Історична довідка про кафедру соціальної медицини, громадського здоров`я та медичного права

Враховуючи зміни, що відбувалися у медичній сфері на державному рівні протягом  останніх п’яти років, з метою посилення здійснення професійної медичної діяльності у межах правового поля, підвищення рівня освіти з питань організації управління охороною здоров’я у вересні 2013 року в ОНМедУ була створена  кафедра соціальної медицини, медичного права та менеджменту.

Очолив кафедру член-кореспондент Національної академії правових наук України,  доктор юридичних наук, професор ПОГРІБНИЙ Сергій Олексійович, який має величезний науково-практичний досвід в теорії та практиці сучасної юриспруденції. Погрібний С.О. сприяв впровадженню в навчальний процес законодавчих вимог до формування медико-юридичного, соціально-економічного та історико-управлінського мислення у студентів як майбутніх фахівців.

Значну увагу керівництво кафедри приділяло процесу залучення висококваліфікованих викладачів. У складі викладацького колективу працювали: 3 доктора наук, професори, 7 кандидатів наук та досвідчені фахівці з управлінських, юридичних та медичних структур, які забезпечували можливість викладання дисциплін з використанням відповідних положень чинного законодавства України та з позиції практиків формували вміння та навички, необхідні в процесі засвоєння  навчального матеріалу.

Кафедра забезпечує учбовий процес на наступних навчальних курсах:

на  І-му – ІІІ-му курсах – «Історія медицини»;

на ІІ-му курсі – «Правознавство»;

на ІІІ-му та ІV-му курсах – «Медичне право»;

на ІV-му та V-му курсах – «Соціальна медицина та  організація охорони здоров`я», «Економіка охорони здоров`я»;

на VІ-му курсі – «Соціальна медицина , організація та економіка охорони здоров`я».

Всі дисципліни викладаються трьома мовами: українською, російською та англійською.

Кафедра активно працює на післядипломному рівні:

– адвокати, державні службовці, співробітники судових органів викладають дисципліну «Медичне право» у інтернів та аспірантів ОНМедУ, також у аспірантів проводяться заняття досвідченими фахівцями в області менеджменту та юриспруденції з дисциплін «Управління проектами» та «Захист права інтелектуальної власності»;

– проводяться передатестаційні цикли, спеціалізація та стажування за напрямом «Організація охорони здоров’я».

Кафедра відноситься до випускних: приймає участь у підготовці та проведенні Державного практично – орієнтованого іспиту «Гігієна, соціальні медицина, організація та економіка охорони здоров`я», що накладає високий рівень відповідальності за якість підготовки майбутніх фахівців. Тести різних рівнів, ситуаційні задачі, ознайомлення з первинною документацією та процедурою їх заповнення відповідно до вимог нормативно-правових актів – все це сприяє формуванню належного рівня знань, вмінь та навичок, пов’язаних з професійною майбутньою діяльністю.

Формування нових сучасних підходів в навчальному процесі базується на потребі наукових досліджень та залученні до наукової роботи студентів. Основними напрямами наукової діяльності є: медико-статистичний, соціально-економічний, юридичний та управлінський аспекти системи охорони здоров`я. Наукова дослідна тема кафедри «Соціально-управлінські та економіко-правові аспекти реформи системи охорони здоров`я в України на сучасному етапі з рахуванням засад предиктивної  медицини», дозволяє всебічно досліджувати стан системи охорони здоров`я в сучасних умовах.

З  травня 2017 року виконує обов’язки завідуючого кафедрою кандидат юридичних наук, доцент ПУЧКОВА Ганна Валеріївна.

Кафедра продовжує дотримуватися сформованих традицій в учбово-методичній, науковій, організаційно-виховний діяльності, що дозволяє забезпечувати засвоєння студентами суті громадського здоров`я як комплексу інструментів, процедур та заходів, які передбачені Концепціями розвитку системи громадського здоров`я та реформи фінансування системи охорони здоров`я.

У червні 2017 року кафедра отримала нову назву –  кафедра соціальної медицини, громадського здоров`я та медичного права.