ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Е. С. БУРЯЧКІВСЬКИЙ: ПРО ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2019 РОЦІ

Приймальна комісія Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) – робочий орган ОНМедУ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що створюється для організації прийому вступників. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України.

Під час проведення прийому документів, організації конкурсу серед абітурієнтів до Одеського національного медичного університету Приймальна комісія ОНМедУ керується чинними нормативними документами, які регламентують роботу університету та прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів України.

Провадження освітньої діяльності в Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти здійснюється відповідно до Наказу МОН України від 30.06.2016 року № 1397л «Про ліцензування освітньої діяльності», протоколу № 9/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 23.06.2016 року (другий магістерський рівень, ідентифікаційний код 02010801) та ліцензії Міністерства освіти і науки України серія ЛВ № 00188-000482 від 20 січня 2017 року.

Правила прийому зі змінами розроблені Приймальною комісією Одеського національного медичного університету відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2019 року № 760 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 634/33605. Правила прийому затверджені Вченою радою університету (Наказ № 348-О від 27.06.2019 року «Про затвердження змін до Правил прийому до ОНМедУ у 2019 році»).

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій затверджені наказами положення та відповідні структурні підрозділи.

Прийом документів від абітурієнтів, які вступали на денну та заочну форми навчання, розпочався 10.07.2019 року о 8.00.

Вступники для здобуття ступенів бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на денну та заочну форми навчання, крім осіб, які мали право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування в межах квоти-1, подавали заяви тільки в електронній формі. Вступники мали можливість подати до семи заяв не більше ніж з чотирьох спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежувалося. Усі інші категорії вступників подавали заяви тільки в паперовій формі.

У 2019 році Приймальна комісія ОНМедУ здійснювала прийом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018 та 2019 років з хімії, біології, математики, фізики, історії України, української мови та літератури для участі у конкурсі щодо вступу на обрану абітурієнтом спеціальність на основі ПЗСО.

Відповідно до п. 2 розділу ІV та п. 7 розділу ХV Умов прийому до ВНЗ України у 2019 році, листа Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України за № 27-332 від 29.12.2018 року, Приймальною комісією вчасно були сформовані відкриті (бюджетні) конкурсні пропозиції. Відповідно до листа МОН України № 1/9-117 від 06.03.2019 року Приймальною комісією ОНМедУ була проведена ретельна перевірка внесених до ЄДЕБО бюджетних конкурсних пропозицій та офіційним листом від 11.03.2019 року за № 01-05/106 було про це поінформовано Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН України, в якому зазначено про відсутність помилок.

На засіданні Приймальної комісії відповідальний секретар зачитав лист МОН України №3/748-19 від 24.07.2019 року «Щодо завершення верифікації даних» і зазначив таке: на момент отримання листа, а також протягом усієї вступної кампанії, МОЗ України не вносило до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) максимальні обсяги державного замовлення на спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» і не надавало офіційного підтвердження їхньої відсутності. Пропозиції ОНМедУ щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти та необхідний пакет документів для участі у процедурі конкурсного відбору виконавців державного замовлення були своєчасно направлені до державного замовника – МОЗ України.

Відповідно до п. 1 розділу V Умов прийому до ВНЗ, у 2019 році формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 18:00 26 липня, а зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 01 серпня.

Наказ МОЗ України № 1749 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів у 2019 році», яким визначаються максимальні обсяги державного замовлення, датований 05.08.2019 року та оприлюднений на сайті МОЗ України 07 серпня 2019 року, що суперечить строкам, які передбачені Умовами прийому. Відповідно до цього наказу, ОНМедУ не виділено жодного місця за державним замовленням, що позбавило можливості навчатися більш обдарованій молоді та соціально незахищеному контингенту з числа вступників Південного регіону.

ОНМедУ виконував набір на підготовку магістрів (спеціалістів медичного та фармацевтичного спрямувань), бакалаврів за контрактною формою навчання. Загальна кількість поданих заяв становила 3617. Було зараховано 524 особи. Слід зазначити, що за окремими спеціальностями було зараховано більше студентів, порівняно з минулим роком, зокрема: за спеціальністю 222 — Медицина на І курс цей показник майже у три рази перевищив минулорічний. Більша кількість студентів була зарахована на І курс також і на спеціальність 221 — Стоматологія. На II курс спеціальності 222 — Медицина, на яку мали право вступати особи, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, було зараховано на 10 осіб більше порівняно з минулим роком.

