Обов’язкові компоненти Фармація, промислова фармація

Перелік обов’язкових дисциплін за освітньо-професійною програмою  «Фармація, промислова фармація» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (С – Силабус)
Обов’язкові компоненти Семестр
Цикл дисциплін загальної підготовки
(С) Історія України та української культури I
(С) Інформаційні технології у фармації III
(С) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) V
(С) Українська мова (за професійним спрямуванням) I
(С) Вища математика I
(С) Біологічна фізика з фізичними методами аналізу II
(С) Філософія з циклом академічної доброчесності I
(С) Біологія з основами генетики I, II
(С) Анатомія та фізіологія людини I, II
(С) Латинська мова I
(С) Мікробіологія з основами імунології IV
(С) Патологічна фізіологія III
(С) Органічна хімія III, IV
(С) Загальна та неорганічна хімія II
(С) Аналітична хімія III, IV
(С) Фармацевтична ботаніка III
(С) Біологічна хімія V, VI
(С) Основи поведінки споживача у фармації II
Цикл дисциплін професійної підготовки
(С) Вступ у фармацію I
(С) Етика і деонтологія у фармації II
(С) Технологія ліків V, VI, VII, VIII
(С) Фармакогнозія V, VI
(С) Фармакотерапія з фармакокінетикою VII
(С) Фармакологія V, VI
(С) Фармацевтична хімія V, VI, VII, VIII, IX
(С) Фізична та колоїдна хімія IV
(С) Перша долікарська допомога (з ознайомчою мед. практикою) IV
(С) Екстремальна медицина VI
(С) Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» VI
(С) Фармакоекономіка VII
(С) Токсикологічна та судова хімія VIII
(С) Організація та економіка фармації VII, VIII
(С) Клінічна фармація та фармацевтична опіка VIII, IX
(С) Фармацевтичне та медичне товарознавство VII, VIII
(С) Фармацевтичний менеджмент та маркетинг VIII, IX
(С) Біофармація X
(С) Системи якості у фармації X
(С) Соціальна фармація IX
(С) Охорона праці в галузі VII
(С) Фармацевтичне право та законодавство V
(С) Виробнича практика з технології ліків IX
(С) Виробнича практика з фармакогнозії X
(С) Виробнича практика з клінічної фармації X
(С) Виробнича практика з фармацевтичної хімії X
(С) Виробнича практика з організації та економіки фармації IX
(С) Виробнича практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу X