ІСТОРІЯ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ, МУЛЬТИ-, МІЖ- І ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Координаційний центр психологічного супроводу особистісно-професійного зростання, мульти-, між- і трансдисциплінарних досліджень з здоров’я та проведення експертиз науково-освітніх інновацій веде свій початок від фізіологічної лабораторії, створеної І. М. Сеченовим в 1872 р. на базі Імператорського новоросійського університету. Саме в Одесі він зробив найважливіше відкриття про чергування процесів збудження і гальмування не тільки в центральній нервовій системі, а й у периферичній. За його спогадами, ще підчас навчання він охолов до мистецтва лікування і захопився порівняльною анатомією і фізіологією тому, що був незадоволений тим, що в підручниках «немає нічого», крім перерахування причин захворювання, симптомів хвороби, її результатів і способів лікування; а про те, що цікавило саме його (як з причин розвивається хвороба, в чому її суть і чому в хвороби допомагає те чи інше ліки) – «ні слова». До речі крім медичних дисциплін, І.М.Сєченов цікавився філософією, психологією, історією і театром. В 1876 р фізіологічну лабораторію очолив його учень приват-доцент П. А. Спіро, який вивчав явища гіпнозу, реципроктної іннервації та рефлекторної післядії, виявив явище сумації в нервових центрах.

Історія психологічної ланки мульти-, між- і трансдисциплінарних досліджень в університеті розпочалась в 1895 р. завдяки ініціативі М. М. Ланге ще до відкриття медичного факультету, яке відбулося у 1900 році. Хоча в приказі по Імператорському новоросійському університету вона числилася як навчально-допоміжний заклад при історико-філологічному факультеті, але розміщена вона була у приміщенні фізіологічної лабораторії за згодою з проф. Б.Ф.Веріго. Саме в даній лабораторії він проводив психофізіологічні дослідження уваги, зокрема працював над теорією вольової уваги та відкрив закон перцепції, причому в магістратурі М.М. Ланге досліджував історію етичних ідей ХІХ століття і вже при роботі над докторською дисертацію зосередив увагу на психологічних дослідженнях (захист докторської дисертації  відбувся у 1893 році). Починаючи з 1894/1895 н.р. за власною ініціативою М.М. Ланге поряд з філософією викладав курси з психології і педагогіці, активно відстоюючи власні погляди про єдність теорії і практики, підкреслюючи хибність протиставлення теоретичної психології  експериментальної, зокрема в межах нового міждисциплінарного напрямку  – педагогічної психології.

Таким чином розквіт першої вітчизняної експериментальної психологічної лабораторії як навчально-допоміжного закладу університету відбувся завдяки мультиформної єдності дослідників психологічної лабораторії, кафедри філософії при історико-філологічному факультеті та фізіологічної лабораторії університету.

Історія наукових лабораторій Імператорського університету в Одесі налічує цілу плеяду видатних вчених, які стали  «золотим надбанням» світової науки, серед яких мікробіолог І.І.Мечников, лауреат Нобелевської премії з медицини і  фізіології. Саме він вперше поставив питання про «душу клітини» та  розглядав оптимізм людини як одно з важливіших джерел її здоров’я, що знайшло свого емпіричного підтвердження (з використанням математичного моделювання) в сучасній психології  в дослідженнях, проведених в межах діяльності Психологічної служби Одеського національного медичного університету під керівництвом Н.В.Кривцової підчас проведення першої Всеукраїнської студентської олімпіади з «Психології» для медичних і фармацевтичних навчальних закладів України III і IV рівня акредитації, присвяченої 100-річчю пам’яті І. І. Мечникова, яку було ініційовано і організовано на базі кафедри філософії і біоетики в 2016 р.

З другої половини ХХ сторіччя проводилися дослідження проблем буття людини в межах кафедри філософії, яка за ініціативою її завідувача (в період 1975–1979 рр), кандидата філософських наук (лікаря за базовою освітою), доцента Юрія Миколайовича Стемпурського була перетворена в методологічний центр Одеського медичного інституту імені М.І.Пирогова.

