Стратегія міжнародної діяльності університету

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017-2022 РОКИ

 

Міжнародна діяльність Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) в найближчі 5 років буде спрямована на підвищення потенціалу університету як національного закладу з високою репутацією в європейській системі освіти та охорони здоров’я, фахівці та випускники якого матимуть успіх у європейському та глобальному професійному конкурентному середовищі. ОНМедУ буде прагнути зміцнити своє становище в якості глобального учасника світового наукового прогресу в медицині, стоматології, фармації та біоінженерії.

 

* З цією метою буде продовжено курс на створення і підтримку системи стратегічних альянсів ОНМедУ з ВУЗами і професійними медичними співтовариствами інших країн.

Міжнародна діяльність ОНМедУ буде також спрямована на залучення коштів для університету, що дозволить забезпечити стійке зростання і досягнення максимального потенціалу розвитку академічної спільноти.

 

* ОНМедУ буде продовжувати прагнути до розширення географії міжнародного співробітництва та партнерства, шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами а також лабораторіями, фірмами, професійними асоціаціями та іншими організаціями різних країн і регіонів світу, які діють в сфері медичної науки і освіти.

Ця співпраця буде фокусуватися на обміні і поширенні позитивного досвіду в галузі освіти, наукових досліджень і клінічної практики, спільних наукових і освітніх програмах і проектах, обміні та взаємній сертифікації студентів і фахівців – зокрема у вигляді стажувань, організації спільних конференцій та інших наукових форумів, а також підготовці спільних публікацій, спільній розробці клінічних настанов і їх реалізації на практиці.

 

* Участь в міжнародних програмах і проектах сприятиме залученню інвестицій, підтримці і модернізації науково-дослідницької інфраструктури університету. У той же час обмін фахівцями, робота спільних міжнародних дослідницьких груп, міжнародні стажування та участь у багатосторонніх спільних проектах сприятиме підвищенню професійної кваліфікації та ерудиції співробітників університету та сприяти їх збалансованому професійному та особистісному розвитку.

 

* Університет продовжить стратегію залучення в наукові і медичні професійні асоціації Європи і світу. Зокрема буде продовжено стратегічне партнерство з університетами-партнерами Польщі, Литви, Румунії, Молдови та інших країн, участь в європейських міжнародних проектах під які виділяється грантове фінансування, в тому числі на конкурсній основі. Також особливу увагу буде приділено співпраці зі структурами тих країн і регіонів, де є можливості і розвинена традиція великого обсягу фінансування науки і охорони здоров’я як з державних, так і приватних джерел. Крім ЄС, це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія, Ізраїль, Японія. Встановлення таких партнерських відносин буде ґрунтуватися на контактах і співпраці кафедр, лабораторій, окремих дослідницьких груп або співробітників, а також на розширення контактів між вже існуючими партнерами.

 

* Буде продовжено участь в міжнародних програмах академічної мобільності (програма ERASMUS та ін.), а також в програмах сприяння академічної доброчесності.

 

* Крім залучення фінансування з державних програм і міжнародних фондів, також важливою є можливість залучати кошти безпосередньо від великих фармацевтичних компаній. Цей підхід забезпечується наявністю Східно-Європейської мережі передового досвіду в галузі дослідження хронічних хвороб (програма CHRONEX-RD). Практика співпраці з використанням таких механізмів успішно застосовувалася ОНМедУ і буде продовжена.

 

* Буде приділено увагу активізації залучення в ОНМедУ іноземних студентів, як  з країн з якими міжнародне співробітництво вже ведеться, так і з країн з ВУЗами яких будуть підписані нові угоди про співпрацю.

 

* Посилення конкуренції на ринку освіти з боку інших університетів потребує модернізації навчального процесу – зокрема переробки наявних і розробки нових навчальних програм, їх міжнародної уніфікації та сертифікації, підтримання міжнародних стандартів якості освіти. У цій роботі роль міжнародного співробітництва також буде високою, оскільки міжнародні зв’язки допоможуть ОНМедУ своєчасно впроваджувати передовий досвід, отримуючи інформацію про нові навчальні програми та інших аспектах прогресу в світовому медичну освіту. Це, зокрема, стосується підвищення ролі і значення сучасних інформаційних технологій в медичній освіті та наукових дослідженнях.

 

* Особливу увагу буде приділено налагодженню і підтримці регулярних контактів з іноземними громадянами – випускниками нашого університету, зокрема тими з них хто продовжує роботу і займає офіційні посади в системах освіти і охорони здоров’я своїх країн. Співпраця з ними в форматі Міжнародної Асоціації Випускників ОНМедУ допоможе розширенню міжнародного партнерства і просуванню інтересів нашого університету на міжнародному рівні. Також буде активовано персональне співробітництво з колегами з іноземних наукових та медичних установ що мають звання Почесного Доктора та Візитуючого Професора ОНМедУ; співробітництво у форматі Клубу Почесних Докторів буде сприяти залученню інвестицій в ОНМедУ та активнішому включенню університету до міжнародних програм та проектів.

 

* Буде розширено і активізовано міжнародне співробітництво університетської клініки і симуляційного центру, із залученням приватних коштів для клінічних досліджень, а також фахівців, стажерів і пацієнтів з інших країн. Відповідно до законодавства України будуть створені структури для залучення таких коштів.

 

* Проводитиметься робота, спрямована на збільшення числа і якості публікацій співробітників університету в міжнародних рейтингових наукових виданнях, що сприятиме загальному підвищенню рейтингу і міжнародного авторитету ОНМедУ. З цією метою Міжнародний відділ продовжить практику стимулювання активності співробітників в цьому напрямку, зокрема шляхом інформаційної підтримки – поширюючи інформацію про можливості публікацій, участі в конференціях і т.д. Таким чином, викладачі та дослідники Університету матимуть можливість включатися до відповідних науково-дослідні проектів, які вже набули репутацію і є престижними на міжнародному рівні.

 

* Періодично керівництвом ОНМедУ і його Міжнародного відділу буде проводитися критичний огляд існуючої системи партнерських відносин з університетами та іншими міжнародними організаціями, з метою виділити і зробити пріоритетними ті партнерські відносини, які вже довели свою наукову продуктивність і потенціал зростання.

 

* Міжнародний і Юридичний відділи ОНМедУ співпрацюватимуть в розробці збалансованої політики та практики щодо захисту інтелектуальної власності та прав ОНМедУ і його іноземних партнерів; це сприятиме якості та ефективності цих партнерських відносин і буде стимулювати їх подальший розвиток.

 

* Здійснення цих заходів дозволить посилити роль ОНМедУ як регіонального лідера в області медичної освіти, наукових досліджень і практики, зробивши його плацдармом в регіоні для розвитку академічних зв’язків між Заходом і Сходом.