Конференція трудового колективу ОНМедУ: Попри всі виклики часу

20 лютого в дистанційному режимі пройшла Конференція трудового колективу Одеського національного медичного університету.

У роботі Конференції взяли участь 106 делегатів (із 133). Було запрошено членів Наглядової ради, в тому числі ректора Університету медицини та фармації ім. Григоре Т. Попа (м. Ясси, Румунія) — Почесного професора ОНМедУ Віорела Скріпкаріу. Він привітав делегатів із визначною подією та висловив готовність долучитися до участі у роботі нашого університету на шляху до створення найкращих умов для розвитку української вищої медичної освіти та сталого розвитку Одеського національного медичного університету в складних історичних умовах.

З Річним звітом за 2023 рік виступив ректор ОНМедУ академік Валерій Запорожан.

У своїй доповіді Валерій Миколайович докладно висвітлив усі аспекти діяльності університету в 2023 році — освітньої, наукової, виховної, лікувальної роботи, підготовки фахівців сфери охорони здоров’я, наукових та науково-педагогічних кадрів, міжнародної діяльності університету та багато інших питань.

«Два роки поспіль університет працює в умовах воєнного стану. Попри тривоги і невизначеність ми продовжуємо жити та виконувати серйозні й складні статутні завдання, направлені на реалізацію освітньої діяльності з підготовки фахівців сфери охорони здоров’я, наукової діяльності, забезпечення виконання державного замовлення, реалізацію консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної роботи, спрямовані на формування здорової нації та підвищення рівня здоров’я населення Півдня України, на освітньо-виховну діяльність, орієнтовану на культурний і духовний розвиток особистості майбутніх лікарів, виховання здобувачів вищої освіти у дусі патріотизму і національної гідності, забезпечення стабільного фінансово-економічного становища університету»,— наголосив Валерій Запорожан.

Підготовка фахівців здійснювалася на п’яти факультетах — це медичні № 1 і № 2, стоматологічний, фармацевтичний та міжнародний. Оновлено три професійно-освітні програми: «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація».

Організація та реалізація освітнього процесу здійснювались у змішаному форматі, з використанням технологій дистанційного навчання в умовах воєнного стану. На 1.01.2024 року науково-педагогічний штат нараховує 728 співробітників на 42 кафедрах, які беруть участь у реалізації за всіма акредитаційними освітніми програмами на додипломному та післядипломному рівнях. В ОНМедУ із загальної кількості професорсько-викладацького складу працює 118 докторів наук, 375 докторів філософії, 94 професори, 234 доценти, 2 академіки і 2 члени-кореспонденти НАМН України, 16 заслужених діячів науки і техніки України, 28 заслужених лікарів, 1 заслужений винахідник та 1 заслужений працівник освіти України.

Минулий рік вирізнявся різноманіттям навчально-методичних, наукових та науково-практичних заходів, в яких брали участь науковці ОНМедУ: конференції, конгреси, симпозіуми, форуми різних рівнів, зокрема міжнародного, великий спектр методичних семінарів, практикумів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів. Для якісного забезпечення освітнього процесу було підготовлено та видано 4 підручники (колективні), 13 колективних навчальних посібників, 19 навчально-методичних посібників, у тому числі англійською мовою, багато інших матеріалів.

Інформаційну підтримку освітнього процесу забезпечують наукова та студентська бібліотеки. Здобувачам освіти і науковим співробітникам надано доступ до джерел спеціальної літератури з усього світу, зібрань біомедичної літератури, а також до фондів понад 500 бібліотек Європи та США.

Протягом 2023 року науково-педагогічні працівники ОНМедУ брали активну участь у діяльності робочих груп різного спрямування, співпрацювали з НАЗЯВО, експертними радами МОН, МОЗ, НАН України, державними адміністраціями та громадськими організаціями. Так, на кафедрі акушерства та гінекології професор Валерія Марічереда є головою експертної групи експертів МОЗ України за напрямом «Акушерська та гінекологічна допомога». Професор Володимир Артьоменко — член Комісії МОЗ з питань науково-дослідних робіт. На кафедрі педіатрії професор Микола Аряєв — член сектору вищої освіти «Педіатрія» Науково-методичної ради МОН України. На кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання професор Ольга Юшковська є членом Координаційної ради МОЗ України з питань фізичної реабілітації та спортивної медицини.

Чимало провідних фахівців інших кафедр також представлено в інституціях різних спрямувань.

