Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами

ISBN 978-966-443-088-0

БІОБЕЗПЕКА : практ.порадник /  В. М. Запорожан, М. І. Бадюк, М. А. Андрейчин, М. Л. Аряев, Л. М. Бадюк ( та ін. ); за ред. В. М. Запорожана, М. І. Бадюка. . – Одеса : ОНМеду, 2018. – 432 с.

У практичному пораднику висвітлюються сучасні проблеми побудови системи біобезпеки в Україні. Основний акцент спрямований на питання нормативного регулювання біобезпеки та комплексний міжвідомчий підхід до становлення ефективної системи біобезпеки із врахуванням  сучасних наукових досягнень  і світового досвіду.  Перелік питань, що висвітлюються, скомпоновано  з погляду можливих негативних гібридних впливів на населення та економіку України з боку терористичних організацій та держав. Окремий  розділ присвячено вимогам НАТО до біобезпеки багатонаціональних  контингентів під час проведення миротворчих місій.

Для студентів і слухачів у межах додипломної та післядипломної  освіти вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я  України, Міністерства оборони України, інших зацікавлених у цій проблематиці відомств України.

Ціна430,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-086-6

ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ   

КРЕСЮН В. Й.

Лікарська рецептура із загальною фармакологією : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / В. Й. Кресюн, В. В. Годован.­ ­­­­-   2- ге  вид., переробл. і доповн. – Одеса : ОНМеду, 2017. – 280 с.

Друге видання  істотно доповнене. Викладено правила прописування лікарських засобів з урахуванням сучасних уявлень про лікарські форми. Розглянуто питання, пов’язані з оптимізацією наявних із розробкою нових лікарських форм. У розділі «Загальна фармакологія »  висвітлено основні принципи загальної фармакології, детально розглянуто сучасні уявлення і питання, що визначають суть її трьох складових : фармакокінетики, фармакодинаміки та фармакотоксикодинаміки. Наведено класифікатор сучасних фармакологічних груп. Наприкінці  відповідних розділів  розміщенні завдання  для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів М0З України.

Ціна260,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-078-1

Воєнно-польова хірургія

За редакцією Я.Л. Заруцького В.М. Запорожана авторський колектив.
Підручник

2016р., 415 стор.

Підручник призначений для студентів, інтернів і лікарів, які навчалися у ВНЗ МОЗ України
Для широкого круга читателей.

Ціна – 340,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-080-4

Анестезіологія, інтенсивна терапія
та невідкладні стани

За редакцією А.С. Владики авторський колектив.

2016р., 265 стор.

Навчальний посібник містить крім відомостей про становлення і розвиток методів знеболювання, інтенсивної терапії та невідкладних станів в Україні документальні відомості про клінічні методи анестезіології, невідкладних станів та інтенсивної терапії, їх наукову обґрунтованість, техніку та фармацевтичну оснащеність
Для студентів та лікарів, які навчаються у медичних ВНЗ

Ціна – 140,00 грн.

ISBN 978-966-443-074-3

ПРОФЕССОРА ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1900-2015). Биографический словарь.

 

Составители: В.Н.Запорожан, В.Й Кресюн, Г.І.Хандрикова

2016р., 320 стор. + 16 с. цв.вкл.

В книге, содержащей около 400 биографий профессоров Одесского национального медицинского университета, рассказывается об основных вехах исторического пути одного из старейших вузов Украины за 115 лет его существования (1900-2015) и о личном вкладе каждого учёного, работавшего в нём в разные исторические периоды, в отечественную и мировую медицинскую науку.
Для широкого круга читателей.

Ціна – 249,00 грн.

ISBN 978-966-443-072-9

 

КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ГЛОСАРІЙ В.Й. Кресюн, В.В. Годован, С.Б. Стречень

Навчальний посібник

2015р., 328 стор.

