Багатопрофільний медичний центр ОНМедУ

Багатопрофільний медичний центр Університетської клініки ОНМедУ – заклад охорони здоров’я, який є лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом Одеського національного медичного університету.

Зараз Багатопрофільний медичний центр – це:

1. КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА – надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню міста Одеси, Одеської області та України.

2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ – впровадження сучасних технологій діагностики, лікування та медичної реабілітації, наявність спеціального високотехнологічного обладнання.

3. БАГАТОПРОФІЛЬНІСТЬ – проведення малоінвазивних, ендоскопічних, реконструктивно-пластичних втручань хірургічного, гінекологічного та інших профілів, сучасне лікування хворих кардіо-ревматологічного профілю, дитячого населення.

4. ЦІЛОДОБОВА ДОПОМОГА – співробітниками клініки надається цілодобова медична допомога населенню міста Одеси, згідно з графіком чергувань затвердженим Департаментом охорони здоров’я м Одеси, надається консультативно-діагностична допомога іншим лікувально-профілактичним закладам.

5. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА – у клініці забезпечуються умови для клінічної підготовки і перепідготовки студентів, науково-педагогічних та медичних працівників в рамках навчальних програм системи безперервної освіти, проводиться реалізація навчальних програм в інтернатурі, магістратурі, клінічній інтернатурі, підвищення кваліфікації медичних працівників.

6. БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК – розширення спектру медичних послуг, в першу чергу шляхом надання унікальних послуг, які не надаються більше ніде у регіоні, дозволило вивести медичну діяльність центру на якісно новий рівень сучасних технологій і стандартів, забезпечило організацію єдиного освітнього, наукового і практичного простору, яке сприяє вирішенню цілого комплексу задач:

– забезпечило безпосередню участь висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів в лікувально-діагностичному процесі;

– надало можливість впровадження в клінічну практику новітніх досягнень медичної науки і результатів власних наукових досліджень;

– підвищило якість підготовки та вдосконалення професійного рівня лікарських кадрів для практичної охорони здоров’я.

Адміністрація Багатопрофільного медичного центру

1.Комплекс лікування загально хірургічних захворювань (Кафедра загальної та військової хірургії):

2. Комплекс високотехнологічної малоінвазивної (ендоскопічної, роботизованої) та судинної хірургії (Кафедра роботизованної та ендоскопічної хірургії):

3. Комплекс гінекологічної допомоги та малоінвазивної  гінекології (Кафедра акушерства та гінекології № 1):

4. Комплекс анестезіологічної допомоги та інтенсивних методів лікування (Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії  з післядипломною підготовкою):

5. Комплекс лікування терапевтичних захворювань та поліморбідних станів внутрішньої медицини (Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії):

6. Комплекс лікування дитячих захворювань (Кафедра пропедевтики педіатрії):

  • Відділення педіатрії № 1 на 30 ліжок
  • Відділення педіатрії № 2 на 45 ліжок
  • Відділення педіатрії № 3 на 30 ліжок(10 ліжок + 20 ліжок денного стаціонару)

7. Комплекс медичної реабілітації та фізичних методів лікування (Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного лікування та валеології):

  • Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії
  • Зали фізичної реабілітації
  • Консультативні кабінети спортивного комплексу

8. Міждисциплінарний діагностичний комплекс (Кафедра професійної патології, клінічної, лабораторної і функціональної діагностики):

9. Комплекс стоматологічного здоров’я (Кафедра загальної стоматології):