Засіданні Вченої ради ОНМедУ 23 лютого 2023 року

На засіданні Вченої ради ОНМедУ, яка відбулась 23 лютого під головуванням академіка Валерія Запорожана, було обговорено низку важливих питань щоденного життя і водночас стратегічного розвитку університету. Зокрема, Вчена рада затвердила підсумки Державної атестації випускників 2023 року фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 “Фармація. Промислова фармація” заочної форми здобуття освіти та проголосувала за присвоєння кваліфікації провізора за спеціальністю “Фармація” 65 вітчизняним випускникам університету. Було заслухано звіт про методичну роботу кафедр терапевтичного профілю, який засвідчив поліпшення дидактичного забезпечення учбового процесу, що в свою чергу сприяло підвищенню якісної успішності випускників під час підсумкової екзаменаційної атестації.

Під час засідання було затверджено перелік вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами: «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» 2-го (магістерського) рівня освіти на 2023−2024 навчальний рік, що реалізує право здобувачів вищої освіти на індивідуальну академічну траєкторію освіти. Вчена рада підтримала розробку нових освітніх програм на базі ОНМедУ – освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування» «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» та освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

На засіданні Вченої ради було повідомлено, що згідно Наказу МОН України №185 від 20.02.2023, в ОНМедУ відкрилась Спеціалізована вчена рада Д.41.600.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 14.03.05 — фармакологія; 14.03.04 — патологічна фізіологія; 14.02.01 — гігієна та професійна патологія (всі – медичні науки).  Головою нової докторської ради став проф. Рожковський Я.В., заступником голови — проф. Годлевський Л.С. До складу ради входять як відомі вчені ОНМедУ, так і запрошені фахівці. Відкриття докторської Спеціалізованої вченої ради при ОНМедУ в черговий раз свідчило про визнання високого рівня наукових здобутків та авторитету закладу, як одного з лідерів у підготовці наукових кадрів найвищої кваліфікації в галузі медицини та є неабияким стимулом для планування і виконання докторських дисертацій молодими і перспективними науковцями.

Вчена рада затвердила кілька важливих положень, що регламентують навчальний і науковий процес, лікувальну діяльність підрозділів ОНМедУ. Також Вчена рада підтримала публікацію матеріалів 5-ї Міжнародної наукової конференції «Людина — як цілісність: традиції та інновації», нового випуску «Одеського медичного журналу» та навчально-методичного посібника «Сучасна невідкладна допомога хворим з гострими і хронічними захворюваннями ЛОР-органів та при їх ускладненнях». Впевнені, що всі прийняті на засіданні Вченої ради рішення будуть сприяти подальшому поступовому розвитку закладу та нашої країни.