І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю на тему «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних   напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки»

Шановні колеги! 

Кафедра фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету запрошує вас взяти участь у роботі І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю на тему «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних   напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки», яка  присвячена до 90-ї річниці з дня народження видатного фармаколога, професора Киричок Людмили Трохимівни та відбудеться 17.11.2022 р.

Основні тематичні напрями конференції:

 1. Сучасні напрямки та шляхи підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти.
 2. Результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень потенційних та нових лікарських засобів.
 3. Інноваційні підходи підвищення якості фармакотерапії з позиції доказової медицини.
 4. Управлінські, економічні та організаційні аспекти охорони здоров’я.
 5. Результати студентських наукових досліджень.

Робоча мова конференції: українська, англійська.

Форма участі:

 • Публікація тез в електронній збірці
 • Публікація статті в електронній збірці
 • Доповідь
 • Слухач

Учасники конференції отримають:

 • Програму роботи конференції
 • Збірник із матеріалами конференції в електронному форматі
 • Сертифікат про участь у конференції.

Для участі у конференції Вам необхідно до 1листопада 2022 р. пройти Реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com…….   та надіслати роботу на електронну адресу: conf.pharmacology2022@knmu.edu.ua

Вимоги до оформлення публікацій:

 1. Наукові матеріали, викладені в публікації, не  повинні бути опублікованими раніше та містити плагіат. Студентські роботи приймаються у співавторстві з науковим керівником.
 2. Публікації повинні бути викладені однією з робочих мов конференції за допомогою текстового редактору Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Усі поля по 2 см., абзац – 1,25 см.
 3. Відповідальність за зміст та оформлення публікації несуть автори.
 4. Тези доповідей повинні бути обсягом до 4 сторінок. У структурі тез доповідей повинні бути відображені обґрунтування проблеми, мета, завдання, методи, результати дослідження та їх обговорення й висновки. Тези доповідей оформлюються наступним чином:

НАЗВА

Прізвище І.П

Заклад, місто, країна, контактний e-mail

Текст. Текст. Текст

 1. Стаття повинна бути обсягом від 4 до 10 сторінок та мати таку структуру: резюме українською та англійською не більше 600 знаків з пробілами, ключові слова (до 10 слів), вступ, мета та завдання, матеріали та методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки та список літературних джерел. Посилання на використані джерела подаються у тексті за алфавітом (спочатку – кирилиця, після – латиниця) згідно зі стандартами. Стаття оформлюються наступним чином:

НАЗВА

Прізвище І.П

Заклад, місто, країна, контактний e-mail

Резюме.

Ключові слова:

Вступ

Мета та завдання дослідження

Матеріали та методи дослідження

Результати та їх обговорення

Висновки

Список літературних джерел:

 1. Киричок Л. Т.  Перепелиця А. В., Кальчук Р. О. Антиоксидантна та стреспротекторна дія пірацетаму за умов моделювання хірургічної травми та запалення слизової оболонки порожнини рота. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2013. № 2. С. 47-50. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/flt_2013_2_9.

Організаційний комітет конференції

Голова:

Капустник Валерій Андрійович – д.мед.н., професор, заслужений працівник освіти України, ректор, ХНМУ.

Заступники голови:

М’ясоєдов Валерій Васильович – д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, ХНМУ.

Єрмоленко Тамара Іванівна – д.фарм.н., проф., завідувачка кафедри фармакології та медичної рецептури, заслужений працівник фармації України, ХНМУ.

Члени:

Кривошапка Олександр Вікторович – к.мед.н., доц., в.о. декана І факультету, ХНМУ.

Бутко Ярослава Олександрівна – д.фарм.н., проф., професор кафедри фармакології та медичної рецептури, ХНМУ.

Сирова Ганна Олегівна  –  д.фарм.н., проф., завідувачка кафедри медичної та біоорганічної хімії, ХНМУ.

Наконечна Оксана Анатоліївна –  д.мед.н., проф., завідувачка кафедри біологічної хімії, ХНМУ.

Попова Людмила Дмитрівна –  д.біол.н., проф., професор кафедри біологічної хімії, ХНМУ.

Мирошниченко Михайло Сергійович – д.мед.н., проф., в.о. завідувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна, ХНМУ.

Мішина Марина Митрофанівна – д.мед.н., проф., завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, ХНМУ.

Мещерякова Ірина Павлівна – к.мед.н., доц., в.о. завідувача кафедри медичної біології, ХНМУ.

Відповідальний секретар конференції:

Шаповал Ольга Миколаївна – к. біол.н., доцент кафедри  фармакології та медичної рецептури, ХНМУ. Контактування:

Е-mail: conf.pharmacology2022@knmu.edu.ua

Телефон: +380969787896