ІМІДЖ ЛІКАРЯ ТА ВИБІР ПРОФЕСІЇ: відповіді здобувачів ОНМедУ

Вже на етапі навчання здобувачі медичних ЗВО спілкуються з пацієнтами, відвідують практику в лікарнях, а на старших курсах можуть обіймати посади допоміжного медичного персоналу, тому їхня мотивація та задоволеність обраною професією, інтерес до професійної інформації формує їхній особистий імідж фахівця, який відображається у свідомості оточуючих. Як показують дослідження, соціальні зрушення, що провокують стрес, тривогу, депресію здатні впливати на вибір професії абітурієнтами, до того ж навіть після вступу до ЗВО нервова напруга негативно впливає на мотивацію здобувачів та їхні академічні успіхи [Лазаренко В., Саніна Н., 2022; Левченко М. та ін., 2022; Srichawla, B. S. et al., 2022].

Вибір майбутніми здобувачами вищої освіти саме у медичних університетах обумовлений внутрішніми та зовнішніми чинниками [Nakasujja N. et al., 2021], але доволі часто абітурієнти не можуть зрозуміти й пояснити свої справжні причини вибору медичного закладу освіти [Kimura Sh. et al., 2023]. Відомо, що нерозуміння суті власного вибору може негативно впливати на внутрішню мотивацію, що буде сповільнювати академічні успіхи [Wu H. et al., 2020]. Важливо, що здобувачі-першокурсники в майбутньому стануть лікарями і будуть впливати на імідж спеціальності. Тому є актуальним дослідження факторів впливу на вибір ними професії.

Враховуючи педагогічне значення даної проблеми, на кафедрі суспільних наук у рамках роботи проблемної наукової групи здобувачів «Імідж лікаря» (керівник – доцентка Олена Уварова) було проведено опитування здобувачів 1 курсу ОНМедУ (рік вступу – 2022) з метою виявлення причин та факторів вибору професії медика та її сприйняття після першого року навчання. Окрім того, було звернуто увагу на можливі складнощі, з якими стикаються здобувачі. Для дослідження було обрано саме вступників-2022 – це перші абітурієнти, які робили свій вибір професії в умовах соціально-політичних зрушень з розумінням відповідальності як майбутні медичні працівники.

Збір відомостей проходив у травні 2023 р. у вигляді анонімного електронного опитування з використанням авторської анкети (розробники – доцентка Олена Уварова та здобувач медичного факультету № 1 Віталій Нігрецкул). Для створення анкети використовувались Google forms, посилання на які було надіслано потенційним респондентам у групах в соціальних мережах. Добровільну участь в опитуванні взяли 176 здобувачів 1 курсу ОНМедУ спеціальності «Медицина».

На питання «Чи був ваш вибір медичного університету цілком усвідомленим?» відповіли: так – 68,8 %, скоріше так – 24,4 %; інші відповіді (важко відповісти; скоріше ні; ні) разом склали 6,8 %, що свідчить про високу вмотивованість здобувачів на етапі вступу до медичного ЗВО. Однак деякі учасники згадали сторонній вплив щодо вищезазначеного рішення: майже 1/5 здобувачів повідомили, що поради родини стали основною причиною обрання спеціальності «Медицина». Задоволеність обраною професією відмітили 84,6 % здобувачів, важко відповісти на це питання виявилося для 12,5 %, невеликий відсоток – 2,9 припав на відповіді «скоріше ні» та «ні».

Опитування проходило майже наприкінці навчального року, тобто молоді люди вже отримали певний досвід навчання. Важливо, що роздумуючи над питанням, чи обрали б вони медичний університет, якби зараз вступали до ЗВО, 79,6 % так би і зробили, завагалися 11,9 %, негативно відповіли 8,5 %. Останній показник має спонукати викладацький колектив до роботи у напряму покращення іміджу лікаря. Хоча, скоріш за все, причиною може бути складність опанування медичної науки: 67 % серед проблем навчання відмітили великий обсяг навчального матеріалу.

Щодо іміджу професії 46,6 % здобувачів повідомили, що після вступу до університету їхня уява про імідж лікаря змінилася, а саме: для 52,9 % він покращився, для 8,5 % погіршився (38,6 % обрали варіант «важко відповісти»). Отже, протягом наступних років навчання є необхідним приділяти більшої уваги професійній ідентифікації здобувачів.

У відповідях на питання «Як змінилося ваше бажання стати лікарем з урахуванням розуміння можливих загроз і ризиків у професійній діяльності медичного працівника?» здобувачі продемонстрували необхідну для майбутніх лікарів стійкість: не змінилось бажання стати лікарем у 50 %, а у 10,8 % респондентів збільшилося та у 12,5 % скоріше збільшилось; зменшилося та скоріше зменшилося – лише у 4 % разом. При цьому 22,7 % опитаних було важко відповісти на це питання, тобто трохи більше 1/5 здобувачів-першокурсників потребують усвідомлення свого професійного вибору в умовах соціально-політичних зрушень.

Таким чином, опитування показало, що, незважаючи на соціально-політичні виклики останніх років та складність навчання, ОНМедУ зміг підвищити рівень іміджу професії та вмотивованість досягати успіхів у своїй сфері діяльності. Можна припустити, що такі зміни пов’язані з позитивними моментами, з якими зустрілися здобувачі в стінах університету: приблизно половина респондентів віднесла до таких знайомство з новим колективом, а третина – нові й цікаві медичні дисципліни.

Отже, проведене соцопитування виявило високий відсоток усвідомленого вибору професії здобувачами-медиками, переважна більшість з яких тільки зміцнила своє бажання стати гідними лікарями. Подібний моніторинг важливо проводити і у майбутньому з подальшим вжиттям заходів з боку викладачів щодо збільшення мотивації здобувачів у досягненні академічних успіхів.

Вмотивований здобувач-медик легше проходить шлях формування професійної ідентичності та прийняття себе як фахівця, протягом навчання з інтересом підвищує рівень компетенції, а отже, впливає на створення у суспільстві позитивного іміджу лікаря.

Олена Уварова,
к.і.н., доцентка кафедри суспільних наук ОНМедУ,
Віталій Нігрецкул,
здобувач 3 курсу медичного факультету № 1 ОНМедУ