Словник містить широко вживану медичну, фармакологічну, фармацевтичну термінологію, основні терміни кількома мовами, а саме українською, російською, англійською, відповідно до наскрізної програми підготовки лікаря- спеціаліста в медичному університеті.

Для викладачів і студентів старших курсів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, лікарів — інтернів,клінічних ординаторів, сімейних лікарів, лікарів терапевтичних спеціальностей.

 

Ціна – 140,00 грн.
ISBN 978-966-443-073-6 ЕТЮДИ ПРО МОРАЛЬНІСТЬ. НООЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

2015р., 160 стор.

Автор книжки В.М. Запорожан — академік НАМН України,доктор медичних наук,професор, ректор Одеського національного медичного університету.

Роздуми про причини кризи духовності, про життєві орієнтири і цінності людини,прогнози й перспективи життя на Землі є канвою цієї книги. Приводом для її написання послужив багаторічний досвід наукової діяльності автора,пошук системного підходу до навчання і виховання нового покоління лікарів.

Книга,що розрахована на широке коло читачів, є спробою автора не стільки застерегти,скільки переконати читача в необхідності солідарних дій в ім’я збереження життя людства, планети Земля.

Ціна – 120,00 грн.

ISBN 978-966-443-049-1

ФІЗІОЛОГІЯ

О.А. Кащенко, О.М. Поспєлов, С.Л. Ляшенко, Г.О. Волохова; за ред.проф. Шандри

Навчальний посібник

2013р., 288 стр., формат А4

Навчальний посібник створено згідно з програмою викладання дисципліни “Фізіологія” у вищих медичних навчальних закладах України та кредитно-модульною системою. Кожному заліковому модулю відповідає розділ посібника, а кожному змістовому модулю — глава. Наведено методики практичних робіт, питання, тестові та ситуаційні завдання різного ступеня складності, які виносяться на підсумковий модульний контроль.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Ціна – 140.00 грн.

 

ISBN 978-966-443-056-9

ДИТЯЧА ГІНЕКОЛОГІЯ

В.М. Запорожан, С.П. Польова, М.Л. Аряєв

Підручник

2013р., 344стор.

У підручнику викладено матеріал,що стосується розвитку та становлення репродуктивної системи у дівчат препубертатного та пубертатного віку,описано особливості змін фізіологічного та статевого розвитку,ендокринної функції та внутрішніх геніталій. Детально висвітлені порушення функції репродуктивної системи в період статевого дозрівання,аномалії розвитку статевих органів у дівчат,пухлини і травматичні ураження геніталій. Окремі розділи підручника присвячені проблемам “гострого живота” в дитячій гінекологічній практиці та методам контрацепції в гінекології дитячого та підліткового віку.

Для студентів,лікарів-інтернів акушерів-гінекологів,дитячих гінекологів,педіатрів та сімейних лікарів.

Ціна ― 170,00грн.

 

ISBN 978-966-443-059-0

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ

В.Н. Запорожан, И.Л. Бабий, С.Р. Галич и др.

Практическое руководство (рос.мовою)

2012 р., 320стор., формат А4, цветные иллюстрации

В настоящем практическом руководстве на основе мультидисциплинарного подхода к изучению состояния внутриутробного и новорожденного ребенка систематизированы современные знания о проблеме врожденных пороков развития,особенностях их формирования,пренатальной,неонатальной и постнатальной диагностике,клинических проявлениях,методах лечения и профилактики.

Для практических врачей,научных работников,студентов и преподавателей.

Ціна – 300,00 грн

 

ISBN 978-966-443-004-0

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

В.Н. Запорожан, Ю.И. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М. Чеснокова

Учебник (рос.мовою)

2012 р., 278стор., формат А4

В учебнике представлены современные данные об организации наследственной информации у человека и механизмах ее реализации,этиологии,патогенезе и классификации наследственных заболеваний,характеристика их основных групп, Рассмотрены методы медицинской генетики,в частности современные молекулярно-генетические методы исследования, и их практическое применение. Изложены принципы диагностики,лечения,пренатальной диагностики и профилактики наследственных заболеваний.

