Неформальна освіта. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

ДО ВІДОМА ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (КВАЛІФІКАЦІЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ») ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В рамках неформальної освіти є можливість пройти безкоштовний курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Курс доступний за посиланням  (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about).

Нагадуємо, що для здобувачів третього освітньо-наукового рівня освіти (кваліфікація «Доктор філософії»; спеціальність «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія») ОНМедУ, відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти в Одеському національному медичному університеті» (прийнятому на засіданні Вченої ради ОНМедУ №5 від 28.12.2021; Наказ №710-О від 28.12.2021 р.) є можливість визнання (перезарахування) результатів отриманих при проходженні навчання, отримуванні знань та компетентностей шляхом неформальної освіти. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання, отримані шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу (змістовому модулю), темі (темам), що передбачені робочою програмою освітнього компонента (силабусом).