У Міністерстві охорони здоров’я України завершили опрацьовувати Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Одеського національного медичного університету

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.10.2018 № 109 – Адм «Про проведення комісійної перевірки» та у відповідності до Порядку проведення комісійних перевірок у Міністерстві охорони здоров’я України, установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я країни від 17.03.2015 №147 Комісія МОЗ України здійснила комісійну перевірку ОНМедУ у період з 22 по 24 жовтня 2018 року.

 

В ході перевірки, за час, відведений для її проведення, встановлено наступне:

 

Капітальні та поточні ремонтні роботи проводяться постійно, але досить вибірково, особливо у гуртожитках, що не поліпшує загального стану об’єкту.

 

На міжкафедральну лабораторію (яка фактично не створена) Університетської клініки (яка теж фактично не створена) було витрачено коштів на загальну суму – 67 780 927 грн., чим порушено статтю 13 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду бюджету від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, використовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

 

В порушення наказу МОЗ від 07.07.2015 № 408, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2015 р. за № 1104/27549 ректором ОНМедУ В.Запорожана визначена організаційна структура університетських клінік у вигляді Багатопрофільного медичного центру, Офтальмологічного медичного центру та Центру реконструктивної та відновної медицини ОНМедУ та визначена чисельність їх працівників без погодження з МОЗ.

 

В ОНМедУ за час перебування на посаді ректора, В.Запорожаном вчинялись дії, що суперечили актам законодавства, порушувалися положення статуту ОНМедУ та умови контракту на підставі якого він здійснював керівництво. Зазначене засвідчується Актом аудиту Рахункової палати України від 27.06.2018 №05-10/01-11 щодо ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету ОНМедУ та Актом про ревізію фінансово-господарської діяльності ОНМедУ за період з 01.05.2015 по 01.06.2018 Державної аудиторської служби України від 23.07.2018 № 04-21/12.

 

Також повідомляємо, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, МОЗ звернеться до правоохоронних органів.

 

Акт від 24.10.2018 №б/н

 

Повідомляє МОЗ