Для студентов медицинских вузов и врачей всех специальностей.

Ціна – 130,00 грн

 

ISBN 978-966-443-048-4

“Ресурсоведение лекарственных растений”

Я.В. Рожковский, Т.И. Деревинская, И.М. Шевченко, Н.С. Физор

Навчальний посібник (рос.мовою)

2012 р., 108стор.

У навчальному посібнику висвітлені основні поняття, визначення, методи та загальноприйняті методики класичного ресурсознавства, що використовуються при вивченні ресурсів дикоростучих лікарських рослин. Структура та послідовність викладення матеріалу узгоджуються з відповідними розділами фармакогнозії та навчальною програмою курсу «Ресурсознавство лікарських рослин». Вперше наводиться характеристика ресурсів лікарських рослин Одеського регіону.

Цена – 68,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-047-7

КУРС СТОМАТОЛОГІЇ

В.І. Вакуленко, Є.Д. Бабов, М.А.Новікова, І.О.Михайленко, О.Б.Соломатін

Навчальний посібник

2012р., 160 стор.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальнихзакладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» (лист МОН від 05.01.2011р. ‡‚ 1/II-49).

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (протокол № 4 від 01.10.2010р.)

Цена – 116,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-043-9

ДЕНТАЛЬНА ІМПЛАНТАЦІЯ

Є.Д. Бабов, В.О. Обуховський, Є.В.Гончаренко, С.А. Гулюк, В.Г. Шутурмінський, А.О.Асмолова

Навчальний посібник

2012р., 144 стор.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для лікарів-інтернів зі спеціальності «Стоматологія» закладів (факультетів) післядипломної освіти (лист від 23.12.2010№ 1/11-11926).

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом «Хірургічна та ортопедична стоматологія» (протокол № 4 від 10.10.2010р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України)

Цена – ― 127,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-038-5

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Є.В. Нікітін, К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан та ін.

Навчальний посібник

2012р., 252 стор.

Курс лекцій з інфекційних хвороб і паразитарних інвазій складений згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Тематика основних розділів інфекційної патології представлена оглядовими, проблемними лекціями. Курс лекцій підготовлений на основі сучасних даних із мікробіології, вірусології, клінічної імунології, епідеміології, діагностики, лікування та профілактики.

Для вищих медичних навчальних закладів освіти України III IV рівнів акредитації.

Цена – ― 99,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-046-0

ОСНОВИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

О. П. Овчаренко, В. М. Соколов, Р. П. Матюшко

Навчальний посібник (рос.мовою)

2012 р., 152 с.;

Навчальний посібник містить стислий нарис історії радіонуклідної діагностики і внеску українських вчених в її розвиток, основні принципи і методи радіонуклідних досліджень.

Розглянуто найважливіші аспекти радіаційної безпеки,а також питання радіонуклідної діагностики.

Цена – 125,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-048-4

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В. В. Трохимчук, О. И. Беляева, О. И. Трохимчук и др.

Практикум

2012р. 88 с. (русск.яз.), формат А4

Практикум содержит перечень основних вопросов учебних тем и комплекс алгоритмов, предусмотренннх учебным планом и типовой программой МЗ Украинн по дисциплине «Организация и экономика фармации».

Для студентов фармацевтического факультета.

Цена – 54,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-055-2

ПАТОМОРФОЛОГІЯ. АТЛАС

В. О. Ситнікова, В. О. Ульянов

Навчальний посібник.

2012р.; 88 с.; 156 іл. Формат А4

В атласі міститься морфологічна характеристика загальнопатологічних процесів і захворювань. Макроскопічні зміни органів і мікроскопічні зміни клітин та тканин наведені на кольорових, а ультраструктурні зміни ― на чорно-білих рисунках. Посібник відповідає навчальній програмі для студентів медичного, медико-профілактичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів.

Для студентів і викладачів.

Цена – 100,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-044-6

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Запорожан В.Н., Грубник В.В., Грубник Ю.В., Малиновский А.В.

Практическое руководство

2011р., 285 стр., формат А4, (русск.яз.)

В практическом руководстве описана техника лапароскопических, торакоскопических, гинекологических и эндоскопических операций. Удобная и относительно краткая система изложения материала ( показания, противопоказания, предоперационное обследование, набор инструментов, подробная техника операции, осложнения и их лечение), а также обилие иллюстраций позволяют использовать руководство в повседневной практике.

Для врачей-хирургов, гинекологов, эндоскопистов, онкологов, гастроинтестинальных хирургов.

Цена – 266,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-042-2

НООЭТИКА В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ МЕДИЦИНЫ XXІ СТОЛЕТИЯ

Запорожан В.Н.

2011р., 168 стр. (русск.яз.)

В книге представлена новейшая концепция развития медицинской этики ― нооэтики. В контексте учения о ноосфере освещены научные основы интегративной медицины, раскрыты нооэтические аспекты психологии, психиатрии и религиозного мировоззрения, показана значимость нооэтики как стратегии выживания человечества в современных условиях.

Для широкой общественности, философов, психологов, специалистов в области биоэтики, врачей, врачей-интернов, преподавателей и студентов высших учебных заведений ІV уровня аккредитации.

Цена – 60,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-024-8

БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

Мардашко О.О., Миронович Л.М., Степанов Г.Ф.

Навчальний посібник

2011р., 236 стор.

Навчальний посібник з біологічної та біоорганічної хімії містить стисле викладення усіх розділів дисципліни, дає відповіді на ключові контрольні питання,передбачені Типовою програмою МОЗ України. Він допоможе студентам I і II курсів,які вивчають біоорганічну і біологічну хімію,орієнтуватися у великому обсязі матеріалу,що міститься у підручниках і навчальних посібниках,при самопідготовці з дисципліни, а також студентам III і IV курсів у підготовці до ліцензійного іспиту “Крок-1”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації.

Ціна – 90,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-035-4

ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Лосєв О.О., Мельниченко М.Г., Діланян І.Р.,Самофалов Д.О.; за ред.Лосєва О.О.

Навчальний посібник

2011р., 224 стор.

Навчальний посібник складений відповідно до навчальної програми з дисципліни “Дитяча хірургія”,відповідає вимогам щодо написання навчальних посібників (Наказ міністерства освіти і науки України №588 від 27.06.2008р.) і кредитно-модульній організації навчального процесу. Розглядаються важливі питання дитячої хірургії: ургентна дитяча хірургія, новоутворення тканин, вади розвитку в дітей.

Для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, інтернів, лікарів.

Ціна – 82,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-036-1

Історія української культури

О.Ю.Колтунов,О.О.Уварова

2011 р., 316 стор.

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету. У книзі різнобічно розглядається розвиток культури на теренах України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюються особливості психології,мови, релігії,традицій,звичаїв та обрядів, господарства українців,що яскраво засвідчують їхню самобутність.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ціна – 76,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-029-3

Офтальмологія

Венгер Г.Ю. та ін.

Навчальний посібник

2010 р., 180 стор.

У курсі лекцій,відповідно до навчальної програми з офтальмології,викладено основні сучасні дані щодо анатомії,фізіології,методів дослідження органів зору,етіології,клініки та лікування очних хвороб. Кожну лекцію присвячено окремому розділу офтальмології. Розглянуто найпоширеніші форми захворювань придатків ока,орбіти,рогівки,кришталика,судинної оболонки,сітківки,зорового нерва. Окремі розділи присвячені ушкодженням ока,рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Для студентів вищих навчальних медичних закладів, інтернів.

Ціна – 88,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-032-3

ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ

В.Й.Кресюн, В.В.Годован

Руководство

2010 р., 223 стор.

Викладено правила прописування лікарських засобів з урахуванням сучасних уявлень про лікарські форми. Розглянуто питання, пов’язані з оптимізацією наявних і розробкою нових лікарських форм. У розділі “Загальна фармакологія” висвітлено основні принципи загальної фармакології. Проаналізовано питання фармакокінетики, фармакодинаміки та фармакотоксикодинаміки. Наприкінці кожного підрозділу наведені завдання для самоконтролю.

Ціна – 80,00 грн.

 

ISBN 978-966-443-033-0

ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСУ ПІХВОВИМ ДОСТУПОМ

Запорожан В.М.,Процепко О.О.

Практичний порадник

2010 р., 160 стор. (рос.мова)

У практичному пораднику наводяться сучасні уявлення про діагностику порушень опорного апарату жіночих геніталій. Подано матеріал про фізіологічний механізм континенції геніталій,про етіологію та фактори,що призводять до різноманітних варіантів порушення топографо-анатомічних взаємозв’язків жіночих статевих органів. На основі особистого досвіду й аналізу сучасних тенденції ведення хворих із урогенітальним пролапсом викладаються принципи та способи оперативного лікування й інтраопераційної профілактики опущення та випадіння органів малого таза піхвовим доступом.

Для акушерів-гінекологів,урологів,колопроктологів.

 

ISBN 978-966-443-031-6

«Молекулярна епідеміологія»

2010 р., 316 стор.

В.М.Запорожан, Ю.І.Бажора, В.Й.Кресюн та ін.

У книзі викладено історію зародження і розвитку нового наукового напряму — молекулярної епідеміології. Визначена роль геноміки та інших “омік” у розвитку цієї науки. В окремих розділах описано досягнення молекулярної епідеміології у вивченні найбільш важливих соматичних захворювань злоякісних новоутворень,інфекційних хвороб, а також молекулярно-епідеміологічні питання фармакогенетики іфармакогеноміки,розповсюдження і роль генів “Довкілля”. Наведено також результати молекулярно-епідеміологічних досліджень репродукції людини, біоетичні проблеми. Узагальнено досягнення молекулярної епідеміології,визначені перспективи її розвитку та можливі шляхи реалізації молекулярно-епідеміологічних досліджень в Україні.

Для науковців,що працюють у галузі молекулярної епідеміології,лікарів різних спеціальностей, студентів вищих навчальних закладів медіко-біологічного профілю.

 

ISBN 978-966-443-015-6

«Фізіотерапія і медична реабілітація» (у 2-х томах)

Том 1 «Фізичні,лікувальні й профілактичні фактори, пристрої й методи»

2010 р., 88 стор., формат А4,(рос.мова)

В.М. Запорожан, І.П. Шмакова, В.В. Кенц та ін.

У пораднику представлені відомості про сучасні фізичні методи лікування,які застосовуються в медичній практиці. Описані основні показання і протипоказання для призначення,наведені параметри лікувального впливу,висвітлені питання дозування та сумісності процедур,охарактеризовані нові методи й апаратура,введені у фізіотерапевтичну практику в останні роки. Для практичних лікарів,лікарів-інтернів,фізіотерапевтів,студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ціна – 114,00грн.

 

ISBN 978-966-443-025-5

«Медична біологія»

Навчальний посібник для пратичних занять

2010 р., 234 стор., формат А4

Ю. І. Бажора, Л. Г. Кириченко, С. П. Пашолок, Н. А. Левицька

Навчальний посібник укладено відповідно до чинної програми з медичної біології та рекомендованого МОЗ України підручника “Медична біологія” (Вінниця “Нова Книга”, 2009р.). У ньому наведено завдання,рисунки,схеми,таблиці для використання при виконанні практичних робіт при самопідготовці та під час аудиторних занять відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів 1-го курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

 

ISBN 978-966-443-015-6

«Ділова українська мова»

2009 р., 248 стор.

