Історія кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології (до 1997 р. – фізичного виховання, лікувальної фізкультури та лікарського контролю) була організована на підставі рішення Ради професорів Одеського медичного інституту 3 вересня 1932 року. Першим завідувачем кафедри став директор Одеської філії Всеукраїнського НДІ фізичної культури, доцент Яків Йосифович Камінський.

Камінський Я.Й. знаходився біля витоків зародження і становлення в Одеському регіоні лікувальної фізичної культури (ЛФК) й лікарського контролю (ЛК). З 1922 року він займався розробкою методик застосування фізичних вправ при різних захворюваннях, проводив дослідження впливу фізичних вправ на організм хворих і упроваджував отримані результати в стаціонари і санаторії м. Одеси й Одеської області. Камінський Я.Й. довів і показав необхідність використання засобів фізичної культури в спеціалізованих санаторіях з легеневою, серцево-судинною, кістково-туберкульозною, неврологічною та іншою патологією. У 1930 р. за редакцією Камінського Я.Й.  була видана збірка наукових праць «Питання фізичної культури в науковому освітленні», а у 1934 р. вийшла монографія «Фізична культура як лікувальний чинник».

Камінського Я.Й. цікавили також питання теоретичного обґрунтування застосування фізичної культури для здорових людей. У 1927 р. під його керівництвом при Одеській Обласній раді з фізичної культури та спорту була створена лікарська секція і науково-дослідна лабораторія з вивчення впливу фізичних навантажень на організм спортсменів і фізкультурників. 1937 року Камінський Я.Й. закінчив роботу над дисертацією «Рентгенограма серця при гострому фізичному перенапруженні», яку представив у вчену раду медичного інституту для захисту. Проте через декілька днів він був заарештований як ворог народу. Більше 20 років він провів у таборах ГУЛУГу. Після реабілітації (у 1956 р.) він протягом 5 років працював у м. Ухта на посаді керівника медичної групи радіобіологічної лабораторії філіалу Академії наук СРСР.  Йому було присвоєно звання Заслуженого лікаря Комі АССР. В Одесу Камінський Я.Й.  повернувся в 1961 р., а помер видатний вчений у віці  96 років.

У довоєнні роки, після Я.Й. Камінського, кафедру очолювали старший викладач Трофимов К.К., доцент Бідер В.М., доцент Корабльов М.В. Після Великої Вітчизняної війни замість самостійної кафедри фізичного виховання, ЛФК і ЛК був створений однойменний курс при кафедрі військово-медичної підготовки, яким до 1950 р. завідували: полковник Дмитрієвській Г.А., к.мед.н., полковник медичної служби Стовбун В.Т., старший викладач, майор медичної служби Гольдберг М.И. У 1950 р. курс знов був перетворений в самостійну кафедру, яку до 1956 р. очолювали: к.мед.н., доцент Фельдштейн В.О., старший викладач  Капустін І.Д., к.мед.н., доцент Антошечкин Г.П.  і к.мед.н., доцент Рябуха Е.І..

З 1956 р. протягом 31 року завідувачем кафедри був к.мед.н., доцент, Заслужений тренер УРСР і СРСР Олександр Костянтинович Дюжев, з 1987 р. до 2008 року кафедрою завідував Заслужений працівник освіти України, д.мед.н, професор Валентин Степанович Соколовський, а з 2008 по теперішній час кафедру очолює д.мед.н., професор Ольга Геннадіївна Юшковська.

З перших днів організації і роботи кафедри велика увага приділялася навчально-методичній і науково-методичній роботі, впровадженню розроблених методик з організації раціональних режимів рухової активності хворих з різною патологією у практику охорони здоров’я. Значний внесок в цьому напрямі зробив Вілен Петрович Саньков, який працював на кафедрі на посаді асистента з 1960 р. до 1987 р. У 1956 р. за розпорядженням Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів СРСР він був призначений лікарем Олімпійської команди СРСР з велоспорту і лікарем команди, яка брала участь у велогонці Миру (Варшава – Берлін – Прага).

З 1950 до 1987 р. на кафедрі проводились наукові дослідження з вивчення функціональних можливостей студентів, що займаються фізичною культурою і спортом, фізичного розвитку студентів у процесі навчання у вузі, а також з розробки раціональних режимів рухової активності хворих з різною патологією, медичних проблем масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед різних верств населення. В цей період кафедра співпрацювала з Київським НДІ медичних проблем фізичної культури, НДІ гігієни водного транспорту МОЗ СРСР, НДІ педіатрії АМН СРСР. За результатами проведених за зазначений період науково-дослідних робіт співробітниками кафедри були виконані і захищені наступні дисертації: Стебловцев М.М. «Лікувальна фізкультура при інфаркті міокарду в стаціонарах і поліклінічних умовах» (1967); Дюжєв О.К. «Раціональні режими рухової активності в торакальній хірургії» (1969); Нурик Л.Ф. «Інструментальна діагностика як метод фармакологічного дослідження серцево-судинної системи» (1972); Саньков В.П. «Основні критерії для призначення раціональних режимів рухової активності особам з хірургічними захворюваннями органів черевної ділянки» (1972); Романов М.С. «Лікувальна фізкультура при травмах і захворюваннях щелепно-лицевої ділянки» (1973); Горяча В. М. «Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи у дітей в активній фазі ревматизму під впливом лікувальної фізкультури» (1975); Кобазев М.М. «Обґрунтування раціональних режимів занять фізичними вправами плавскладу флоту» (1978); Погорілий В.В. «Психічна регуляція і фізична працездатність спортсменів» (1985); Войтенко С.В. «Методика, організація і ефективність використання фізичних вправ у процесі трудової діяльності моряків у тривалих рейсах» (1987); Владова В.С. «Ефективність використання засобів фізичної культури у підлітків із спадковою схильністю до гіпертонічної хвороби» (1990).

У 1997 р. при кафедрі відкрита аспірантура, яку успішно закінчили із захистом кандидатських дисертацій Юшковська О.Г. (2000), Романчук О.П. (2000), Кухар Н.М. (2002), Лазарева С.І. (2005).

У 1980 р. наказом МОЗ України на базі кафедри був створений доцентський курс тематичного удосконалення «Лікувальна фізкультура і спортивна медицина» при факультеті удосконалення лікарів ОМІ ім. М.І Пирогова. За час роботи циклу підвищили кваліфікацію більше 600 лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини і більше 280 методистів з лікувальної фізкультури з вищою педагогічною освітою з різних регіонів України. В даний час на кафедрі проводяться передатестаційні цикли, спеціалізація, цикли тематичного удосконалення і стажування лікарів з ЛФК і спортивної медицини.

З 1985 р. кафедра займалася розробкою наукової тематики, присвяченої вивченню адаптації людини до напруженої м’язової діяльності і розробки критеріїв її оцінки. Матеріали цих досліджень стали основою докторської дисертації Соколовського В.С.  «Адаптація організму людини до напруженої м’язової діяльності і розробка критеріїв оцінки» (1991).

У межах указаного наукового напрямку на кафедрі виконані кандидатські дисертації: Плакіда О.Л. «Аеробні і анаеробні здібності студентів з різними рівнями підготовленості» (1990 р.); Бондарев І.І. «Лікарський контроль на заняттях карате і культуризмом з використанням інтенсивних фізичних навантажень» (1995); Сочинська Т.В. «Зміни реактивності організму в умовах тривалих фізичних навантажень циклічного характеру» (1996); Юшковська О.Г. «Оцінка адаптаційних зсувів в організмі бігунів-стайерів у динаміці річного спортивного тренування» (2000); Романчук О.П. «Експрес-оцінка адаптаційних зсувів у спортсменів, що займаються ациклічними видами спорту» (2000).

З 2004 по 2008 кафедра активно працює над питаннями, пов’язаними з вивченням методів валеологічної діагностики, заснованими на динамічних дослідженнях донозологічних станів. Даний підхід дозволяє не тільки визначити поточний статус організму, але по динаміці показників статистичними методами виявити внесок несприятливих чинників і вибрати відповідно адресатні коректувальні заходи.

