Біомедичний інноваційно-технологічний кластер «Бітек»

Метою створення наукового парку є:

Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності в Одеському національному медичному університеті

Ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках

Організація, координація та контроль процесів розроблення і виконання проектів наукового парку, пов’язаних з пріоритетними напрямами його діяльності в сфері створення та трансферу нових способів, методів і технологій діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюджених захворювань людини, у тому числі нових лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення

Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству та визначені пріоритетними напрямами діяльності наукового парку

Основними видами діяльності та функціями наукового парку є:

Створення нових видів інноваційних продуктів, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції

Інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення, надання патентно-ліцензійної допомоги

Координація наукової, інноваційної, виробничої та комерційної діяльності

Сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва

Розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій

Розробка, апробація і впровадження ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих, медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, вивчення і оцінка впровадження результатів наукових досліджень у медичну практику

Проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів

Забезпечення нової якості підготовки та перепідготовки медичних кадрів. Впровадження в навчальний процес інноваційних навчальних технологій, у тому числі симуляційних, віртуальних, імітаційних тощо

Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах

Видавнича діяльність

Медичний інжиніринг

Науковий парк діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань; самостійно планує свою господарську діяльність, забезпечує реалізацію власного інноваційного продукту.

Прибуток наукового парку утворюється з надходжень, отриманих внаслідок провадження ним статутної діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази наукового парку, соці¬ального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.