навчальний посібник

В. В. Білик, С. Л. Брайченко, О. Ю. Колтунов та ін.

Модульний курс спрямований на систематизацію та поглиблення знань і практичних навичок студентів з ділового та фахового мовлення.

Для вітчизняних та іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів, для магістрантів, аспірантів,лікарів.

 

ISBN 978-966-443-009-5

«Шлях до нооетики» (рос.мова)(полнотекст.)

2008 р., 283 с., м’яка обкладинка

В. М. Запорожан

Ця книга – певний підсумок роботи автора на шляху формування нового філософського світогляду, що є спробою створити наукову основу для усунення протиріч, які виникають у суспільстві, в науці, в навколишньому середовищі. Як етика ноосферної орієнтації та інтелектуальної діяльності людини, нооетика має стати контрольним механізмом ноосфери в умовах глобальної екологічної й духовної кризи.

Для широкого кола читачів.

Цена — 88,00 грн.

 

ISBN 978-966-7733-47-6 (серия)

ISBN 978-966-443-002-6

«Біологічна та біоорганічна хімія» (укр.мовою)

2008 р., 341 с., формат А4, м’яка обкладинка.

О. О. Мардашко, Н. Є. Ясиненко

Навчальний посібник має гриф МОЗ України.

Навчальний посібник написаний згідно з програмою викладання дисциплини «Біологічна та біоорганічна хімія» у вищих медичних навчальних закладах України за кредитно-модульною системою. Кожному заліковому модулю відповідає розділ посібника, а кожному змістовому модулю — глава. Наведено питання до кожної глави, що виносяться на підсумковий модульний контроль.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів і викладачів.

Цена — 155,00 грн

 

ISBN 978-966-433-001-9

Генетическая медицина”

В.Н.Запорожан, В.А.Кордюм, Ю.И.Бажора, В.И.Кресюн, И.М.Трахтенберг, Е.Л.Левицкий, В.Ф.Чехун, Л.З.Полищук, Л.Г.Бучинская, Н.Л.Аряев, Е.Г.Дерябина, Читтур Мохаммед Хабибулла, Ральф Хусс, Денис Уитли, Г.М. Бутенко

2008 г.,432 с. (на русском языке)

В книге представлены достижения различных направлений генетической медицины – науки, давно вышедшей за рамки клинической генетики. В отдельных главах рассматриваются как вопросы генетического контроля механизмов функционирования организма человека на различных уровнях его организации, так и применение достижений геномики, протеомики и метаболомики в диагностике, лечении и профилактике заболеваний.

Для научных работников, врачей, студентов высших медицинских учебных заведений.

Цена – 140,00 грн.

 

ISBN 966-7733-91-2

ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

В. М. Запорожан

2006 р.,448 с.

У практичному пораднику з оперативної гінекології подаються основні принципи гінекологічної хірургії, описуються методики проведення як класичних, так і новітніх малоінвазивно-пластичних, високотехнологічних операцій, інструментарій і шовний матеріал,а також анатомія жіночого таза, методи лікування та профілактики гінекологічних захворювань.

Для лікарів-хірургів-гінекологів.

ЦІНА – 220,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-90-4 (рос.)

НЕОНАТОЛОГИЯ

Н. Л. Аряев

2006 г., 836 с. ( на русском языке)

Учебник.

В учебнике освещены вопросы организации неонатологической помощи, истории неонатологии, физиологии и патологии плода, особенности адаптации к условиям внеутробной жизни доношенных и недоношенных детей. Систематизирована информация об основных патологических состояниях и заболеваниях в неонатальном периоде. Описаны манипуляции и практические навыки в неонатологии, принципы медикаментозного лечения и интенсивной терапии новорожденных.

Рекомендуется для додипломного обучения и специализации по неонатологии студентов V и VI куров медицинских и педиатрических факультетов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации; врачей-интернов, последипломного образования врачей-неонатологов, педиатров и семейных врачей.

