З 10 травня в ОНМедУ почався другий етап випускної атестації здобувачів вищої освіти

Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 316 від 19 березня 2022 року «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 — “Охорона здоров’я” в умовах воєнного стану», випускна атестація цього року проходить у дистанційному форматі.

10 травня почалась випускна атестація — об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) за спеціальністю «Медицина».

Наказом ректора ОНМедУ Валерія Запорожана «Про складання випускної атестації студентів медичних факультетів № 1 та № 2 2021-2022 навчального року» до іспиту було допущено 500 здобувачів 6-го курсу, які виконали усі вимоги освітньо-професійної програми (ОПП) вищої медичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Медицина».

В умовах воєнного стану об’єктивний структурований клінічний іспит проходить у синхронному режимі відео конференції на платформі Microsoft Teams.

Співробітники навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання та безперервної освіти (НВК ІТНІБО) забезпечили технічне супроводження проведення випускної атестації. У здобувачів є можливість доступу на іспит з будь-якого гаджету, який має одночасно відео та аудіо спілкування, за допомогою всіх можливих засобів (дротовий та мобільний інтернет). Головне, щоб якість відео зображення надавала екзаменатору можливість ідентифікувати здобувача, а якість аудіозв’язку — чіткий звук у зворотньому напрямку (питання — відповіді на питання). Сесія зв’язку повністю записується, починаючи з моменту з’єднання екзаменатора зі здобувачем та до закінчення іспиту (до розриву зв’язку зі здобувачем з боку екзаменатора).

У разі виникнення технічних проблем, які унеможливлюють адекватне спілкування або розрив зв’язку під час відео конференції, при поновленні зв’язку здобувачу надається інше запитання.

Оцінювання відповідей на питання проводиться за національною 4-бальною шкалою та виводиться на екран після завершення іспиту.

Питання з приводу апеляцій, вразі виникнення, вирішуються поза часом іспиту відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу здобувачами вищої освіти в ОНМедУ» на підставі аналізу відео запису іспиту.

Ключову роль в підготовці та проведенні об’єктивного структурованого клінічного іспиту відіграють ключові стейкхолдери. Зокрема гарант освітньо-професійної програми (ОПП) «Медицина» другого (магістерського) рівня підготовки доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Валерія Марічереда брала активну участь у процесі підготовки та контролю за проведенням випускної атестації, оскільки саме гарант сьогодні є ключовою особою, яка відповідає за якість освітнього процесу за певним напрямком підготовки здобувачів в університеті. Такий контроль здійснюється задля встановлення фактичної відповідності рівня підготовки випускників програмним результатам навчання, які відображені в освітній програмі «Медицина», з подальшим присудженням здобувачам ступеня «Магістр медицини» та видачі відповідного диплома. Особливу увагу гарантом ОПП приділялось питанню забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти під час атестації, а також забезпеченню об’єктивності оцінювання, а також дотримання норм та принципів академічної доброчесності, які відображені у Кодексі академічної етики та взаємин університетської спільноти ОНМедУ та Положенні про академічну доброчесність та етику академічних взаємин в ОНМедУ, усіма учасниками атестаційного контролю.

Відповідальність за якісне проведення ОСКІ покладено на голову випускної атестаційної комісії, тому при відборі кандидатур на цю посаду враховувалися його досягнення в науці та викладацької діяльності. Головою випускної атестаційної комісії зі спеціальності «Медицина» була обрана доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Алла Волянська, яка є експертом тестового центру якості, учасником безлічі освітніх проєктів, у тому числі міжнародних, а також входила до робочої групи з оновлення освітньої програми другого (магістерського) рівня «Медицина».

За її словами, здобувачі вищої освіти показують гідні результати володіння практичними навичками, необхідними лікарю.

«Адже ми цього і очікували. На базі навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання та безперервної освіти (НВК ІТНІБО) з грудня минулого року за ініціативи та участі деканів факультетів була організована підготовка здобувачів з метою набуття практичних навичок, визначених в Стандарті ОПП «Медицина» (2021 р.). Студенти групами з трьох осіб мали змогу безпосередньо на манікенах відпрацювувати практичні навички під контролем викладачів, які й застосовуються у задачах ОСКІ.

Співробітники комплексу розробили коротку відео інструкцію поведінки здобувачів на дистанційному іспиті. Також на інформаційних стендах та веб сторінках кафедр здобувачі могли ознайомитись з переліком практичних навичок та ситуаційними задачами, які виносяться на екзамен з кожної дисципліни, критеріями оцінки знань, а також із процедурою і регламентом проведення та складання випускної атестації. Викладачі випускових кафедр постійно проводили консультації щодо складання ОСКІ. Вважаю, що підготовка до іспиту та саме проведення іспиту проходять на високому рівні. І все це завдяки адміністрації університету, викладачам, екзаменаторам, модераторам, екзаменаційним групам», — зазначила Алла Волянська.

Після закінчення випускної атестації адміністрація пропонує здобувачам вищої освіти взяти участь в соціологічному опитуванні, що здійснюється методом анкетування. Анкети були спеціально розроблені соціологом університету з метою оцінювання якості процесу проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту саме випускниками університету. Результати анкетування цьогорічних випускників будуть використані для удосконалення процесу проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту та покращення якості освітнього процесу в університеті, що є головним завданням адміністрації університету.

Цього року цікавою є практика залучення зовнішніх стейкхолдерів до участі у випускній атестації. Гарантом освітньо-професійної програми були запрошені керівники медичних установ м. Одеси, як державної, так і приватної форми власності, до участі у проведенні випускної атестації. Їх роль є однією із найважливіших цеглинок у процесі забезпечення якості медичної освіти, оскільки саме вони у майбутньому приймають випускників університету до професійної діяльності. А отже університет дає їм можливість оцінити набуті здобувачами освітньої програми компетентності  відповідно до сучасних професійних вимог, що в свою чергу робить наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці медичних працівників.