Студентська рада

Звіт про роботу студентського самоврядування університету (за період з березня по вересень 2017 року)

Звіт про роботу студентського самоврядування університету за 2017-2018 навчальний рік

План роботи Студентської ради на поточний навчальний рік

Представники Студентської ради університету

Старенко Анастасія Олександрівна Голова студентського самоврядування студентка 5 курсу 2 групи медичного факультету №1 (тел. +380671475118)
Цепкова Тетяна Вадимівна Секретар студентського самоврядування студентка 2 курсу 1 групи фармацевтичного факультету (тел. +380994301925)
Єлісеєва Єлизавета Олександрівна Заступник голови студентського самоврядування студентка 3 курсу 21 групи медичного факультету №3 (тел. +380939846315)
Котова Вікторія Олегівна Голова студентського самоврядування медичного факультету №1 студентка 3 курсу 1 групи медичного факультету №1 (тел. +380971111989)
Богомолов Дмитро Олексійович Голова студентського самоврядування медичного факультету №2 студент 4 курсу 15 групи медичного факультету №2 (тел. +380673683466)
Боровий Дмитро Васильович Голова студентського самоврядування медичного факультету №3 студент 3 курсу 25 групи медичного факультету №3 (тел. +380988890666)
Мусіхін Валентин Євгенович Голова студентського самоврядування стоматологічного факультету студент 2 курсу 1 групи стоматологічного факультету (тел. +380951625707)
Кузьменко Дарина Олександрівна Голова студентського самоврядування фармацевтичного факультету студентка 4 курсу 2 групи фармацевтичного факультету (тел. +380938142985)
Алі Слеман Саеб Абдулрахман Голова студентського самоврядування міжнародного факультету (тел. +380934299726)
Петрова Анна Євгенівна Голова контрольно-ревізійної комісії , студентка 4 курсу 23 групи медичного факультету №3 (тел. +380639473115)

Портфоліо

Студентська рада університету – постійно діючий виконавчий колегіальний орган студентського самоврядування в Одеському національному медичному університеті.

Студентське самоврядування в ОНМедУ є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні університетом.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ОНМедУ.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку університету», «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в Одеському національному медичному університеті», інших нормативно-правових документів, що діють в університеті та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • створення і сприяння діяльності студентських наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних заходів, днів факультетів тощо;
 • представництво та участь у роботі Вченої ради університету, Вчених рад факультетів, громадського самоврядування університету, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів університету та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики та організація співпраці із органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, представниками Всеукраїнських Рад студентського самоврядування при МОЗ, МОН України, громадськими та молодіжними організаціями;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Принципи роботи Студентської ради університету:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з керівником, відповідними службами та окремими посадовими особами ОНМедУ (кураторами академічних груп, адміністрацією Закладу та його структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, кафедр, відділень тощо).

Студентське самоврядування в університеті діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України, у тому числі від 15.11.2007 р. № 1010 «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України», наказів МОЗ України, Статуту університету і «Положення про студентське самоврядування в ОНМедУ». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування ОНМедУ є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами Студентів шляхом відкритого голосування.