Пріоритетнi напрямки НДР ОНМедУ

Пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень Одеського національного медичного університету у рамках Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» розділу Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань «Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя» є:

Проблеми синтезу, вивчення структури, властивостей, фізіологічної активності, конформації, механізмів дії біологічно активних сполук і створення теоретичних основ спрямованого синтезу нейротропних, серцево-судинних, антигіпоксичну, антитромботичних та імуномодулюючих засобів.

Визначення особливостей патологічних і компенсаторно-пристосовувальних реакцій та розробка способів діагностики, патогенетичної терапії і профілактики захворювань високої медичної значимості.

Експериментально-клінічне обґрунтування нових лікувальних засобів, лікувально-діагностичних, відновлювально-реабілітаційних та профілактичних технологій.

У 2022 році виконувались 62 науково-дослідні роботи, 3 – з яких за програмою 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я» з державного бюджету МОЗ України, в тому числі 2 фундаментальні НДР:

− НДР кафедри фармакогнозії та фармакології «Персоніфікація лікування і розробка нових біологічно активних речовин у оптимізації фармакотерапії низки соціально значущих захворювань» (науковий керівник професор Петро АНТОНЕНКО); створено новий спосіб передбачення перебігу та наслідків лікування туберкульозу шляхом визначення поліморфізму СУРЗА4*1B і 1G;

− НДР кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури «Створення та впровадження інформаційних медичних систем в діяльність лікувально-профілактичних закладів” (науковий керівник професор Леонід ГОДЛЕВСЬКИЙ) створено  систему забезпечення локальної дії фармацевтичного засобу;

  • прикладна НДР кафедри стоматології дитячого віку «Удосконалення діагностики, профілактики і лікування порушень процесів мінералізації твердих тканин зубів у дітей» (науковий керівник професор Оксана ДЄНЬГА).

Завершені у 2022 році 7 ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт, за результатами яких:

– захищено 2 докторські та 6 дисертацій на ступінь доктора філософії;

– отримано патентів України: на винахід – 3, на корисну модель – 4, свідоцтв авторського права на твір – 1;

– опубліковано: монографій – 7; посібників – 9; довідників – 1; практикумів – 5; збірки тексту лекцій – 2; підручників – 4; методичних рекомендацій – 15; інформаційних листів – 3; статей – 170 (з них у базі  Scopus – 56,  WoS – 8, категорії Б – 52, за кордоном – 61), тез – 172 (з них: 29 – за кордоном) ;

– впроваджено в практику 22 нових методів діагностики, профілактики та лікування, в учбовий процес – 16.

175 співробітників ОНМедУ мають індекс Гірша (Scopus та Web of Science), у тому числі:  завідувач кафедри біофізики, інформатики і медичної апаратури, професор Леонід Годлевський (14); завідувач кафедри фармацевтичної хімії, професор Володимир Гельмбольдт (14);  професор кафедри офтальмології,  проф. Наталя Пасечнікова (8);  професор кафедри акушерства та гінекології, проф. Олена Носенко (6).

Згідно рішення Атестаційної комісії МОН України від 10 жовтня 2022 року (наказ МОН України від 10.10.2022 № 896) «Одеський медичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація».

Тематичний план НДР ОНМедУ на 2023 рік