ЦЕНА – 120,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-99-8

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗМА И ЛЕКАРСТВ

Кресюн В. Й., Бажора Ю. И.

2007 г., 164 с. ( на русском языке)

В монографии изложены основные проблемы общей и клинической фармакогенетики: определение предмета, задачи, этапы становления и перспективы развития, а также значение для персонизированного выбора лекарств, повышения эффективности и предупреждения или уменьшения тяжести развития побочных реакций. Приводятся современные представления о контроле транспорта лекарств через биологические мембраны, их рецепторного взаимодействия. Особое внимание уделено биотрансформации лекарств, образованию реактивных продуктов и их нежелательным эффектам.

Книга представляет интерес для врачей, научных работников, преподавателей ВУЗ’ов и студентов.

ЦЕНА – 63,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5 (сер.)

ІSBN 966-7733-98-X

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Г. М. Захарченко, О. Ю. Колтунов, Т. Л. Подкупко, Н. І. Серебряннікова, М. Г. Якубовська

2007 р., 240 с.

Навчальний посібник

В основу навчального посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Його структура відповідає вимогам модульно- рейтингової системи навчання, а зміст розкриває специфіку культури як такої, з регіонально-просторовими відмінностями світової культури та її еволюцією в часі.Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу у посібнику наводиться система різнорівневих форм контролю здобутих знань, спрямованих на розвиток інтегрального мислення та інтерпретаційного досвіду. Для студентів першого курсу вищих медичних закладів України, викладачів, культурологів,етнологів,усіх, кого цікавлять проблеми вивчення вітчизняної та зарубіжної культури.

ЦІНА – 48,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-83-1

ОСНОВИ РАДІОНУКЛІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ

О. П. Овчаренко, В. М. Соколов, Р. П. Матюшко

2007 р., 144 с.

Навчальний посібник містить нарис історії радіонуклідної діагностики, описуються внесок українських вчених у її розвиток, принципи радіонуклідної діагностики, протирадіаційної безпеки, сучасні методи радіонуклідної діагностики окремих органів і систем.

Розглянуті інформаційно-психологічні проблеми застосування радіо-фармацевтичних препаратів. Велику увагу приділено радіонуклідній діагностиці в онкології та педіатричним проблемам радіонуклідниї діагностики.

Для студентів, інтернів вищих медичних навчальних закладів.

ЦІНА – 40,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-94-7

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 7.110201 «ФАРМАЦИЯ»

В. И. Кресюн, В. В. Трохимчук, Б. П. Громовик и др.

2007г.,192 с. (на русском языке)

Учебное пособие содержит комплекс алгоритмов,соответствующих отраслевым стандартам образования, разработанным и утвержденным МЗ и МОН Украины для выпускников по специальности 7.110201 «Фармация».

Для студентов-выпускников фармацевтических факультетов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений Украины.

ЦЕНА – 59,50 ГРН

 

ISBN 966-7733-92-0

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7.110101 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» И 7.110104 «ПЕДИАТРИЯ»

Н. Л. Аряев, А. К. Асмолов, И. Л. Бабий и др.

2007 г.,211 с.,( на русском языке), мягкая обложка, формат 60х84/8

Учебное пособие содержит комплекс алгоритмов, соответствующих отраслевым стандартам образования, разработанным и утвержденным МЗ и МОН Украины для специальностей „Лечебное дело” и „Педиатрия”.

Для студентов – выпускников медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений Украины III-IV уровней аккредитации.

ЦЕНА – 84,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-93-9

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 7.110106 «СТОМАТОЛОГИЯ»

Л. Д. Чулак, К. М. Косенко, А. Г. Гулюк и др.

Учебное пособие

2007 г.,196 с. (на русском языке), мягкая обложка, формат 60х84/8

Учебное пособие содержит комплекс практических навыков, умений и ситуационных задач, отвечающих стандартам образования, разработанным и утвержденным МЗ и МОН Украины для специальности «Стоматология».