У 2023 році зростав обсяг міжнародного співробітництва ОНМедУ за такими напрямами, як стажування та підвищення кваліфікації науковців за кордоном, онлайн-участь в освітніх заходах, розвиток студентської академічної мобільності, поглиблення співробітництва із закладами вищої освіти Великої Британії, Литви, Румунії, Грузії, Австрії, Швеції, активізація можливостей програм проєкту “Erasmus+” у рамках співробітництва, зокрема, з Литовським університетом наук про здоров’я, розвивається багато інших проєктів.

Станом на грудень 2023 року ОНМедУ має близько 60 підписаних угод з освітніми та науковими закладами і організаціями 25 країн світу. Триває активна співпраця з Литовським університетом наук про здоров’я (м. Каунас), Медичним університетом Відня (Австрія), Румунським медичним університетом Григоре Т. Попа (м. Ясси), Лондонським університетом Королеви Марії, Грузинським національним університетом та Кавказьким міжнародним університетом (м. Тбілісі).

Вагомий внесок у розвиток міжнародних зв’язків зробили кафедри пропедевтики педіатрії, пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії, фармацевтичної хімії та технології ліків, акушерства та гінекології.

Академік Валерій Запорожан висвітлив багато інших питань, зокрема щодо діяльності Студентського наукового товариств і Товариства молодих вчених, студентського самоврядування, а також лікувально-консультаційної роботи, направленої на профілактику і лікування пацієнтів у Багатопрофільному центрі та Центрі відновної та реконструктивної медицини, фінансово-господарської роботи.

Доповідач відповів на питання делегатів Конференції трудового колективу, що стосувалися найбільш актуальних проблем сьогодення та перспектив розвитку університету.

В обговоренні доповіді ректора делегати Конференції взяли активну участь.

Декан медичного факультету № 1 професор Алла Волянська закцентувала свій виступ на розвитку академічної мобільності здобувачів освіти і викладачів як передумови підготовки висококваліфікованих медичних кадрів у сучасному світі.

«Яскравим прикладом можна назвати співпрацю ОНМедУ за програмою підтримки українських університетів “Twinning” у партнерстві з Національним представництвом університетів Великої Британії. Нашим побратимом став Лондонський університет Королеви Марії, де проходили практику дві групи здобувачів. Від перебування в лікарнях Лондона, в університетських гуртожитках і бібліотеці, від чуйного ставлення до наших здобувачів залишилися найчудовіші спогади. Заступник директора з питань охорони здоров’я сер Марк Колфілд відзначив, що англійській стороні було дуже приємно приймати українських здобувачів. Надбанням цієї програми став напрацьований разом із англійською стороною та переведений на українську мову інструмент прогнозування, призначений допомогти лікарям-травматологам визначати успішність прогнозу операції зі збереження кінцівок після бойової травми.

Враховуючи війну в Україні, що наразі триває, і частоту бойових травм нижніх кінцівок, цей інструмент може бути корисним військовим хірургам, травматологам.

Також троє здобувачів пройшли навчання за програмою академічної мобільності у Віденському медичному університеті», — наголосила декан медичного факультету № 1.

Вона подякувала адміністрації університету в особі ректора Валерія Запорожана за всебічну підтримку академічної мобільності здобувачів і викладачів.

Декан стоматологічного факультету доцент Володимир Вальда розповів про сучасні технології, запроваджені в минулому році на факультеті, який відзначив 65-річний ювілей з дня створення.

«Однією з найважливіших подій є успішна реалізація впровадження симуляційних технологій у навчальний процес, що допомагає навчати здобувачів у більш реалістичних умовах і підготувати їх до професійної діяльності з вищим рівнем впевненості та компетентності. Симуляційні технології надають можливість використовувати віртуальні моделі та тренувальні ситуації, що суттєво знижує ризик помилок і підвищує безпеку та якість надання стоматологічної допомоги.

Велику роль у процесах оновлення відіграють лідерські якості ректора, його стратегічне бачення, що сприяє змінам освітнього середовища відповідно до сучасних вимог. Глибоко вдячний ректору за підтримку і невтомне прагнення до підвищення якості навчання здобувачів вищої освіти», — відзначив Володимир Вальда.

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини доцент Володимир Майданюк розповів про напружену роботу кафедри з надання допомоги пораненим захисникам України. «Створення комфортних умов для наших героїв, у яких вони перебувають під час лікування, має велике значення. Дякуємо ректору за допомогу в організації лікувальної роботи кафедри, а також за можливість підготовки офіцерів запасу»,— наголосив Володимир Майданюк.

