Студентська рада

План роботи студентського самоврядування на 2023-2024 навчальний рік

Звіт про роботу Студентського самоврядування

 

Архів→

Представники Студентської ради університету

Гусейнова Лейла Ікметівна голова студентського самоврядування МФ1, 5 курс
Чебаненко Марія Павлівна заступник голови студентського самоврядування МФ1, 6 курс
Баран Марія Олександрівна секретар студентського самоврядування МФ1, 5 курс
Матюшенко Софія Пилипівна голова студентського самоврядування медичного факультету №1 МФ1, 3 курс
Лисюк Володимир Юрійович голова студентського самоврядування медичного факультету №2 МФ2, 6 курс
Томчій Марія Андріївна голова студентського самоврядування стоматологічного факультету стоматологічний факультет, 3 курс
Крилова Альона Ігорівна голова студентського самоврядування фармацевтичного факультету фармацевтичний факультет, 2 курс
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентського самоврядування міжнародного факультету (тел. +380934299726 )

Портфоліо

Студентська рада університету – постійно діючий виконавчий колегіальний орган студентського самоврядування в Одеському національному медичному університеті.

Студентське самоврядування в ОНМедУ є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні університетом.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ОНМедУ.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку університету», «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в Одеському національному медичному університеті», інших нормативно-правових документів, що діють в університеті та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • створення і сприяння діяльності студентських наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних заходів, днів факультетів тощо;
 • представництво та участь у роботі Вченої ради університету, Вчених рад факультетів, громадського самоврядування університету, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів університету та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики та організація співпраці із органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, представниками Всеукраїнських Рад студентського самоврядування при МОЗ, МОН України, громадськими та молодіжними організаціями;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Принципи роботи Студентської ради університету:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з керівником, відповідними службами та окремими посадовими особами ОНМедУ (кураторами академічних груп, адміністрацією Закладу та його структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, кафедр, відділень тощо).

Студентське самоврядування в університеті діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України, у тому числі від 15.11.2007 р. № 1010 «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України», наказів МОЗ України, Статуту університету і «Положення про студентське самоврядування в ОНМедУ». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування ОНМедУ є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами Студентів шляхом відкритого голосування.