Здобувачів, які вступили цього року до ОНМедУ на перший курс, ознайомили з принципами академічної доброчесності

В Одеському національному медичному університеті відбувся освітньо-методичний захід щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед першокурсників Університету спеціальностей медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація. Основною тезою заходу стала ідея, що «чесність починається з кожного з нас».

Провідні викладачі університету ознайомили студентів із основними принципами, нормами і нормативними документами, які сприяють реалізації цих принципів – Кодекс академічної етики та взаємин університетської спільноти ОНМедУ, Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємин в ОНМедУ, Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ОНМедУ.

Голова Комісії з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємин в ОНМедУ професор Ніна Мацегора розповіла студентам про правила етичної поведінки, норми медичної етики та деонтології, яких мають дотримуватися здобувачі під час навчання та наукової діяльності. «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – наголосила Ніна Анатоліївна.

Науковий керівник Ради СНТ та Ради ТМВ професор Ольга Юшковська ознайомила першокурсників з можливостями реалізації ними науково-дослідної роботи в Університеті та важливістю здійснення сучасної науки для майбутніх лікарів. Ольга Геннадіївна анонсувала майбутні наукові та популяризаційні заходи серед здобувачів вищої освіти в Університеті на поточний навчальний рік.

Голова Комісії з запобігання академічного плагіату в ОНМедУ професор Петро Антоненко та завідувач кафедри філософії, професор Володимир Ханжи доповіли про важливість дотримання принципів академічної доброчесності у академічному письмі та про шляхи попередження академічного плагіату в освітній та науковій діяльності студентів. Зазначалося, що в ОНМедУ працює Комісія з антиплагіату, яка здійснює таку експертизу. На оригінальність перевіряються не тільки наукові роботи викладачів та науковців, роботи аспірантів, але й магістерські роботи і наукові роботи студентів, які вони направляють до публікації у фахових виданнях та збірках тез науково-практичних доповідей. Тому дуже важливо з першого курсу навчитися академічному письму, правильно використовувати літературу та інформаційні джерела, вчитися не тільки мати свою думку, але й вірно її формулювати.

Проректор з перспективного розвитку, доцент Вікторія Борщ розповіла першокурсникам про можливості формування ними індивідуальної освітньої траєкторії. «Освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу студентів, що формується з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і ґрунтується на персональному виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, викладачів та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання», – зазначила Вікторія Ігорівна. Студентам розповіли про процедуру вибору, правила та її дедлайни.

Додатково було проведено соціологічне опитування серед першокурсників щодо розуміння ними понять академічної доброчесності.