З метою більшої інформованості абітурієнтів, прозорості та відкритості вступної кампанії-2019 в ОНМедУ Приймальна комісія систематично інформувала громадськість про хід і результати вступної кампанії, своєчасно забезпечувала наповнення ЄДЕБО необхідними даними, а також проводила обов’язкову перевірку при поданні документів абітурієнтами сертифікатів у базі даних Українського центру оцінювання якості щодо їхньої достовірності.

Поновлення інформації в інформаційних системах «Єдиної державної електронної бази з питань освіти» відбувалося щодня протягом усієї роботи Приймальної комісії. Усі накази про зарахування формувалися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Одеський національний медичний університет проводив прийом електронних заяв від абітурієнтів через Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Кількість поданих заяв в електронній формі становила більш як 95 %, що значно прискорило роботу Приймальної комісії та забезпечило усунення черг при поданні документів.

У процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні одним із пріоритетних завдань є укомплектовування лікарями первинної ланки медичної допомоги в сільській місцевості. Багатолітній досвід показав, що в сільських амбулаторіях та лікарнях в більшій мірі затримуються та тривало працюють вихідці саме із сільської місцевості. Тому основний акцент у наборі студентів необхідно робити на молодь саме цієї категорії.

З метою профорієнтації в ОНМедУ щороку був розроблений та затверджений комплексний план щодо профорієнтаційної роботи. Окремо була створена університетська та факультетські профорієнтаційні комісії.

Профорієнтаційна та агітаційна робота по залученню молоді до ОНМедУ проводиться за багатьма напрямками, насамперед, серед випускників загальноосвітніх шкіл, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, медичного персоналу лікувально-профілактичних і фармацевтичних установ Одеської області та суміжних областей.

Для забезпечення профорієнтаційної та агітаційної роботи в містах та селищах Одеської області, особливо з недостатнім рівнем забезпеченості медичними кадрами, членами Приймальної комісії організовувались і проводились агітаційні та профорієнтаційні виїзні лекції як до районів Одещини, так і до міст в інших регіонах України.

Відповідно до річного плану роботи, в засобах масової інформації обласного телебачення, радіо та в міських і обласних періодичних виданнях друкувалися оголошення про запрошення на навчання до ОНМедУ.

Для всіх, хто бажав отримати більш поглиблені знання з конкурсних дисциплін, під керівництвом провідних викладачів університету організовувалися та проводилися курси.

У Приймальній комісії працював стіл консультацій, крім того, відповідальним секретарем та його заступниками щодня проводився прийом громадян. Співробітники Приймальної комісії та студенти штабу «Абітурієнт» систематично чергували у Приймальній комісії та надавали консультації майбутнім абітурієнтам про умови вступу до університету.

Кожного року Приймальною комісією проводиться робота щодо організації та проведення «Дня відкритих дверей» та «Дня вибору професії», де надається повна інформація майбутнім абітурієнтам про концепцію розвитку Одеського національного медичного університету, його перспективи, креативні проекти, започатковані в університеті. Усі присутні мали змогу поставити запитання та отримати на них вичерпну відповідь. Кожний відвідувач мав змогу дізнатися про особливості вступу до Одеського національного медичного університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультацію профільних спеціалістів щодо вибору спеціальності та форми навчання, буклети з інформацією про університет.

Крім того, університет тісно співпрацює з обласними та міськими відділами охорони здоров’я Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей, з якими разом розробляє та впроваджує в ОНМедУ заходи щодо професійного спрямування з метою формування готовності усвідомленого вибору професії та розвитку професійної кар’єри з урахуванням гендерної рівності серед майбутніх лікарів.

Правила прийому до ОНМедУ були також розміщені на офіційному сайті медичного університету в глобальній мережі Інтернет. Крім того, була проведена робота щодо налагодження контактів з обласними та міськими відділами охорони здоров’я Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Увесь перелік документів, передбачений дійсними Умовами прийому до ВНЗ України у 2019 році, був вчасно оприлюднений на офіційному сайті ОНМедУ разом з контактними телефонами, за якими кожний бажаючий мав змогу отримати інформацію щодо вступу у 2019 році.