Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Загальна підготовка (загальнонаукові компетентності)

ОК1. Філософія та методологія науково-медичного пізнання
ОК2. Академічна доброчесність і професійна етика наукової діяльності

Загальна підготовка (мовні компетентності)

ОК3 . Іноземна мова

Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)

ОК4 . Методика викладання у вищій школі
ОК5. Управління проектами в системі охорони здоров’я
ОК6. Медична інформатика та математична статистика
ОК7.  Педагогічна практика

Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )

ОК 8. Актуальні проблеми сучасної медицини за напрямком дослідження: