Шнайдер Станіслав Аркадійович: Академік Запорожан зробив усе можливе, щоб прищепити нашим лікарям жагу здобуття нових знань


Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Шнайдер Станіслав Аркадійович

Ваша кафедра відносно молода. Чим вона вирізняється серед інших стоматологічних кафедр?

Так, наша кафедра створена в 1983 році при факультеті удосконалення лікарів Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова, а нині – Одеського національного медичного університету. Перші дев’ять років очолював кафедру один із корифеїв одеської хірургічної стоматології, професор Вакуленко Василь Іванович, завдяки якому було зроблено значний внесок у вітчизняну медицину з хірургічного відновлення піднебіння із застосуванням кісткової пластики при його вроджених незарощеннях.

Відмінністю кафедри є те, що ми забезпечуємо післядипломну освіту лікарів-стоматологів, тобто навчання в інтернатурі. Річ у тім, що одним із основних завдань, поставлених перед медичною наукою та практичною охороною здоров’я, є підвищення якості медичної допомоги населенню. Особлива роль у цьому відводиться саме установам і структурам післядипломної освіти. Інтернатура – перший рівень підвищення практичної підготовки фахівців, їхньої здатності до самостійної лікарської діяльності.

Наш досвід підтверджує, що організація практичної підготовки лікарів-інтернів потребує особливої уваги, оскільки випускники вищих навчальних закладів, маючи достатню теоретичну основу, відчувають дефіцит практичних навичок лікарської діяльності.

У зв’язку з цим співробітники кафедри постійно працюють над формуванням такого стилю викладання, суттю якого є активізація роботи того, хто навчається, розвиток клінічного мислення, мотивація необхідності оволодіння практичними навичками, здатності самостійно ухвалювати рішення, вміння формулювати діагноз. Вважаємо важливим формування у лікарів інтернів-стоматологів здатності до продуктивної діяльності, коли всі необхідні лікарські діагностичні та лікувальні маніпуляції хоч і виконуються за аналогією з тим, що було засвоєно на теоретичних заняттях, але з необхідними змінами в кожній новій ситуації, біля крісла пацієнта. Індивідуалізація навчання виражається в тому, що кожен викладач у малих групах (5-6 осіб) інтернів на практиці навчає їх основ лікарського мислення, проходячи разом із ними всі етапи лікувально-діагностичного процесу з його труднощами та помилками безпосередньо на прикладі конкретного пацієнта.

Вирішення діагностичних і лікувальних завдань, проблемних ситуацій, виступи на клінічних конференціях забезпечують їхню високу професійну підготовку. В цьому і полягає відмінність нашої кафедри від інших теоретичних стоматологічних кафедр.

Крім того, зараз кафедра проводить цикли спеціалізації та стажування за спеціальностями: стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, стоматологія дитячого віку і ортодонтія. Регулярно проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів.

Скільки років Ви очолюєте кафедру? Що змінилося на ній за час Вашого керівництва? Які основні напрями роботи? Які досягнення?

Очолюю кафедру я лише сім років, із 2013 року. Як мені здається, в цей непростий економічний час нам вдалося досягти значних успіхів. Збережений колектив кафедри, сьогодні на кафедрі працюють 4 доктори наук, 2 професори, 28 кандидатів наук, 7 доцентів.

Кафедра забезпечує післядипломну освіту лікарів-стоматологів не тільки міста Одеса, а й трьох областей України, а саме Одеської, Миколаївської та Херсонської.

Так склалося, що з моменту створення кафедри її очолювали переважно хірурги-стоматологи, й основним науковим напрямом кафедри впродовж багатьох років було комплексне лікування вроджених і набутих деформацій щелеп та зубних рядів.

За останні роки ми значно розширили коло наукових пошуків, основними напрямами роботи кафедри є розроблення й удосконалення медичних технологій, профілактики та лікування найбільш поширених стоматологічних захворювань людини.

За час мого керівництва на кафедрі успішно виконані дві науково-дослідні роботи на тему: «Комплексна реабілітація хворих після реконструктивно-відновних операцій на кістках лицевого черепа» та «Особливості діагностики та клінічного перебігу захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота в осіб молодого віку, сучасні методи їх профілактики та лікування».

Зараз триває виконання нової науково-дослідницької роботи, присвяченої удосконаленню діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота в осіб із хронічними соматичними захворюваннями.

За останні сім років опубліковано 6 монографій, 3 підручники, 292 статті (з яких 90 – за кордоном), 143 тези (7 – за кордоном). Співробітниками кафедри зроблено 112 доповідей на конференціях різного рівня.

Під моїм керівництвом за останні сім років підготовлено та захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Чи багато у Вас клінічних баз? Чи всі вони розташовані в Університетській клініці?

На цей час кафедра має такі основні клінічні бази очної частини інтернатури:

  1. Стоматологічний медичний центр ОНМедУ (Університетська клініка)
  2. ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
  3. 411-й військовий клінічний госпіталь
  4. Міська стоматологічна поліклініка №3
  5. Міська клінічна лікарня №11
  6. Одеська стоматологічна поліклініка, Укрзалізниця.
  7. Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка
  8. Херсонська обласна стоматологічна поліклініка

Заочними базами кафедри загальної стоматології є всі ліцензовані поліклініки, які уклали договір з Одеським національним медичним університетом.

І це велике досягнення керівництва Одеського медуніверситету, тому що, як говорив Гіппократ, лікарю має бути притаманна жага здобуття нових знань, які необхідно отримувати біля ліжка хворого.

Адже завдання інтерна – вміти оцінити тяжкість стану пацієнта, бачити особливості клінічного перебігу захворювання в його розвитку, розуміти, як впливають на нього супутні захворювання, формулювати основний діагноз конкретного хворого, що визначає подальшу лікарську тактику і правильний вибір комплексної терапії.

На наших клінічних базах завдяки сприятливій психологічній атмосфері, доброзичливому ставленню до лікарів-інтернів, творчому аналізу клінічних ситуацій вдається готувати фахівців, поважаючи їхню думку, беручи до уваги їхні розмірковування, прагнучи всебічно обговорювати з ними складні та проблемні, з діагностичного погляду, клінічні випадки, розвиваючи в інтернів-стоматологів основи клінічного мислення.

Схвалюєте симуляційне навчання?

Безперечно. Річ у тім, що симуляційне навчання спрямоване на розвиток і вдосконалення в учнів широкого спектру практичних компетенцій без ризику завдання шкоди пацієнту.

Важливими перевагами симуляційних технологій навчання майбутніх лікарів-стоматологів є:

1) прищеплення практичних навичок студентам і ординаторам із неможливістю теоретично і практично завдати шкоди пацієнту на тлі візуальної об’єктивної оцінки досягнутого рівня професійної підготовки кожного фахівця;

2) залучення кожного студента й ординатора до навчання в середовищі, максимально наближеному до реальної клінічної практики;

3) формування доступного психологічного комфорту в здійсненні мануальних навичок та індивідуальної відповідальності кожного учня за результат виконання тих чи інших медичних стоматологічних маніпуляцій, із можливістю покрокового розбору допущених помилок, їх деталізації та профілактики їх виникнення в майбутньому;

4) можливість познайомитися з практичним виконанням технічно важких і/або хворобливих для пацієнта практичних медичних стоматологічних маніпуляцій на доклінічному етапі їх реалізації фахівцем, що в сукупності дає змогу зменшити стресове навантаження на учня, а також навчити його фундаментальних етичних принципів медицини;

5) здатність контролювати процес за рахунок послідовної покрокової можливості повторення відпрацювання тієї чи іншої мануальної стоматологічної навички;

6) необмежена кількість імовірних повторів тренованого стоматологічного досвіду, з можливістю безперервного вдосконалення відпрацювання навику, з використанням методу роботи над помилками.

Cимуляційне навчання має колосальні можливості для підвищення рівня не тільки практичної підготовки медичного персоналу, але й безпеки організації медичної допомоги, коли з самого початку навчання акценти розставляються на фактори безпеки (дотримання встановлених правил, алгоритмів, протоколів ведення хворих, організацію цілеспрямованої взаємодії між собою медичного персоналу та з пацієнтом).

Очевидно, що підготовка фахівців, відповідальних за життя і здоров’я людей, у сучасному світі просто не може відбуватися без найважливішого симуляційного компонента.

Дуже приємно і дуже важливо, що в 2016 році наш університет придбав сучасний стоматологічний тренажерний комплекс Simodont Dental Trainer вартістю майже 15 мільйонів гривень, який у реальному часі може відстежувати дії студентів і ставити їм завдання, використовуючи багату базу віртуальних пацієнтів і зубів з індивідуальними особливостями.

Чим відрізняється ОНМедУ від інших медвишів країни?

Одеський національний медичний університет – це один із провідних медичних вишів в Україні зі своєю 120-річною історією та визначними науковими досягненнями.

В умовах дедалі більшої конкуренції на ринку освітніх послуг університет щоразу активніше впроваджує інноваційні підходи в навчальний процес і наукову роботу, налагоджує співпрацю з зарубіжними партнерами, світовою науковою спільнотою, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах.

Одним із перших у державі наш ВНЗ став членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. У 2001 році він був прийнятий як член Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Університет має тісні зв’язки з провідними світовими університетами та науковими центрами США, Польщі, Італії, Швейцарії, Греції тощо.

Університет першим в Україні почав підготовку фахівців для іноземних держав англійською мовою, завдяки чому студенти, з перших курсів інтегровані в міжнародну медичну спільноту, стають затребуваними фахівцями в Америці, європейських країнах, в Азії. Сьогодні університет надає якісні освітні послуги студентам із 53-х країн світу.

Наш ВНЗ є піонером у компетентнісній підготовці, коли студенти навчаються лікувати не за підручником, а на роботизованих симуляторах, що повністю імітують хворого.

Завдяки зусиллям керівництва Одеського медуніверситету на його базі в січні 2014 року було створено перший на території України Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, оснащений найсучаснішим обладнанням, аналогів якого не існує в країні. У навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» тощо. Центр координує свою роботу з провідними світовими центрами імітаційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового для підвищення навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів України. Центр є мультидисциплінарним (акушерство і гінекологія, хірургія, неонатологія, анестезіологія, педіатрія, пульмонологія, ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, офтальмологія та ін.), багатопрофільним і високотехнологічним закладом, метою якого є високоякісна професійна підготовка фахівців різних галузей, відповідно до вимог практичної охорони здоров’я.

Фундаментальні теоретичні знання і практика в інноваційному симуляційному центрі роблять наш університет одним із флагманів вищої освіти в Україні.

Крім того, Одеський медуніверситет – це моя аlma-mater, якій я присвятив 30 років свого життя.

Через карантин навчання студентів стало нетрадиційним. Як Вам вдається справлятися зі складною ситуацією?

Дистанційне навчання у підготовці лікарів-інтернів – це інноваційна організація навчального процесу, що реалізується в специфічній педагогічній системі на принципі самостійного навчання лікаря й інтерактивної взаємодії викладача та інтерна.

Результативність дистанційного навчання на післядипломному етапі освіти лікарів неабияк залежить від таких чинників: ефективної взаємодії викладача та лікаря; налагодженого активного зворотного зв’язку; якості попереднього проєктування процесу дистанційної освіти та способів управління ним; розроблених дидактичних матеріалів.

Інтерактивні можливості систем доставки інформації дають можливість налагодити і навіть стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку, що неможливі в більшості традиційних систем навчання.

Хочу зазначити, що наша кафедра гідно впоралася з нетрадиційним навчанням курсантів, впровадила ефективну дистанційну форму навчання та перебуває в повній готовності до нового навчального року.

Ви – заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії, нагороджені низкою урядових нагород. Розкажіть про свій науковий шлях.

Моя стоматологічна кар’єра почалася в 1986 році. Після закінчення з відзнакою Одеського медичного училища №1 я до 1990 року працював зубним техніком в Одеській обласній стоматологічній поліклініці. Після закінчення в 1995 році Одеського державного медичного університету, під час проходження 2-річної інтернатури, були зроблені перші кроки наукової роботи, які вилилися в 2002 р. у кандидатську дисертацію на тему «Патофізіологічні механізми атрофії альвеолярних відростків різного походження у різновікових щурів». Почав працювати над докторською дисертацією, присвяченою патогенетичним механізмам радіаційно-індукованого патоморфозу хронічного пародонтиту, успішно захистив її у 2012 році. У наступні роки було присвоєно вчене звання професора та почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Комітетом із Державних премій України в галузі науки і техніки вперше за 50 років Державна премія була присуджена за наукову роботу в галузі стоматології. Хочу наголосити, що, крім мене, лауреатом Держпремії стала ще завідувачка кафедри нашого університету – професор Деньга Оксана Василівна.

Автори провели комплексні дослідження епідеміологічних показників здоров’я порожнини рота і стоматологічних захворювань у населення різних регіонів України і створили банк стоматологічної захворюваності на тлі соматичної патології, різних біогеохімічних особливостей та антропогенного навантаження населення країни з метою обґрунтування та впровадження високотехнологічних методів надання спеціалізованої стоматологічної допомоги. В експерименті та клініці розкрито нові механізми патогенезу основних стоматологічних захворювань, розроблено експериментальні моделі патології пародонту. Розроблено ефективні біологічно обґрунтовані методи реконструктивно-відновлювальних операцій на лицевій частині черепа людини, сучасної дентальної імплантації в Україні, з урахуванням метаболізму та регенераторного потенціалу кісткової тканини. Запропоновано нові матеріали з біологічно активною дією для хірургічного лікування травматичних переломів і дефектів кісток. Розроблено сучасну схему діагностики зубощелепних аномалій для оптимізації ортодонтичного лікування. Науково обґрунтована Національна програма профілактики основних стоматологічних захворювань покращує здоров’я порожнини рота й організму загалом, зменшує витрати на систему надання стоматологічної допомоги в Україні та підвищує якість життя людей.

Як оцінюєте ректорство Валерія Миколайовича Запорожана?

Однозначно позитивно. Академік Запорожан Валерій Миколайович – засновник і лідер плідної наукової школи, досягнення якої добре відомі вітчизняним та іноземним фахівцям. Це надзвичайно талановитий і енергійний чоловік. Наукові праці Валерія Миколайовича – це значний внесок у розвиток вітчизняної та всесвітньої медицини, генетики та молекулярної біології.

Крім того, він талановитий організатор вищої медичної школи. Близько 25 років він очолює Одеський національний медичний університет, є одним з ініціаторів та організаторів реформи охорони здоров’я й підготовки лікарів в Україні.

Які плани на цей навчальний рік?

Виконати задумане, завершити розпочате, визначити нові цілі.