II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 24.11.2020 р. № 1457 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році” на базі Одеського національного медичного університету буде проведено другий тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі “Теоретична медицина”, за підсумком якого 30 березня 2021 р. відбудеться науково-практична конференція.

До участі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн (не більше 3-х осіб від закладу).

Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, визначений наказом МОН.

Роботи оформлюються згідно з «Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвержденого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 та зареєстрованого у Міністрерстві юстицій України 15.05.2017 за №620/300488.

Для участі у другому етапі Конкурсу просимо подати документи до 15 лютого 2021 р. (включно). Для цього необхідно заповнити дві електронні форми та прикріпити до останніх відповідні документи:

  • відомості про автора та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей) (пункт 6 розділу ІІІ) у форматі .pdf за підписами останніх (паперовий варіант не потребується) за посиланням (заповнюється на кожного конкурсанта):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZXywro8uaGaVpN4y4IUa5vj8G_d0nFEqx4o6Ou7zZA82Wg/viewform?usp=pp_url

протягом наступних 5 днів усім зареєстрованим учасникам будуть розіслані листи-підтвердження щодо прийняття робіт до участі у ІІ турі Конкурсу. Якщо учасник не отримає лист-підтвердження щодо прийняття роботи протягом вказаного періоду, в наступні 3 дні конкурсант може звернутися до відповідальної особи.

 

Вимоги до наукових робіт

  1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
  3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

  1. Наукові роботи виконуються українською мовою.
  2. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

Наприклад: автор – Іванов В.С., науковий керівник – Крилов В.В., ВНЗ: ОНМедУ — не вказуються, натомість застосовується шифр за вибором конкурсанта: “Місячне сяйво” або “RTN124AsffH” тощо.

Відомості про автора (авторів) та наукового керівника  роботи подаються окремо під тим самим шифром за формою (Додаток 1).

  1. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Відповідальний секретар Оргкомітету ІІ туру Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт з “Теоретичної медицини” – к.мед.н., доц. Поспєлов Олексій Михайлович, (048) 711-72-54.

Науковий керівник СНТ та ТМВ, д.мед.н., проф. О.Г. Юшковська, +380931359198.

З технічних питань щодо заповнення електронних форм звертатися до відповідальної особи, Філоненко Олени В’ячеславівни, +380634204943, [email protected]

До 15 березня 2021 року на офіційному сайті Одеського національного медичного університету у розділі Новини та Наука: Студентське наукове товариство та Товариство молодих вчених: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  будуть оприлюднені прізвища конкурсантів, які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції (2 етап ІІ туру). На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення з детальною інформацією щодо проведення відеоконференції, індивідуальні запрошення до університетської платформи Microsoft Teams для конкурсантів будуть надіслані на вказану у відомостях електронну адресу останніх. Також при бажанні долучитися до науково-практичної конференції як слухач, необхідно не менш ніж за 7 днів написати на електронну адресу відповідальної особи.

Науковий керівний ТМВ та СНТ,

д.мед.н., професор           О. Г. Юшковська

Проректор з науково-педагогічної

роботи, д.мед.н. професор     О. А. Шандра

Поспєлов О.М.

(048) 711-72-54

Філоненко О.В.

+380634204943

 

 

Додаток 1

до Положення про Всеукраїнський

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

(пункт 6 розділу IІІ)

 

В І Д О М О С Т І       

про автора (авторів) та наукового керівника наукової  роботи

 

«________________________________»

(шифр)

 

Автор                                                     Науковий керівник

 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______
4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________ 4. Місце роботи, телефон, е-mail ______________________________
5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада  _____________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________
7. Результати роботи опубліковано

___________________________________

                            (рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання  ________________
8. Результати роботи впроваджено

___________________________________

                         (рік, місце, форма  впровадження)

9. Телефон, е-mail ___________________

 

Науковий керівник        ________________      _____________________

(підпис)                                      (прізвище та ініціали)

Автор роботи                ________________      _____________________

(підпис)                                       (прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________

(найменування  вищого навчального закладу)

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для участі                                                              (прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Теоретична медицина»

 

Голова конкурсної комісії   ____________          __________________________

                                                                                (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)

 

 

____   ____________________20 __ року