Праці науковців ОНМедУ в колекції Наукової бібліотеки

Головна мета бібліотеки вишу – формування інформаційного середовища Університету, що відповідало би нагальним потребам сучасного навчального та науково-дослідного процесів. А однією з головних складових цього середовища є ЇЇ Величність Книга.
Тому й дуже почесно, коли фундація бібліотеки поповнюється виданнями, авторами яких є викладачі нашого Університету.
Так, Наукова бібліотека отримала в дар монографічні видання та посібники, з гігієни та екології, стоматології, оториноларингології, історії медицини та ін.
З будь-якою книгою Ви можете ознайомитися в Науковій бібліотеці за адресою: пров. Валіховський, 3

Асимметрия тела. Сколиоз. Спинальный болевой синдром : односторонний наклон таза, осложненный незаращением крестцовых позвонков, – главная причина развития большинства болезней человека / В. В. Сердюк. – 3-е изд., доп. и перераб. – Киев : Заславский А. Ю., 2020. – 167с.
Анализ собственного клинического материала (более 10 600 пациентов), накопленный автором за период с 1996 по 2020 год, позволил ему раскрыть механизм развития идиопатического сколиоза, фибромиалгии, стойкого пояснично-крестцового болевого синдрома (СПБС), а также спинальной боли других локализаций. Также была установлена взаимосвязь развития деформаций позвоночника в детском возрасте с возникновением разнообразных заболеваний взрослого человека. Эти открытия явились теоретической базой для создания ряда изобретений — высокоэффективного способа консервативного лечения сколиоза, способа лечения СПБС, косоглазия, воспаления тройничного нерва, вегетососудистой дистонии, ночного недержания мочи, псориаза и др.

Гігієна води та водопостачання населених місць : навч. посiб. для студентів вищ. навч. мед. закл. ІІ-ІV рiвня акредитацiї / В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса : Прес-кур’єр, 2021. – 368 с.
У навчальному посібнику представлено основні теоретичні та практичні аспекти гігієни води та водопостачання населених місць з точки зору сучасних уявлень про стан джерел водопостачання та якість питної води. В окремих розділах аналізується гігієнічне значення води; гігієнічні вимоги до якості води при центролізованому і децентролізованому госпордарсько-питному водопостачанні; гігієнічне обгрунтовання норм водоспоживання у населених пунктах; гігієнічна характеристика джерел водопостачання; гігієнічні вимоги до централізованого госпордарсько-питного водопостачання населених місць; гігієнічні вимоги до обладнення і експлуатації головних споруд водопроводу з підземних та поверхневих джерел водопостачання; методи підвищення якості води, знезаражування питної води; гігієнічні вимоги до децентралізованого водопостачання населених місць; джерельний санітарний нагляд і лабораторний контроль у сфері водопостачання населених місць.

Діагностика та лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями зовнішнього носа і вуха та тулуба / Ф. Д. Євчев, Д. І. Заболотний, А. Ф. Євчева ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2021. – 184 с.
У посібнику розглядаються питання з клінічної анатомії, фізіології, морфології, методи діагностики і лікування хворих з новоутвореннями шкіри органів обличчя і тулуба. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенез, класифікації доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри. Особливу увагу приділено першим та раннім симптомам захворювань. Визначено місце комплексної діагностики та комбінованого і комплексного лікування злоякісних пухлин шкіри зовнішнього носа і вуха. Посібник ілюстровано кольоровими малюнками. Видання базується на досвіді діагностики та лікування понад 1000 хворих з новоутвореннями шкіри зовнішнього носа і вуха.

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки / А. В. Мокиенко ; Укр. НИИ медицины транспорта. – Одесса : Фенiкс, 2021. – 334 с.
Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечение экологической безопасности питьевой воды. В гниге рассаказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технологиях водоподготовки. Во втором издавнии подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологический аспекты использования диоксида хлора в процессах очистки и обеззараживания воды. Представлены результаты собственных исследований. Обоснована необходимость внедрения диоксида хлора в практику водоснабжения и водоотведения.

Долею дано : нарис з історії КНП “Пологовий будинок № 1” міста Одеси і кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету на базі КНП “Пологовий будинок № 1” (1908-2020) / В. П. Міщенко, І. Л. Головатюк-Юзефпольська ; Одес. нац. мед. ун-т, Каф. акушерства та гінекології № 1, Полог. будинок № 1. – Одесса : Фенiкс, 2021. – 247 с.
У виданні висвітлено основні етапи становлення та роботи КНП “Пологовий будинок № 1” міста Одеси за 112 років його історії – з моменту відкриття 15 червня 1908 року і до сьогодення, а також кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету на базі КНП “Пологовий будинок № 1”.

