Розроблено новий навчально-методичний посібник з дисципліни «Гомеопатичні препарати»

На кафедрі технології ліків фармацевтичного факультету ОНМедУ розроблено новий навчально-методичний посібник з дисципліни «Гомеопатичні препарати». У посібнику узагальнено і подано у доступній для сприйняття формі матеріал з теорії виникнення гомеопатичного методу лікування, його розвитку та розповсюдженню у багатьох країнах світу, існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на механізми дії гомеопатичних лікарських засобів, теоретичні основи та практичні рекомендації щодо приготування різноманітних гомеопатичних препаратів та їх класифікацію.

Даний навчально-методичний посібник складено для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація», відповідно до програми навчальної дисципліни і спрямований на полегшення опанування студентами матеріалу за умов аудиторно-дистанційного навчання, а також набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні фахових завдань.

Посібник розміщено в електронній бібліотеці нашого університету, що буде сприяти формуванню у студентів базового комплексу знань гомеопатичної фармації.

На думку авторів, даний посібник також може бути рекомендований лікарям-інтернам, аспірантам, фахівцям загальної практики – сімейної медицини, представникам інших медичних спеціальностей, оскільки знайомить з альтернативними шляхами зцілення.

Фрагмент посібника Гомеопатичні препарати