ОНМедУ в навчальному процесі дотримується всіх пунктів Закону України «Про вищу освіту»

Одним з концептуальних начал підготовки майбутніх працівників в галузі науки й освіти є формування ціннісних підстав їхньої діяльності, які, зокрема, сфокусовані в понятті академічної доброчесності.

В Одеському національному медичному університеті на кафедрі філософії та біоетики в рамках підготовки докторів філософії на ІІІ освітньо-науковому рівні, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» викладається дисципліна з відповідною назвою.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» є оволодіння сукупністю епістемологічних та етичних принципів, а також визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та / або наукових (творчих) досягнень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Академічна доброчесність» є:

 • визначення основних концепцій, принципів i правил академічної доброчесності;
 • з’ясування національних та міжнародних нормативно-правових засад академічної доброчесності;
 • розуміння епістемологічного та етико-правового аспектів академічної доброчесності;
 • аналіз та інтерпретація ознак раціонального (зокрема наукового) знання й закономірностей розвитку науки;
 • осмислення критеріїв науковості та принципів академічної доброчесності у науковій діяльності;
 • формування здатності ідентифікування порушень академічної доброчесності, запобігання академічному плагіату та іншим проявам неетичності в науковій діяльності;
 • сприяння формуванню культури академічної доброчесності майбутнього науковця.

Дисципліна «Академічна доброчесність» структурується за таким тематичним планом:

Тема 1. Поняття, загальні принципи та правила академічної доброчесності. Нормативно-правова база.

Тема 2. Епістемологічний та етико-правовий аспекти академічної доброчесності.

Тема 3. Знання та його сателіти. Ознаки раціонального знання. Проблема істинності знань.

Тема 4. Закономірності розвитку науки. Форми організації наукового знання. Критерії науковості та академічна доброчесність у науковій діяльності.

Тема 5. Порушення академічної доброчесності. Антиплагіатні заходи. Правила цитування та посилання.

Вивчення дисципліни «Академічна доброчесність» передбачає, що у підсумку будуть отримані такі результати.

Аспірант (здобувач) має знати:

 • принципи дослідницької етики;
 • сутність розрізнення епістемологічного та етико-правового аспектів академічної доброчесності;
 • ознаки раціонального (зокрема наукового) та критерії науковості знання; правові основи авторського права;
 • правила цитування та посилання на використані джерела;
 • форми, методи та засоби ідентифікації, пошуку та зберігання інформації;
 • професійну лексику та термінологію відповідно до напрямку наукового дослідження;
 • поняття новизни дослідження;
 • можливості та обмеження використовуваних методів дослідження;
 • технологію написання статей до національних та міжнародних наукових видань;
 • стандарти оформлення наукових робіт.

Аспірант (здобувач) має вміти:

 • використовувати інформаційні технології для визначення ознак плагіату;
 • застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;
 • працювати з пошуковими системами;
 • отримувати і адекватно трактувати дані з іншомовних джерел і обговорювати наукові знання;
 • організовувати та проводити науково-дослідну та навчальну діяльність;
 • оцінювати теоретичну та практичну значущість дослідження;
 • проводити дослідження відповідно до мети і завдань дослідження обраними методами;
 • інтерпретувати результати дослідження;
 • написати наукову статтю відповідно до вимог наукового видання.

Згідно з пунктом 3¹ статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти.