Надання хірургічної допомоги в Університетській клініці ОНМедУ в умовах COVID-19

Нинішня ситуація, спричинена пандемією COVID-19, ускладнює надання спеціалізованої допомоги хірургічним хворим. Cвоєчасність та повнота оперативного втручання, як відомо, безпосередньо впливає на результати лікування та прогноз захворювання. Також варто зазначити підвищений ризик морбідності та летальності від COVID-19 у хворих із хірургічною патологією. В умовах протиепідемічного режиму ретельне планування дообстеження та лікування додатково ускладнено навантаженням на діагностичні та лікувальні заклади, необхідністю сдачі аналізів на SARS-CoV2 на догоспітальному етапі, певними організаційними протиепідемічними обмеженнями.

Університетська клініка Одеського національного медичного університету в умовах пандемії зосередила зусилля на наданні невідкладної хірургічної допомоги хворим з більш складною патологією, що потребує мультидисциплінарного підходу та високотехнологічного обладнання.

Показовим є випадок хворої Л., 59 р., яка звернулась із місцево-поширеним раком яєчників,  субтотальним карциноматозом очеревини малого тазу, передньої черевної стінки, діафрагми, великого чепця, тонкої, товстої кишки, жовчного міхура;  пухлинним конгломератом ілеоцекального кута, ураженням загальних здухвинних лімфовузлів зліва (PCI 18 балів, PSS 0 балів), T3сN2cM0, St.IIIC (FIGO). Перебіг захворювання ускладнився розвитком напруженого асциту-перитоніту, частковою кишковою непрохідністю.

Після ретельного дообстеження та доопераційної підготовки виконано оперативне втручання в обсязі: Тотальна серединна лапаротомія, циторедукція (CC-0): екстирпація матки з додатками, тазова лімфаденектомія, оментектомія, правобічна геміколектомія з формуванням ілеотрансверзоанастомозу, холецистектомія, селективная передня, тазова, піддіафрагмальна парієтальна, вісцеральна перитонектомія, електровапорізація пухлинних осередків очеревини, інтраперітонеальна гіпертермічна хіміоперфузія (HIPEC).

Оперативне втручання виконано мультидисциплінарною бригадою у складі завідуючого кафедрою акушерства і гінекології, д.мед. н., професора, лікаря-онкогінеколога Гладчука І.З., завідуючого кафедрою хірургії №3, д.мед. н., професора, лікаря-онкохірурга Ткаченка О.І.

Завдяки спільним зусиллям хірургічної, гінекологічної, анестезіологічної бригад хвора задовільно перенесла надскладне втручання з мультивісцеральними резекціями, інтраопераційною хіміотерапією. Післяопераційний перебіг пройшов без ускладнень. Наразі хвора отримує необхідну системну хіміотерапію.

Вчасно виконане оперативне втручання з первинною оптимальною циторедукцією запобігло розвитку гострої кишкової непрохідності у найближчий час (1-3 доби) та залишило шанс на подальше видужання.

На жаль, кількість таких хворих невпинно росте. Незважаючи на виклики сучасних реалій,  хірургічна допомога має надаватися своєчасно та в повному обсязі.

Колектив клініки має можливість забезпечувати високоспеціалізованою медичною допомогою хворих в унікальних випадках, та на таких прикладах проводити навчання студентів ОНМедУ з урахуванням досягнень сучасної медицини.