Факультети

Підготовка лікарів в університеті, як вищому навчальному закладі України ІV рівня акредитації, здійснюється на етапах додипломної підготовки та післядипломної (в інтернатурі, магістратурі).

Медичний факультет — ровесник ХХ сторіччя: 1 вересня 1900 року в Одесі відбулось урочисте відкриття медичного факультету Новоросійського університету. У 1920 р. його було реорганізовано в медичну академію, а у 1922 р. — в медичний інститут. У 1932 р. медичний факультет Одеського медичного інституту був розділений на лікувальний та педіатричний. У 1994 р., коли інститут отримав статус університету, з цих факультетів були створені два медичних факультети за спеціальностями «лікувальна справа» і «педіатрія». У 2011 р., в зв’язку з поновленням навчання студентів в університеті за спеціальністю «медико-профілактична справа» (санітарно-гігієнічна), збільшенням кількості студентів та зміною статусу університету з державного на національний, медичні факультеті розділені на чотири. Зараз на медичних факультетах № 1 і № 2 здійснюється підготовка спеціалістів за напрямом «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа», медичному факультеті № 3 – «Педіатрія», медичному факультеті № 4 – «Медико-профілактична справа». Також на медичному факультеті № 4 з 2012 року почата підготовка бакалаврів за напрямами «Соціально-політичні науки» (спеціальність – «Практична психологія (за видами)») та «Соціальне забезпечення» (спеціальність – «Соціальна допомога»).

Навчальний, науковий та лікувально-профілактичний процес в університеті здійснюють колективи 66 кафедр. Навчання проводять понад 1371 викладачів — професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, серед них: 2 академіка НАМН України (проф. В.М.Запорожан, проф. А.О. Лобенко), 4 члени-кореспонденти НАМН України (професори В.Й. Кресюн, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, К.М. Косенко), 5 лауреатів Державної премії України, 2 лауреати премії Ленінського комсомолу, 21 заслужений діяч науки і техніки, 19 заслужених лікарів, 3 за-служених працівника освіти, 3 заслужених винахідника, раціоналізатора, 5 членів Президії і експертних рад Департаменту атестації кадрів і Державної атестаційної комісії МОНмолодьспорту України, 47 членів спеціалізованих вчених рад.

За роки існування університету склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету:

 • акушерсько-гінекологічна, заснована та розвинена видатними вченими: Агароновим А.М., Малим А.І., Куколєвим Я.В., Рембезом І.М., Шилейко В.А., академіком НАМН України Запорожаном В.М.;
 • анестезіологічна, заснована професором Аряєвим Л.М., який є фундатором першої кафедри анестезіології в Україні та його послідовниками проф. Владикою А.С., з.д.н.т.України, проф. П.М.Чуєвим, проф. Тарабриним О.О.;
 • біохімічна, створена проф. Медведєвим А.К. і розвинена професорами Розенфельдом Л.Є., Цуверкаловим Д.А., Савицьким І.В., Мардашком О.О.;
 • імунологічна, сформувалася на базі кафедри медичної біології завдяки науковій діяльності лауреата Державної премії України, з.д.н.т. України проф. Бажори Ю.І.
 • неврологічна, заснована проф. Поповим Н.М. та розвинена його послідовниками проф. Янишевським В.Є., академіком АН України Маркєловим Г.І., професорами Шараповим В.І., Соколянським Г.Г., заслуженим робітником вищої школи, професором Курако Ю.Л., проф. Соном А.С.
 • офтальмологічна, заснована у 1903 році відомим вченим Головіним С.С., продовжувачем ідей якого став Філатов В.П. – академік, Герой Соціалістичної праці, Лауреат декількох Державних премій; успіхи школи тісно пов’язані з іменами професорів: Кальфа С.Ф., Черкасова І.С., Логая І.М., з.д.н.т. України Венгер Г.Ю.
 • педіатрична, заснована проф. Якубовичем В.Ф. і розвинена видатним вченим проф. Гогетидзе С.К., Скроцьким А.І., проф. Зузановою В.І., з.д.н.т. України, проф. Якименко Т.М. і академіком АМН України, двічі Лауреатом Державної премії України, проф. Резніком Б.Я.; з.д.н.т. України, проф. Зубаренком О.В., лауреатом Державної премії, проф. Бабієм І.Л., чл.-кор. НАМН України, проф. Аряєвим М.Л., проф. Харченко Ю.П.;
 • рентгенологічна, створена Розенблатом Я.М. та в подальшому розвинена проф. Усаченко М.І., з.д. н.т. України, проф. Дубовим Є.Д.; з.д.н.т. України, проф. Соколовим В.М.;
 • санітарно-гігієнічна, створена в 1903 р. з відкриттям кафедри гігієни та однойменного інституту при Новоросійському університеті, який очолив видатний вчений-гігієніст Г.В. Хлопін. В той же час в Одесі відкрито першу бактеріологічну станцію. Були створені профільні кафедри комунальної гігієни, гігієни праці, гігієни харчування тощо. Саме в Одесі була створена перша в світі кафедра епідеміології, яку очолював Громашевський Л.В. В подальшому, вже у складі медичного інституту, кафедру гігієни очолив видатний гігієніст проф. Стояновський О.Ф. З 1966 по 1983 р.р. кафедру очолював його учень проф. Бабов Д.М. Кафедра стала провідною в колишньому СРСР з токсикологічних досліджень змащувально-охолоджуючих присадок та дослідження проблеми санітарно-гігієнічної охорони моря;
 • терапевтична, заснована проф. Вольтером П.А. та пов’язана з іменами професорів: Левашова С.В., Яновського Ф.Г., Дмитренка Л.Ф., Стражеска Н.Д., з.д.н.т. України Левіної Ц.О., академіка АМН СРСР Ясиновського М.О., Мінакова О.П., Золотарьова А.Є., з.д.н.т. України Якименко О.О., Юрлова В.М., Полякова А.Є, Золоторьової Н.А., Карпенко Ю.І., доц. Штанько В.А.;
 • урологічна, пов’язана з іменами професорів Гаспаряна А.М., Веліканова К.А. та Костєва Ф.І.;
 • фармакологічна, заснована в 1902 році видатним вченим, проф. Борисовим П.Я. та розвинена відомими вченими в області фармакології та токсикології — професорами Лавровим Д.М., Цигановим С.В., Максимовичем Я.Б., чл.-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, проф. Кресюном В.Й.;
 • фізіологічна, засновником її був проф. Сєченов І.М., а послідовниками — професори Веріго Б.В., Бабкін Б.Л., академік НАН України, Лауреат державної премії України проф. Сєрков Ф.М., з. д. н. т. України, проф. Шандра О.А.;
 • хірургічна, у витоків її створення були світочі хірургії ХІХ століття Пирогов М.І., Скліфасовський М.В., послідовниками були професори: Налівкін А.А., Зильберберг Я.В., з.д.н.т. України Дейнека І.Я., Волошін М.Я., з.д.н.т. України Двужильна К.Д., з.д.н.т. , лауреат Державної премії України Доценко О.П., Дмитрієв Б.І., а нині є з.д.н.т. України, проф. Гешелін С.О., лауреат Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Грубнік В.В., проф. Грубнік Ю.В. та ін.

 

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських і лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Навчання на медичних факультетах здійснюється на бюджетній та контрактній засадах з денною формою навчання.