Кремний в воде гигиенические и медико-биологические аспекты / А. В. Мокиенко. – Одесса : Фенікс, 2020. – 204 с.
Монография посвящена характеристике кремния, широко распространенного в природе и являющегося неотъемлемым элементом биоты различных уровней организации. Представлены данные о содержании кремния в поверхностных, питьевых и минеральных водах Украины. Приведены различные точки зрения относительно биологической роли кремния в живой природе. Рассмотрены различные аспекты медицинского применения кремния и его соединений, в том числе кремниевых минеральных вод. Обоснована нецелесообразность нормирования кремния в питьевой воде.

Между добром и злом: нравственное самоопределение человека / В. Н. Запорожан, И. А. Донникова, В. Б. Ханжи ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одесса : ОНМедУ, 2020. – 263 с.
В монографии представлены результаты осмысления нравственности как процесса культурно-исторического самоопределения человека в выборе между добром и злом. Внимание акцентировано на темпорально-исторических аспектах нравственного поиска, раскрывающих процессуальность нравственности, на проблемах антропного времени, свободы, реализуемой в истории, на культурогенных основаниях нравственного самоопределения человека.

Одесская анатомка / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. норм. и патол. клин. анатомии ; сост.: Е. Л. Аппельханс, Н. А. Антонова. – Одесса : [б. и.], [2021]. – 55 с.
В брошюре, посвященной Анатомическому корпусу Одесского национального медицинского университета, рассказано (и показано) о людях – создателях этого памятника архитектуры, а также тех, кто сделал из негот храм науки; об уникальной коллекции с любовью и благоговением оберегаемой в музеях кафедры нормальной и патологической клинической анатомии. В данном издании представлены краткие наброски о музейных экспонатах и комментарии сотрудников кафедры к фотографиям.

Професійна гігієна порожнини рота / П. М. Скрипников, С. А. Шнайдер, Т. А. Хміль [та ін.] ; Укр. мед. стоматол. акад., Одес. нац. мед. ун-т. – Полтава : АСМІ, 2021. – 107 с.
Монографія містить матеріали згідно з навчальними планами і програмами інтернатури(спеціалізації) випускників закладів вищої медичної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю “Стоматологія”, циклів тематичного удосконалення слухачів.

Рекреационная екогигиена / А. В. Мокиенко. – Одесса : Фенікс, 2021. – 272 с.
В монографии рассмотрена характеристика биологической контаминации прибрежных вод и возникающих вследствие этого талассогенных инфекций и заболеваний. Изложено нормирование качества рекреационных вод. Приведены различные данные относительно биологической контаминации воды поверхностных водоемов Украины как потенциальных рекреационных ресурсов. Представлены научные основы рекреационной экогигиены.

Сапропелі як перспективний засіб лікування і оздоровлення / А. В. Мокієнко. – Одеса : Фенікс, 2021. – 234 с.
Монографію присвячено актуальній проблемі застосування сапропелевих грязей (пелоїдів) в практиці лікування та оздоровлення. Представлено дані літератури з проблеми та результати фізико-хімічних, мікробіологічних та фізіологічних досліджень сапропелів оз. Волове (Київська обл.) та Шацьких озер. Обґрунтовано необхідність проведення клінічних випробувань сапропелів різних родовищ з подальшим впровадженням у санаторно-курортну сферу та позакурортну медичну практику. Книга розрахована на широке коло читачів, які працюють в галузях використання у медичній та позамедичній практиці природних лікувальних ресурсів, зокрема, лікувальних грязей (пелоїдів).

Современные основы лечения красного плоского лишая / С. А. Шнайдер, В. Н. Почтарь, Д. Д. Жук ; НАМН Украины, Ин-т стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Одес. нац. мед. ун-т. – Одесса : КП ОГТ, 2020. – 127 с.
Монография посвящена современным данным в области изучения этиологии, патогенеза, лечения красного плоского лишая. В монографии представлены результаты структурно-метаболических особенностей и изменений в тканях слизистой оболочки полости рта при коррекции выявленных нарушений. В зависимости от формы красного плоского лишая, предложены дифференцированные подходы медикаментозного лечения слизистой оболочки полости рта с включением в комплексную терапию различных методов сочетанной физиотерапии.

Этюды о нравственности / В. Н. Запорожан ; предисл. Я. С. Яцкив ; Одес. нац. мед. ун-т. – 2-е изд., доп. – Одесса : ОНМедУ, 2021. – 264 с.
Книга знакомит с размышлениями автора — академика НАМН Украины, доктора медицинских наук, профессора, ректора Одесского национального медицинского университета — о причинах кризиса духовности, жизненных целях и ценностях человека, прогнозах и перспективах жизни на Земле. Поводом к написанию стали многолетняя научная деятельность автора, поиск системного подхода к обучению и воспитанию нового поколения врачей. Второе издание книги дополнено главами, рассматривающими влияние на планету Земля и человеческое сообщество пандемии COVID-19 и других вызовов и кризисных явлений последних лет.

Бібліотека виражає щиру вдячність дарувальникам – вельмишановним авторам- викладачам ОНМедУ!