В межах цього напряму виконані дві держбюджетні НДР: «Дослідження валеологічного статусу організму дитячого і юнацького контингентів Одеського регіону» та «Зміни саногенетичного статусу вагітних жінок в умовах агресивних факторів середовища і шляхи його корекції засобами лікувальної фізкультури» (фрагмент загально-університетської НДР «Патогенетичні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи в умовах агресивних факторів середовища, шляхи її корекції».

З 2004 р. темою НДР кафедри було «Вивчення саногенетичних механізмів і диференційований підбір корекційно-реабілітаційних заходів (у тому числі використання психофізичної гімнастики, східно-оздоровчих систем, лікувальної фізичної культури, засобів і форм фізичного виховання) залежно від рівня здоров’я, напруги адаптаційних резервів, стадії захворювання» (№ держреєстрації 0103 U 007946), у рамках якої завершені докторська дисертація Юшковської О.Г «Саногенетична концепція оцінки ефективності і прогнозу санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця» та кандидатська дисертація Лазаревої С.І. «Лікувальна фізкультура в комплексному відновлювальному лікуванні дітей, хворих на дитячий церебральний параліч».

Починаючи з 2009 року темою науково-дослідної роботи кафедри було «Дослідження методів підвищення ефективності, організації, контролю і управління процесом  корекції функціонального стану і фізичної підготовленості різних контингентів, що займаються фізичною культурою та спортом, з використанням інноваційних підходів, заснованих на вживанні нових сучасних технологій фізичного виховання і лікувальної фізичної культури» В межах даної тематики була підготована та успішно захищена кандидатська дисертація старшого викладача кафедри Долгієр Є.В. на тему «Фізична реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки».

24 травня 2017 року успішно захищена дисертація асистента Страшка Є.Ю. «Принцип комплексного впливу методами медичної реабілітації та фізіотерапії на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу».

У 2005 р. видано підручник (гриф МОЗ України) «Лікувальна фізична культура» (автори Соколовський B.C., Романова Н.О., Юшковська О.Г.) та монографія доцента  Борисюка Б.Б. «Реальная йоготерапия». Соколовський B.C., Юшковська О.Г., Романова Н.О. взяли участь у написанні розділів книги «Лікувальна фізкультура в комплексі санаторно-курортного лікування». Також було видано методичні рекомендації з грифом МОЗ України «Використання м’якої ігрової (сенсорно-моторної) кімнати для занять лікувальної фізкультурою дітей з різними формами церебрального паралічу» (Соколовський B.C., Прус В.П., Прус С.В., Лішневська В.В., Лазарева СІ.) та «Психофізична гімнастика у комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця» (Соколовський B.C., Юшковська О.Г., Фісенко Л.І., Лічінакі О.О., Тищук М.М.).

В 2009 році вийшла монографія д.мед.н., Юшковської О.Г. «Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця». Ольга Геннадіївна являється також співавтором навчальних посібників «ЛФК в санаторно-курортних закладах», «Современная механотерапия в санаторно-курортной практике», «Медицинская реабилитация», науково-практичного довідника «Курорти та санаторії України».

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини фізичного виховання і валеології згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України за № 532 від 23.08.11 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України» визначена опорною з питань фізичного виховання, здоров’я та валеології медичних та фармацевтичного закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації МОЗ України  для спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа».

Починаючи з 1993 року, кафедра щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції з виданням збірок тез матеріалів конференцій.

26-27 травня 2016 р. на базі кафедри проводилася XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2016». У її роботі взяли участь 176 фахівців з 20 міст України та Зарубіжжя. В межах конференції було проведено семінар-нараду завідувачів кафедрами фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології (курсів фізичного виховання і здоров’я) вищих медичних навчальних закладів МОЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації, де було розглянуто основні напрямки діяльності профільних кафедр з удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін «Фізичне виховання та здоров’я» та «Фізична реабілітація, спортивна медицина».