Голова студентської профспілки Валерія Ладиженська доповіла про роботу профкому за минулий рік. Одним із важливих напрямів була підтримка соціально незахищених та пільгових категорій здобувачів, переміщених осіб і дітей військовослужбовців, психологічна допомога і волонтерська робота. Разом із представниками студентського самоврядування члени профспілки відвідували наших захисників у лікарнях, а під час новорічних свят для них були підготовлені подарунки.

Здобувачі провели заходи до Дня Незалежності України, Дня єднання, Дня Української Державності та інших свят, Круглі столи на тему національних символів та історії України.

«У ці складні часи, в умовах воєнного стану студентська профспілка ОНМедУ має чіткий план роботи і дуже вдячна за добру співпрацю і допомогу з боку керівництва та всіх структурних підрозділів університету», — сказала Валерія Ладиженська.

Доцент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Володимир Синенко вказав на збільшену активність університету в плануванні, організації та проведенні науково-практичних конференцій для здобувачів і викладачів. Більшість із них, з урахуванням нинішніх викликів, проводиться у змішаному форматі, коли у слухачів є можливість обирати між присутністю у залі й онлайн-підключенням. «Багато кафедр університету мають достатній досвід такої роботи. Без сумнівів, проведення конференцій — корисний і цікавий варіант спілкування університету з медичною спільнотою області, країни, усього світу. Одеський медуніверситет має в цьому видатні результати. Пропоную і надалі приділяти у плануванні роботи університету достатньо уваги цьому аспекту», — наголосив Володимир Синенко.

Доцент кафедри педіатрії Віктор Бірюков прокоментував звіт ректора і відмітив безумовну важливість постійного контролю якості освітнього процесу та позитивні результати моніторингу ISO 9001: «З 2015 року ми сертифіковані за цим дуже впливовим стандартом. І відповідність йому потребує проходження щорічного наглядового аудиту.

Хочу зазначити як учасник кількох команд із підготовки до акредитації, що як ніколи нові молоді співробітники університету працювали з величезним ентузіазмом. Підбір учасників команди, проведений адміністрацією університету і проректором Едуардом Бурячківським, виявився дуже вдалим і плідним!

Запевняю вас, що у нашому середовищі дуже творча молодь, яка бореться за честь університету, а це дає підстави оптимістично дивитися у майбутнє. Прошу вас підтримати звіт Валерія Миколайовича».

Завідувач кафедри офтальмології професор Людмила Венгер звернула увагу на фундаментальні зміни у системі охорони здоров’я. Останні чотири роки виявилися для нашої країни найтяжчим випробуванням, якого раніше не було. «COVID-19 та період воєнного стану в Україні нещадно випробовували наші сили, витривалість і відданість професії.

Фундаментальні зміни, що сталися в системі охорони здоров’я та менеджменті, показують, що ми не лише встояли, але й змогли адаптуватись і вдосконалити наші практики. Я хотіла б висловити щиру вдячність ректору за його візіонерський підхід до медичного менеджменту. Нині ми спостерігаємо технологічну революцію, а саме — диджиталізацію у сфері медицини. Рішення з відновлення посади проректора з лікувальної роботи відкриває шлях до інтеграції новітніх технологій та методів як у навчальний, так і в лікувальний процес. Комунікація між директорами клінік, підготовка до укладання договорів з Національною службою здоров’я України, покращення якості навчання завдяки можливості набуття компетентностей здобувачами вищої освіти на власних клінічних базах — пріоритетні завдання саме для проректора з лікувальної роботи. Цей крок відкриє значні перспективи для alma mater на майбутнє, покращить якість і зробить доступнішим надання високоспеціалізованої допомоги населенню та забезпечить сталий прогресивний розвиток університетських клінік.

Наша дружна спільнота науково-педагогічного складу та медичних працівників університетських клінік має потенціал і силу змінити та покращити медичну систему в Південному регіоні», — наголосила Людмила Венгер.

Делегати Конференції трудового колективу ОНМедУ схвалили Річний звіт за 2023 рік ректора академіка Валерія Запорожана одноголосно.

У завершальному слові очільник університету висловив подяку делегатам Конференції і всій університетській спільноті: «Дякую вам за плідну працю та відданість університету попри всі складнощі воєнного часу. Наш курс, як і завжди, — висока якість освіти та дослідництва, виконання покладених державою і народом на нас завдань».