичний кодекс осіб, які працюють і навчаються в ОНМедУ

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену Раду

Положення про Наглядову Раду

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про студентське самоврядування

Положення про структурні підрозділи та комісії університету

Положення про ректорат

Положення про приймальну комісію

Положення про сектор забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ ОНМедУ

Положення про відділ науково-технічної інформації

Положення про науково-організаційний відділ дослідних робіт, патентної та винахідницької роботи

Положення про навчально-виробничу лабораторію молекулярної патології

Положення про НВК ІТН

Положення про відділ внутрішнього контролю

Положення про бібліотеку ОНМедУ

Положення про історичний музей ОНМедУ

Положення про відділ кадрів та військово-мобілізаційної роботи

Положення про бухгалтерію

Положення про економічний відділ

Положення про патентний відділ

Положення про юридичний відділ

Положення про господарчий відділ

Положення про інформаційно-технічний відділ ОНМедУ

Положення про пресслужбу ОНМедУ

Положення про видавничо-поліграфічний комплекс

Положення про канцелярію та архівні справи ОНМедУ

Типове положення про факультет

Положення про медичний факультет №1 

Положення про медичний факультет №2

Положення про стоматологічний факультет

Положення про фармацевтичний факультет

Положення про міжнародний факультет

Положення про підготовче відділення

Положення про відділ інтернатури ОНМедУ

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Типове положення про кафедру

Типове положення про клінічну кафедру

Положення про управління з організації лікувальної роботи

Положення про Університетську клініку

Положення про навчально-науковий інститут безперервної підготовки лікарів ОНМедУ

Положення про Раду молодих вчених

Положення, які регулюють освітній та науковий процес

Положення про організацію освітнього процесу в ОНМедУ

Положення про організацію освіти в дистанційному форматі

Положення про вступне випробування

Положення про вступне випробування ( в дистанційному форматі)

Положення про організацію освітнього процесу аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНМедУ

Положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктор філософії

Положення про організацію дистанційного навчання у освітньому процесі в ОНМедУ

Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи

Положення про затвердження форм документів про вищу освіту

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів, які навчаються в ОНМедУ за державним замовленням для призначення стипендії 

Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення особам, які навчаються в ОНМедУ

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в Одеському національному медичному університеті

Методичні рекомендації до складання та оформлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ОНМедУ

Положення про електронний журнал

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти в ОНМедУ

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів третього рівня освіти в ОНМедУ

Положення про організацію вступних випробувань на навчання для здобуття ступеню доктора філософії

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) та наукового ступеня доктора наук у Одеському національнаному медичному університеті

Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Одеському національному медичному університеті

Положення про атестацію осіб з тимчасово окупованих територій

Положення про проведення КПІ

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ОНМедУ

Положення про медичні огляди

Положення про впровадження методики (Стандартизований пацієнт)

Положення про порядок проведення ОСКІ-2 Медицина в ОНМедУ

Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) на стоматологічному факультеті в ОНМедУ

Положення про організацію проведення іспитів в ОНМедУ в дистанційному форматі з дисциплін, які входять до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Положення про педпрактику здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про фахову атестаційну комісію

Положення про порядок ведення первинної документації щодо наукових медикобіологічних досліджень

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

Положення про студентське самоврядування

Положення про факультатив

Положення про порядок відрахування, поновлення, надання академічних відпусток та права на повторне навчання

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів ОНМедУ

Положення про диплом з відзнакою ОНМедУ

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг ОНМедУ

Положення, які регламентують систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про освітні програми ОНМедУ

Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в ОНМедУ

Положення про гаранта освітніх програм ОНМедУ

Положення про внутрішній моніторинг якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про стейкхолдерів освітніх програм ОНМедУ

Положення про маркетингові, соціологічні, соціально-психологічні і психологічні дослідження в ОНМедУ

Антикорупційна діяльність

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ОНМедУ

Політика сприяння академічній доброчесності в університеті

Кодекс академічної етики та взаємин університетської спільноти ОНМедУ

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємин в ОНМедУ

Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємин в ОНМедУ

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ОНМедУ

Положення про комісію з біоетики ОНМедУ

Інші документи щодо діяльності університету

Наказ  про затвердження Плану заходів щодо сприяння функціонуванню української мови в ОНМедУ

Положення про тренінги та тематичне навчання в Одеському національному медичному університеті 

Положення про організацію і реалізацію грантових проєктів і програм міжнародної співпраці

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічного складу ОНМедУ

Положення про політику та процедури запобігання, попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМедУ

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ОНМедУ

Положення про преміювання

Регламент подання пропозицій на преміювання

Положення про матеріальну відповідальність

Положення про закупівлі

Положення про особливості користування гуртожитками

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення наукових форумів

Положення про методологію оцінювання набутих  знань

Положення про оцінювання заходів БПР

Положення про лікувальну роботу клінічних кафедр ОНМедУ

Положення про технічний захист інформації у Одеському національному медичному унверситеті

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення трудових договорів (контрактів) в Одеському національному медичному унверситеті

Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Одеський національний медичний університет

Інструкція з діловодства в Одеському національному медичному університеті