Показники оцінювання роботи вищих медичних навчальних закладів за основними напрямами діяльності за календарний рік

I.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Число виданих за звітний рік підручників з грифом МОН молодь спорт, МОЗ та ЦМК МОЗ України на 100 посад ПВС
 2. Кількість суб’єктів навчання ВНЗ/ЗПО, що не склали ліцензійні інтегровані іспити (Крок-1, Крок-2, Крок-3) на 100 суб’єктів навчання (подається Центром тестування МОЗ України)
 3. Кількість студентів та інших суб’єктів навчання закладу, які стали призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських конференцій студентів та молодих вчених на 100 осіб, які навчаються
 4. Відсоток випускників, які отримали дипломи з відзнакою (у тому числі іноземних громадян)
 5. Число суб’єктів навчання, які вибули з ВНЗ через академічну неуспішність на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ/ЗПО

Оцінка ВНЗ із навчально-методичної роботи х 1,70000

ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Отримано патентів на 100 посад ПВС
 2. Число затверджених ВАК України кандидатських та докторських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ/ЗПО на 100 посад ПВС
 3. Число опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях (без врахування видань країн СНД) на 100 посад ПВС
 4. Число госпрозрахункових наукових тем, що виконується у ВНЗ/ЗПО на 100 посад ПВС
 5. Індекс Гірша (h-індекс) ВНЗ/ЗПО за показниками наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Оцінка ВНЗ із наукової діяльності х 1,25833

ІІІ. КАДРОВА ПОЛІТИКА

 1. Число професорів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС
 2. Число доцентів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС
 3. Питома вага фізичних осіб кандидатів та докторів наук допенсійного віку серед фізичних осіб професорсько-викладацького складу
 4. Питома вага фізичних осіб викладачів без наукового ступеню серед фізичних осіб професорсько-викладацького складу
 5. Питома вага випускаючих кафедр, які очолюються особами без наукового ступеня доктора наук

Оцінка ВНЗ із кадрової політики х 1,05611

IV. МІЖНАРОДНЕ, ДЕРЖАВНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ ВИЗНАННЯ РОБОТИ

 1. Число осіб, яким за звітний період присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії НАМН чи НАН України, обраних до державних академій (НАН, НАМН чи НАПН України) на 100 посад ПВС
 2. Число отриманих ВНЗ нагород та відзнак на міжнародних і державних освітянських виставках, на 100 посад ПВС
 3. Кількість зарубіжних вузів-партнерів, з якими ВНЗ/ЗПО укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності на 100 посад ПВС
 4. Число науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів ВНЗ/ЗПО, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну на 100 осіб, які навчаються
 5. Чисельність науково-педагогічних працівників ВНЗ/ЗПО, які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОНмолодьспорт, МОЗ України та експертних комісій ДАК України

Оцінка ВНЗ із міжнародного, державного та галузевого визнання х 0,90833

V. ВИХОВНА РОБОТА

 1. Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів чемпіонати України, Універсіади України, студентські олімпіади серед студентів) на 100 осіб, які навчаються.
 2. Чисельність студентів учасників волонтерського руху на 100 осіб, що навчаються
 3. Чисельність студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК рівня не нижче міського та обласного рівня на 100 осіб, які навчаються
 4. Число пропущених академічних годин лекцій, практичних та семінарських занять на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ
 5. Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних суб’єктами навчання

Оцінка ВНЗ із виховної роботи х 0,75000

VI. ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

 1. Число консультацій хворих на одного клініциста
 2. Число оперативних втручань на одного клініциста
 3. Число виданих методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Укрмедпатентінформу МОЗ на 100 посад ПВС
 4. Число викладачів закладу, які працюють позаштатними спеціалістами МОЗ України та УОЗ обласних (міських) державних адміністрацій на 100 посад ПВС
 5. Число актів впровадження нововведень в лікувальну роботу закладів охорони здоров’я на 100 посад ПВС

Оцінка ВНЗ із лікувальної роботи X 0,77778

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Забезпеченість комп’ютерами, що використовуються у навчальному процесі, підключеними до INTERNET на 100 осіб, яку навчаються у ВНЗ/ЗПО
 2. Забезпеченість бібліотечним фондом ВНЗ на одного суб’єкта навчання
 3. Забезпеченість гуртожитками іногородніх суб’єктів навчання на 100 іногородніх осіб, які навчаються у ВНЗ/ЗПО
 4. Число навчально-тренувальних центрів у ВНЗ/ЗПО на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ
 5. Відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими за останні 5 років) на 1 суб’єкта навчання

Оцінка ВНЗ із матеріально-технічного забезпечення х 0,59723

VIII. ФІНАНСОВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Залучено позабюджетних коштів на 100 посад ПВС
 2. Введено в дію нових площ навчальних, господарських (в т.ч. гуртожитки) та наукових приміщень (кв. м) на 100 осіб, які навчаються
 3. Сума отриманих грантів на 100 посад ПВС
 4. Сума коштів, витрачених на придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання на 100 посад ПВС
 5. Сума коштів, отриманих за проведення госпрозрахункових наукових досліджень на 1 посаду ПВС

Оцінка ВНЗ із фінансової та господарської діяльності х 0,95222

УСЬОГО 40 ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