Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА

Перелік обов’язкових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Медицина» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» (С – Силабус)

Обов’язкові компоненти Семестр
Цикл дисциплін загальної підготовки
(С) Анатомія людини I, II
(С) Біологічна та біоорганічна хімія II, III
(С) Гістологія, цитологія і ембріологія I, II
(С) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) VI
(С) Латинська мова I
(С) Медична біологія I, II
(C) Медична деонтологія I
(С) Медична інформатика II
(С) Медична хімія I
(С) Мікробіологія, вірусологія та імунологія III, IV
(С) Основи педагогіки в вищій школі / Українська мова як іноземна IV
(С) Українська мова (за професійним спрямуванням) I
(С) Фізіологія III, IV
(С) Філософія з циклом академічної доброчесності I
Цикл дисциплін професійної підготовки
(С) Акушерство і гінекологія VII, IX, ХІІ
(С) Анестезіологія та інтенсивна терапія X
(С) Внутрішня медицина VII, IX, ХІІ
(С )

(С)

Гігієна III, ХІІ
(С) Екстрена медицина, з циклом невідкладні стани в медицині IX
(С) Епідеміологія з курсом доказової медицини ХІІ
(С) Загальна практика (Сімейна медицина) ХІІ
(С) Загальна хірургія V, VІ
(С) Інфекційні хвороби з циклом дитячі інфекційні захворювання X, ХІІ
(С) Неврологія VІІІ
(С) Онкологія X
(С)

(С)

(С)

Оториноларингологія VІІ
(С) Офтальмологія VІІІ
(С) Патоморфологія V, VІ
(С) Патофізіологія V, VІ
(С) Педіатрія з циклом невідкладні стани в педіатрії VІІ, ІХ, ХІ
(С)

(С)

військ.хір.)

Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина» / Українська мова як іноземна ІІІ, VII, X
(С) Пропедевтика внутрішньої медицини V, VІ
(С) Пропедевтика педіатрії V, VІ
(С) Психіатрія, наркологія VІІІ
(С) Радіологія з радіаційною медициною III, IV, X
(С) Соціальна медицина. Громадське здоров’я IV
(С) Травматологія і ортопедія X
(С) Управління охороною здоров’я XII
(С) Урологія VІІІ
(С) Фармакологія V, VІ
(С) Фтизіатрія X
пед, Схір, Спроп.вн. хв) Хірургія з дитячою хірургією VІІ, ІХ, X, ХІ
хір, Спед,

Сак. та гін., Свн.хв.)

Догляд за хворими (практика) IV
пед, Свн.хв.,

С ак. та гін.)

хір)

Симуляційна медицина (пропедевтична) IV
(С) Сестринська справа (практика) V
(С) Виробнича лікарська практика VІІІ
(С) Виробнича поліклінічна лікарська практика IX
(С) Симуляційна медицина XI