З 1979 р. по 1982 р. під керівництвом Володимира Олександровича Єрьоменко проводилися дослідження з питань єдності соціально-типового та індивідуального в особистості., але відродження міждисциплінарного напрямку досліджень на базі кафедри філософії університету відбулося під керівництвом голови Одеського відділення Українського синергетичного товариства, академіка МАІ ООН, дійсного члена РАНСТіМС, професора, доктора філософських наук Єршової-Бабенко Ірини Вікторівни (завідувала кафедрою з 1995 р. по 2013 р.). За її ініціативою проводилися дослідження психіки і психомірних середовищ в контексті психосинергетики (1992 р.), розроблялися концепції просторово-часового осьового центрування і єдності просторово-часової фрактальності психіки, мозку і організму, створено метод психокорекції «Створююча Сила» і методики посттравматичної психологічної реабілітації, аналітики великих потоків інформації, активізації творчих здібностей, інтелекту та зміни моделі мислення (автор Єршової-Бабенко), а в 2003р. була відкрита аспірантура з психології за спеціальністю 19.00.01: «Загальна психологія. Історія психології». Під керівництвом професора І. В. Єршової-Бабенко проводилися дисертаційні дослідження з філософії і психології, зокрема проблем антропного часу, особливостей ставлення лікарів до здоров’я, адаптації/дезадаптації майбутніх лікарів, когнітивних чинників ціннісній сфері студентів-медиків, психологічних особливостей потенціалу самореалізації особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності тощо (лікар і к.психол.н. Башмакова О. В., психолог Безчастнова В. В. , музикант і к.психол.н. Кокоріна Ю. Є., лікар і к.психол.н. Корнієнко С. В. , інженер-технолог і к.психол.н. Кривцова Н.В., психолог і педагог Куцебо О. М. , дізайнер і к.психол.н. Мадинова Ю.І., інженер-технолог і к.психол.н. Медянова О.В., лікар-психіатр Простаков М., лікар-анастезіолог і психолог Чуєва І. та ін.) ; підготовлено та захищено сім кандидатських дисертацій (в переважній більшості науковці були підготовлені в рамках аспірантури за фахом психологія, що певний час функціонувала при кафедрі філософії і біоетики) і одна докторська дисертація з філософії (проф. В.Б.Ханжи).

В цей період була організована практична школа «Дослідник» та за участю лікарів, філософів і психологів народжувалася постнекласична методологія, в тому числі психології. Волонтери-психологи приймали активну участь в організації і проведенні Міжнародних Пригожинських читань (2003–2013, 2015–2017 рр.).

На виконання наказу Міністерства Освіти і науки України за № 1248 від 30.12.2009. «Про покращення соціального і психологічного супроводу навчально–виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-І\/ рівнів акредитації» та наказу ректора ОНМедУ №06 від 13.01. 2010р. було створено Проект Психологічної служби ОНМедУ (автор проекту к.психол.н. Кривцова Н.В.) і з 2011 р. на базі кафедри філософії і біоетики розпочався новий виток в її історії. Під керівництвом к.психол.н. Кривцової Н.В. з 2011р. по теперішній час існує волонтерське об’єднання психологів університету як Шкіл-лабораторій «Передового психолого-педагогічного досвіду та тьютерства»; (2011-2016 р.р.); «Психологічного супроводу особистісно-професійного зростання і самогармонізації створювальних сил самоздійснення особистості трансфесіоналу» (з 2016 р.); створено проекти розвитку Психологічної служби ОНМедУ як: «Центру превентивної роботи в медичної галузі» (2012-2013 н.р.), «Центру соціально-психологічної реабілітації і зміцнення здоров’я» (2015-2016 н.р.); «Центру превентивної роботи ОНМедУ згідно з вимогами ISO 9001:2008 і 9001:2015», «науково-методичного Центру гуманітарної освіти та самореалізації людини (згідно з вимогами ISO 9001:2015)» (2017-2018 н.р.), «Координаційного центру мультиформної єдності науково-освітніх теопрактик, моніторингу і підвищення якості медичної освіти» (2018-2019 н.р.), «Координаційного центру міжвузівських міждисциплінарних досліджень, моніторингу якості науково-освітніх проектів та психологічного супроводу особистісно-професійного зростання» (2019-2020 н.р.) (автор проектів к.психол.н. Кривцова Н.В.). Ініційовано та прийнято участь в реалізації угод про творчу співпрацю між ОНМедУ та Одеською національною академією зв’язку імені О.С.Попова (2011-2016 рр), між ОНМедУ і Міжнародною академією психосінергетики та альфології (з 2015 р. по сей час).

