Пріоритетнi напрямки НДР ОНМедУ

Пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень Одеського національного медичного університету у рамках Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» розділу Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань «Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя» є:

Проблеми синтезу, вивчення структури, властивостей, фізіологічної активності, конформації, механізмів дії біологічно активних сполук і створення теоретичних основ спрямованого синтезу нейротропних, серцево-судинних, антигіпоксичну, антитромботичних та імуномодулюючих засобів.

Визначення особливостей патологічних і компенсаторно-пристосовувальних реакцій та розробка способів діагностики, патогенетичної терапії і профілактики захворювань високої медичної значимості.

Експериментально-клінічне обґрунтування нових лікувальних засобів, лікувально-діагностичних, відновлювально-реабілітаційних та профілактичних технологій.

За результатами проведених наукових досліджень у 2020 році в Одеському національному медичному університеті розроблені, запатентовані та впроваджені в практику закладів охорони здоров’я:

– спосіб диференційованого лікування посттравматичної епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій як наслідків черепно-мозкової травми, що за рахунок контролю фокальних нападів і одночасних розладів ВНС та гальмування прогресування епілептогенезу і коморбідних вегетативних дисфункцій надсегментарного рівня, значно підвищить ефективність лікування хворих, у яких є загроза існування при травматичному пошкодженні мозку з асоційованими епілептичними нападами;

– нову технологію відновлювального лікування на тлі медикаментозної терапії та методів апаратної фізіотерапії у практику лікарів загальної практики при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з енцефалопатією та супутнім цукровим діабетом 2 типу, яка покращить перебіг захворювання, підвищить рівень лікування, скоротить термін перебування  у медичних установах;

– діагностичний критерій – активність теломерази, як раннього маркеру неоплазії і підвищення рівня проліферативної здатності клітин при онкологічному прогнозі у всіх вікових категоріях жінок при виборі тактики і обсягу хірургічного лікування, для оцінки консервативної терапії, що сприятиме діагностичній точності, методів лікування із визначенням ризику малігнізації;

– метод комплексного лікування із застосуванням електрофорезу та пресотерапії у жінок з остеоартрозом колінних суглобів в постменопаузальному періоді;

– спосіб генетичної стратифікації серцево-судинного ризику в пацієнтів з артеріальною гіпертензією;

– новий апарат для лікування травматичного відкритого прикусу, викликаного шкідливими звичками, який дозволяє отримати більш стабільні результати в ретенційному періоді ортодонтичної терапії;

– новий спосіб комбінації використання ендовенозної лазерної коагуляції та ехосклерооблітерації як методу малоінвазивного лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок;

– спосіб хірургічного відновлення опороспроможності та функціювання нижніх кінцівок при їх спастичному паралічі, що стався як травмування головного мозку під час народжування дитини (дитячий церебральний параліч), який змінює клінічний перебіг, оптимізує терапію та упереджує ускладнення найпоширених дитячих захворювань;

– методи лапароскопічної алопластики стравохідного створу діафрагми – мінімальноінвазивних оперативних втручань, які за рахунок меншої травматизації дозволять прискорити реабілітацію та відновлення працездатності хворих.

За тематичним напрямком в Одеського національного медичного університету завершені 22 науково-дослідні роботи (НДР), серед них:

«Експериментально-клінічний аналіз механізмів в розвитку пароксизмальних станів за умов гіперактивації окремих утворень мозку». При виконанні НДР розроблено спосіб диференційованого лікування посттравматичної епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій як наслідків черепно-мозкової травми. Авторами вперше запропоновано лікування, яке починається після дослідження вегетативного тонусу і відповідного індивідуального підходу до кожного хворого в залежності від виразності вегетативної дисфункції та контролю вегетативного тонусу за перебігом судом. Запропонований спосіб дозволяє підвищити ефективність лікування цих захворювань з урахуванням автономного статусу в залежності від виразності вегетативної дисфункції і вегетативного тонусу за перебігом судом та підбором оптимальних комбінацій проти судомних і адитивних препаратів, значно знижуючи кількість пароксизмів, покращуючи біоелектрогенез мозку, стан вегетативної нервової системи за рахунок нормалізації вегетативного тонусу у 70%, купіруючи вегетативні кризові стани у 88,2% випадків. Практичне значення: в медичних установах неврологічної служби України визначений спосіб значно підвищить ефективність лікування хворих, у яких є загроза існування при травматичному пошкодженні мозку з асоційованими епілептичними нападами, за рахунок контролю фокальних нападів і одночасних розладів ВНС та гальмування прогресування епілептогенезу і коморбідних вегетативних дисфункцій надсегментарного рівня.

Також завершена НДР «Стан мікроциркуляторних тканинних та ендокринних факторів в розвитку гіпер-гіпопластичних процесів ендометрія і плацентарного комплексу та етіопатогенетичні напрямки їх корекції та терапії». На кафедрі акушерства і гінекології ОНМедУ при виконанні даної НДР встановлено статистично достовірний паралелізм між процесами реактивації теломерази в клітинах ендометрію у жінок при комплексній атиповій гіперплазії і існуванням пухлин, теломеразної активності, як раннього маркеру неоплазії і підвищення рівня проліферативної здатності клітин, що можна вважати предиктором онкологічного прогнозу. Маркер активності теломерази слід враховувати при виборі тактики і обсягу хірургічного лікування у всіх вікових категоріях жінок, а її динаміку активності для оцінки ефективності консервативної терапії. Ця розробка сприятиме підвищенню діагностичної точності різних методів лікування із визначенням ризику малігнізації при проліферативних станах ендометрію з широким використанням в клінічній практиці.

На кафедрі реабілітаційної медицини у 2020 році завершили етап «Лікування та реабілітація хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою патологією в практиці сімейного лікаря» за НДР «Лікування та реабілітація хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою патологією в практиці сімейного лікаря». Впроваджено у практику лікарів загальної практики (сімейних) з фізичної та реабілітаційної медицини нову технологію відновлювального лікування на тлі медикаментозної терапії та методів апаратної фізіотерапії, яка суттєво покращує стан хворих на артеріальну гіпертензію з патологією головного мозку та цукровим діабету 2 типу. Нові методи на основі використання медикаментозної та високотонової терапії підвищують ефективність комплексного відновлювального лікування цих хворих з урахуванням особливостей перебігу даної коморбідної патології. Застосування нових методів у хворих на артеріальну гіпертензію з енцефалопатією та супутнім цукровим діабетом 2 типу, які лікувалися в Університетській клініці ОНМедУ МОЗ України сприяло зниженню підвищеного артеріального тиску у 2,3 рази, головного болю в 2 рази, запаморочення у 3,3 рази, підвищеної втомлювальності у 9,3 рази. Прояви асиметрії мозкового кровотоку, за інструментальними показниками, зменшувалися у 2,7 рази. Практичне використання запропонованого способу лікування в стаціонарах, установах амбулаторного прийому хворих, реабілітаційних центрах дозволить покращити загальний стан хворих, зменшити скарги, поліпшити клініко-нейрофункціональні, лабораторні показники, що підвищить рівень лікування, скоротить термін перебування у медичних установах, покращивши якість життя пацієнтів при економії витрачених коштів на відновлення.

Тематичний план НДР ОНМедУ на 2022 рік