З ЮВІЛЕЄМ, ВЧИТЕЛЮ! ДО 80-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА В. Й. КРЕСЮНА

30 листопада 2021 року ювілейну дату відзначає Валентин Йосипович Кресюн – академік Національної Академії Медичних Наук України, професор кафедри фармакології та фармакогнозії ОНМедУ, видатний вчений в області фундаментальної та клінічної фармакології, автор численних наукових робіт, підручників, навчальних посібників.

Народився Валентин Йосипович в с. Шершенці Кодимського району Одеської області 30 листопада 1941 року у селянській родині.  Перші роки дитинства припали на страшний період іноземної окупації та важкі повоєнні часи голоду і розрухи, які змалечку привчили його до тяжкої праці. Суворі повоєнні роки змусили  передчасно подорослішати, але загартували волю та сформували характер майбутнього вченого.

В 1962 році юнак з відзнакою закінчив медичне училище в Бендерах, далі була строкова служба в армії, де за високий професіоналізм і унікальні організаторські здібності йому позачергово було присвоєно військове звання лейтенанта. Перед молодою людиною відкривались чудові перспективи навчання у військовій академії та побудови блискучої військової кар’єри. Проте Валентин мріяв стати лікарем і після демобілізації з армії в 1964 році  вступив до Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова, який блискуче закінчив з червоним дипломом в 1970 році.

В студентські роки Валентин Кресюн відмінно навчався, займав активну громадську позицію – був старостою курсу, суспільним деканом лікувального факультету. Подальшу долю у великій мірі визначила його зустріч з видатним вченим-фармакологом, тогочасним завідувачем кафедри фармакології Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова професором Ярославом Борисовичем Максимовичем – визнаним авторитетом фармакологічної науки на теренах колишнього Радянського Союзу. Ця зустріч визначила подальший вибір Валентина Йосиповича на користь фармакології – науки, яка знаходиться на зламі теоретичної і практичної медицини. Саме на кафедрі фармакології він пройшов шлях від аспіранта до професора, багаторічного завідувача кафедри, академіка НАМН України. В становленні та формуванні світогляду і наукових інтересів молодого науковця взяли участь всесвітньо відомі фармакологи – академіки В. В. Закусов, А .В. Вальдаман, С. В. Анічков, М .Д. Машковський та багато інших відомих вчених.

Головним науковим напрямком Валентина Йосиповича були розробки в галузі психофармакології – дослідження психотропної дії похідного нікотинату літію та атипових транквілізаторів, що знайшло своє відображення у захищеній в 1973 році кандидатській дисертації, а  в 1984 році – докторській дисертації. Ним вперше на підставі вивчення молекулярно-біохімічних механізмів розвитку стрес-синдрому була сформульована тактика його медикаментозної корекції за допомогою метаболітних препаратів.

Валентин Йосипович розробив та впровадив у виробництво перший атиповий транквілізатор літоніт, запатентований в ряді країн з потужною фармацевтичною промисловістю (США, Великобританія, Японія та ін.). Під його керівництвом була створена нова концепція цілеспрямованого синтезу високоефективних препаратів на основі природних метаболітів людського організму. В результаті розроблено ряд препаратів (нікомаг, тафтсин, полієнол та інші), створений і всебічно вивчається новий унікальний клас біологічно активних речовин з мембранопротекторною активністю на основі координаційних сполук германію та різних біолігандів метаболітного походження. Разом з хіміками Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (під керівництвом професорки Сейфулліної І. Й.) було синтезовано новий клас потенційних лікарських речовин – координаційних сполук германію та інших металів з біолігандами природного походження.  Встановлені фармакологічні властивості даних сполук викликають значну зацікавленість вчених як нашої країни, так і за кордоном.  Ці розробки є унікальними в світі.

В 1985 року В. Й. Кресюн очолив кафедру фармакології і перебував на цьому посту протягом майже 35 років. Професор В. Й. Кресюн  став одним із засновників клінічної фармакології як навчальної та наукової спеціальності. Створений вперше на теренах України цикл клінічної фармакології було включено до складу кафедри фармакології. Професор В. Й. Кресюн став завідувачем першої в Україні кафедри загальної і клінічної фармакології, яка протягом свого існування залишалась опорною за спеціальністю «клінічна фармакологія» серед всіх медичних і фармацевтичних вузів країни. За його участю в 1989 році вперше в Україні було відкрито клінічну ординатуру за спеціальністю «Клінічна фармакологія» та підготовлений перший у СРСР клінічний ординатор з цієї спеціальності, а також було включено клінічну фармакологію до Переліку наукових спеціальностей по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

За участю В. Й. Кресюна при Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова (зараз – ОНМедУ) було відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертаційних робіт, в якій лише за останні 25 років було захищено більш ніж 500 кандидатських і докторських дисертацій. Зараз серед науковців, які захистились в спеціалізованій вченій раді Одеського національного медичного університету, є провідні вчені, директори науково-дослідних інститутів, ректори, завідувачі кафедрами, науково-педагогічні працівники багатьох медичних вишів України, які продовжують наполегливо працювати і примножувати досягнення вітчизняної медичної освіти і науки.

У кооперації зі своїми співробітниками і науково-педагогічними працівниками кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології нашого університету професор В. Й. Кресюн був одним з піонерів сучасного напрямку – клінічної імунофармакології, що знайшло своє відображення у виданнях «Клінічні аспекти імунофармакології» (1990; 1993), «Клінічна імунологія» (2000); «Імунологія і імунопатологія травної системи» (2001); «Клінічна алергологія» (2004); «Клінічна імунологія і алергологія» (2006) тощо.

Одночасно увага професора В. Й. Кресюна була прикута до впровадження нових шляхів раціональної фармакотерапії з урахуванням фармакогенетичних особливостей людини. Під його керівництвом в 1995 році на базі університету був створений науково-дослідний інститут клінічної біофізики, в якому за допомогою сучасних біофізичних і молекулярно-генетичних методів дослідження (лазерно-кореляційна спектроскопія і полімеразно-ланцюгова реакція) вирішуються питання швидкої діагностики, генетично обгрунтованої фармакотерапії цілої низки соціально небезпечних хвороб, зокрема туберкульозу легень, вірусного гепатиту В і С. Ці досягнення знайшли своє відображення в унікальних монографіях «Молекулярно-генетичні і біофізичні методи дослідження в медицині» (1996), «Молекулярно-генетичні механізми туберкульозної інфекції» (2005), «Фармакогенетичні основи взаємодії організму і ліків» (2007), «Генетична медицина» (2008), «Молекулярна епідеміологія» (2010), «Фактори і механізми саногенезу» (2014) тощо. На основі цих досліджень було підготовлено і захищено понад 35 докторських і кандидатських дисертацій. Він є автором понад 900 наукових праць, в тому числі 22 монографій, 54 підручників, керівництв, довідників, словників, атласів, навчальних посібників, 50 авторських свідоцтв, патентів зарубіжних країн і України, понад 130 навчальних і науково-методичних робіт.

З 1971 р. Валентин Йосипович обіймав різні адміністративні посади, зокрема декана медичного факультету, проректора з міжнародних зв’язків, проректора з наукової роботи,  15 років був першим проректором університету. Через 50 років після закриття в м. Одесі Фармацевтичного інституту, за його ініціативи і під керівництвом у 2001 році в ОНМедУ був знову відтворений фармацевтичний факультет – єдина на Півдні України наукова кузня з підготовки фармацевтичних кадрів найвищої кваліфікації. Академік Кресюн В.Й. є керівником Південного наукового центру НАМН України, віце-президентом Асоціації фармакологів України, очолює Одеське регіональне відділення Державного експертного Центру МОЗ України, також він є членом міжнародної Асоціації з базисної і клінічної фармакології (IUPHAR), а також членом редакційних колегій ряду високорейтингових періодичних фахових медичних видань України.

За численні досягнення В. Й. Кресюн нагороджений орденами України — князя Ярослава Мудрого V ступеню, «За заслуги» I, II, III ступенів, знаками «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник освіти України», медалями «Ветеран праці», «20 років незалежності України», золотою медаллю Польської Академії медицини, почесною грамотою Світової Федерації Українських лікарських товариств та іншими нагородами зарубіжних академій. В 2017 році вченому,  разом зі співавторами, за роботу над створенням національного підручника «Фармакологія» для студентів медичних і стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів наказом Президента України №101/217  була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. В 2021 році професора В. Й. Кресюна  було обрано академіком Національної академії медичних наук України.

Академік В. Й. Кресюн. зараз активно працює на рідній кафедрі, генерує і очолює нові напрямки наукових досліджень та продовжує ділитися з молодими колегами своїми знаннями і досвідом.

Колектив кафедри фармакології та фармакогнозії, адміністрація та співробітники Одеського національного медичного університету щиро вітають ювіляра і бажають шановному Валентину Йосиповичу міцного здоров’я, наснаги, довгих років життя та подальших творчих здобутків задля розквіту вітчизняної медичної науки і розвитку рідного Одеського національного медичного університету, з яким пов’язано понад 60 років його професійної діяльності.