За цей історичний період діяльності Психологічної служби ОНМедУ на базі кафедри філософії та біоетики плідно працювали: доктор психологічних наук, професор С. І. Яковенко, кандидат психологічних наук, доцент І. В. Бринза, а також багато інших викладачів і вчених ЗВО м. Одеси. Фахівці-волонтери Психологічної служби ОНМедУ і сьогодні приймають активну участь в міжвузівських і міжнародних науково-освітніх проектах, а також підчас розробки навчальних курсів, які викладаються на кафедрі філософії і біоетики медичного університету та кафедри філософії НУОМА. Йдеться, наприклад, про такі курси, як: «Філософія», «Основи біоетики та біобезпеки», «Соціологія та медична соціологія», «Деонтологія в медицині», «Основи християнської етики та моралі» (для студентів); «Антропологія», «Філософські проблеми мови» (для магістрантів); «Філософія та методологія науково-медичного пізнання», «Професійна етика наукової діяльності лікаря» (для аспірантів) тощо.

На базі кафедри філософії і біоетики працює студентський «Психологічний кружок» (відповідальна доцент кафедри, к.психол.н. Медянова О.В.); щорічно здійснюється психологічний супровід підготовки майбутніх науковців до плідної інноваційно-дослідницької діяльності, зокрема підчас участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), за результатами якої студенти багаторазово отримували призові місця.

Волонтерами Психологічної служби ОНМедУ в 2016-2017 н.р. було ініційовано і організовано на базі кафедри філософії та біоетики науково-освітні заходи, присвячені 100-річчю пам’яті І. І. Мечникова, а саме:

  • першу Всеукраїнську олімпіаду з психології для студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів України III і IV рівня акредитації;
  • першу Всеукраїнську наукову конференція для студентів і молодих вчених «Цілісне здоров’я людини: соматичні, психологічні та соціальні аспекти» (автор проекту, к.психол.н. Кривцова Н.В.)

За результатами дисертаційних досліджень волонтерами Психологічної служби ОНМедУ в 2016р проведено майстер-класи: «Від мрії до успіху» (автор, к.психол.н.Кривцова Н.В.); «Внутрішній світ та його проекція на папері» (автор, к.психол.н.Мадінова Ю.І.)

На конкурсі проектів, який було організовано  за наказом ректора №548-о від 04.09.2017 р. «Про введення в дію проект «Покращимо Альма-матер разом» та рішення вченої ради університету (від 01.09.2017 р. протокол №1), отримано перше місця за Проект розвитку психологічної служби ОНМедУ як координаційного центру гуманітарної освіти та самореалізації людини «Шлях до гармонії життя» (автор проекту к.психол.н. Кривцова Н.В.).

Щорічно здійснюється психологічний супровід особистісно-професійного зростання особистості дослідників інформаційних ресурсів (студентів, науковців-викладачів, керівників підрозділів університету) та за ініціативою Кривцової Н.В. проводяться мульти-, між- і трансдисциплінарні дослідження проблем здоров’я, щастя, психологічного резерву, ресурсів та особистісно-професійного потенціалу самореалізації освіченої людини, сизигійної самогармонізації створювальних сил знання і самоздійснення особистості трансфесіонала; розробляється методологічно-методичний інструментарій Психологічної філософії, в тому числі оздоровлення вищої освіти і трансфесіоналізму, SMART-моделі освітнього коучингу і педменеджменту, методи і методики психологічних досліджень, психотерапевтичної концептуалізації і десугестії (автор і відповідальна за впровадження в науково-освітній процес ЗВО, к.психол.н. Кривцова Н.В.).