Щорічно на базі кафедри проводяться робочі засідання Комісії «Фізичне виховання та медичне забезпечення студентів» Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону, в якому приймають участь завідувачі кафедр фізичного виховання та здоров’я, головні лікарі студентських поліклінік, лікарі оздоровчих пунктів ВНЗ, головні лікарі санаторіїв-профілакторіїв, голови студених профкомів ВНЗ Одеського регіону. На засіданнях обговорюється широке коло питань, присвячених стану здоров’я, фізичного виховання студенті, у тому числі організації фізичного виховання студенті у контексті загальноєвропейської інтеграції вищої освіти.

Кафедра має у своєму розпорядженні хорошу матеріальну базу, що дозволяє належним чином проводити навчальну, методичну і наукову роботу. Є лекційна аудиторія, 3 навчальні кімнати для проведення практичних занять з лікувальної фізкультури і спортивної медицині, зал для масажу і мануальної терапії, 9 спеціалізованих залів для проведення занять з фізичного виховання.

У термін 2014-2018 р.р. виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Дослідження особливостей адаптаційних реакцій організму людини до фізичних навантажень залежно від рівня фізичного розвитку, функціонального стану та стану здоров’я для розробки оптимальних програм корекції методами фізичної реабілітації і функціональним харчуванням». Науковий керівник зав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, д.мед.н., професор Юшковська О.Г., відповідальний виконавець к.мед.н., доцент Плакіда О.Л.

Заплановано кандидатська дисертація Філоненко Олени В’ячеславівни «Диференційний підхід до вибору програми реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця, враховуючи композиційний склад тіла, на санаторному етапі реабілітації з використанням нордичної ходьби» (науковий керівник д.мед.н., професор Юшковська О.Г.).

За останні роки співробітниками кафедри було видано:

Самостійні заняття з фізичного виховання: навчальний посібник /О.Г. Юшковська,  В.Ю. Середовська – Одеса: Одес. Нац. Мед. ун-т. – 302 с. – (Б-ка студента-медика). ISBN. Наказом № 1/11-4813 від 10.04.12 року присвоєно Гриф МОЗ України.

Basis of medical control and physical rehabilitation. Методические рекомендации для студентов ІV курсов мед. фак-та – Одеса, ОНМедУ, 2015 –110 с.

Физическая реабилитация: методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 4 курса медицинского факультета) /Юшковская О.Г., Кухар Н.Н., Плакида А.Л. – Одеса: «Полиграф», 2016. – 160 с.

Співробітниками опорної кафедри О.Г. Юшковською, В.Ю. Середовською, О.А. Пархоменко розроблені:

  1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізичне виховання» підготовки другого (магістерського) рівня для спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації: 7.12010001 лікувальна справа, 7.12010002 педіатрія, 7.12010003 медико-профілактична справа. Програма затверджена МОЗ України 09.09.2016 року.
  2. Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізичне виховання та здоров’я (курс за вибором)» другого року навчання підготовки другого (магістерського) рівня напряму: 22 «Охорона здоров’я», Спеціальності: 222 «Медицина», спеціалізації: 7.12010001 лікувальна справа, 7.12010002 педіатрія, 7.12010003 медико-профілактична справа. Програма затверджена МОЗ України 25.04.2017 року.

Сьогодні на кафедрі працюють: завідувачка кафедри, д.мед.н., професор Юшковська О.Г.; к.мед.н., доценти Кухар Н.М., Плакіда О.Л.; асистенти Грибоєдов С.А., Шахназарян К.Е., Філоненко О.В., старші викладачі з фізичного виховання: Бурдін І.Є. (КМС з легкої атлетики), Колесниченко О.Л., Середовська В.Ю. (МС СРСР з плавання, член Олімпійської збірної команди СРСР), Пархоменко О. А. (МС СРСР з волейболу), Пархоменко М. В. (КМС з волейболу), Чикін О.В., Шумак С.В.; викладачі: Афанасьєв С.І., Бербега Т.М., Комар І. В. (МСМК з таїландського боксу), Коростильова Г.Ю.