Практичні психологи-волонтери приймають активну участь в розробці наукових тем і виконанні науково-дослідницької роботи кафедри філософії НУОМА «Створювальне знання: гуманізм, інновації, самоосвіта»; кафедри філософія і біоетика ОНМедУ, зокрема «Методологічні проблеми розробки нової теорії психіки та нооетики в контексті постнекласики» (2009-2013 рр.), «Гуманітарна та етична експертиза у контексті біомедичних практик»(2014-2015 рр.), «Постнекласична наукова парадигма: методологічні засади та концептуальні моделі» (2016–2020 рр.); «Антропологічні дослідження в контексті постнекласичної наукової парадигми: філософсько-методологічні, психологічні, біоетичні та правові моделі» (2021-2025 рр.).

В межах трансдисциплінарного проекту «Софія філософії: створювальни сили створювального знання особистості трансфесіонала» (автор, к.психол.н. Кривцова Н.В.) з 2014-2015 н.р. проводяться:

  • науково-практичні конференції «Інноваційні технології постнекласичної психології»:

В 2017-2018 н.р. було ініційовано і проведено науково-практичну інтернет-конференцію «Теоретико-методологічні проблеми здоров’я особистості» (з міжнародною участю)

  • науково-практичні семінари: в 2015 р. на базі ОНМедУ: Психомірність та людиноспіврозмірність науки і освіти (автор Н.В.Кривцова); на базі Медичного університету МГУ «Інноваційні технології в психології» (автор, к.психол.н.Кривцова Н.В.)
  • науково-методичні семінари: на базі ОНМедУ в 2016 р. «Шлях до гармонії життя» (автор, к.психол.н. Кривцова Н.В.);

 

  • навчально-методичні семінари «Основні принципи і етапи впровадження системи управління якістю згідно вимого ДСТУ ISO 9001:2015» в 2016-2017 н.р. (автор, к.психол.н. Кривцова Н.В.)

Ініційовано та приймається активна участь в реалізації міжвузівських мульти-, між- і трансдисциплінарних науково-освітніх проектів, а саме:

  • щорічна Міжнародна наукова конференція, яка входить до реєстру МОЗ України «Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог»;

2) щорічні кругли столи у рамках Міжвузівського проекту «Створювальне знання: теоретико-методологічні і практичні аспекти».

З 2017 року по теперішній час на базі кафедри філософії НУОМА за ініціативою Кривцової Н.В. діє Міжвузівський експериментальний проект «Школа-лабораторія психологічного супроводу особистісно-професійного зростання» (згідно до вимого ISO 9001:2008 і 2009:2015), яка (автори: координатор проекту від ОНМедУ керівник Психологічної служби, провідний фахівець Навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизації та безперервної о к.психол.н. Кривцова Н.В.; координатор від НУОМА, завідувачка кафедри філософії, д.філософ.н. Доннікова І.А.).

В межах даного проекту здійснюється психологічний супровід особистісно-професійного зростання всіх учасників науково-освітніх теопрактик (студентів, науковців-викладачів і керівників підрозділів), проводяться обмін професійним досвідом, проводяться конференції і курси підвищення кваліфікації; мульти -, між- і трансдисциплінарні дослідження, впроваджуються методологічно-методичний інструментарій Психологічної філософії (автор і відповідальна за психологічний супровід науково-освітніх теопрактик, к.психол.н.Кривцова Н.В.). За результатами творчої співпраці між ОНМедУ, НУОМА і ТОВМАПА в 2020 р. вийшла колективна монографія «Створювальни сили знання».

На базі Навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизації та безперервної освіти під керівництвом директора центру к.мед.н. Рогачевського О.П. з 2020 року проводяться тренінги та психологічні дослідження ризиків виснаження студентів і викладачів університету, здійснюється експертиза якості науково-освітніх інновацій, створюється і проводиться психометрична стандартизація прогностичних методів і програм, в тому числі і дистанційного психологічного тестування особистісно-професійної ресурсності фахівців з охорони здоров’я підчас іспитів і зростання чутливості особистості до криз, готовності студентів і викладачів університету до дистанційного навчання підчас пандемії та складання ОСКІ, до самоактуалізації і самогармонізації створювальних сил знання і самоздійсненняв умовах інформаційного хаосу (автор тренінгових і дослідницьких програм, відповідальна за їх впровадження, провідний фахівець НВКІТНІБО, к.психол.н. Кривцова Н.В.).