Для студентов-выпускников стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений Украины.

ЦЕНА – 90,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-88-2

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Ю. П. Харченко, А. М. Михайлова, В. Ф. Зеваков, И. В. Юрченко

Монография (на русском языке)

2006 г., 220 с.

У монографії викладено сучасні уявлення про етіологію, патогенез, епідеміологію, діагностику, клініку лікування та профілактику вірусних гепатитів А,В,С,D,Е і F у дорослих і дітей.

Книга призначена для лікарів різних спеціальностей: інфекціоністів, гастроентерологів, хірургів, педіатрів, епідеміологів, вірусологів та ін.

ЦІНА – 73,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-83-1

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

П. М. Чуєв, А. С. Владика

(навчальний посібник), видання друге,доповнене

2006 р., 252 с., м’яка обкладинка.

Посібник містить відомості про заходи з ліквідації наслідків катастроф, при термінальних станах, больовому синдромі і хірургічних операціях, порушення гомеостазу та методи їх корекції, питання шоку, поліорганної недостатності, екзо- та ендотоксикозу та ін.

Посібник призначено для студентів, інтернів та лікарів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 60,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-86-6

РУССКИЙ ЯЗЫК. КОММУНИКАТИВНЫЙ КУРС

Гриф МОЗ

Н. В. Лазор, Н. В. Ромащенко, Г. Г. Ерёмкина

Учебное пособие (в двух томах)

2006г., 180 с. и 380 с.(русский-английский),мягкая обложка

Учебное пособие предназначается для иностранных студентов, которые начинают изучать русский язык и в первую очередь ориентировано на первый курс с английским языком обучения. Может использоваться на подготовительных факультетах, а также как самоучитель . Оно состоит из двух томов: вводно-фонетического курса (первые12 уроков) и основного курса (20 уроков). Каждый урок содержит грамматический материал, упражнения, тексты, диалоги и речевые образцы, задания для самостоятельной работы студентов, тесты и задания для контроля.

ЦЕНА – 116,00 ГРН

 

ISBN 5-311-01392-3

БІОЕТИКА

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв

Підручник

2005 р.,288 с., тверда палітурка

У підручнику викладені предмет,теоретичні основи й етапи росзвитку біоетики як дисципліни, дедуктивні й індуктивні методи біоетики, етичні аспекти стосунків між лікарем, пацієнтом і його родиною, В окремих розділах висвітлені біоетичні і правові проблеми (вмирання і смерть,репродукція людини,нові генетичні технології і правила проведення біомедичних досліджень). Представлені сучасні питання біоетики, пов’язані з розвитком трансплантології, епідемії ВІЛ-інфекції, а також соціальної етики медицини.

Підручник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, викладачів, інтернів, стажистів і практичних лікарів різних спеціальностей.

ЦІНА – 72,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-78-5

БИОЭТИКА

Гриф МОЗ

В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев

Учебник

2005 г., 296 с. (на русском языке), мягкая обложка

Учебник содержит сведения о предмете, теоретических основах и этапах развития биоэтики как дисциплины, рассмотрены биоэтические аспекты взаимоотношений между медицинским персоналом, больным человеком и членами его семьи, а также вопросы умирания и смерти, репродукции человека, контроля генетических технологий, медицинских исследований и социальной этики медицины.

Для студентов, преподавателей высших медицинских учебных заведений, практических врачей разных специальностей.

ЦЕНА – 50,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-75-0

ВРАЧЕБНАЯ РЕЦЕПТУРА С ОБЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЕЙ

В. Й. Кресюн, В. В. Годован

2005г., 216 с. (на русском языке), мягкая обложка

Изложены правила прописывания лекарственных средств с учетом современных представлений о лекарственных формах. Рассмотрены вопросы, связанные с оптимизацией имеющихся и разработкой новых лекарственных форм. Освещены основные принципы общей фармакологии. Подробно рассмотрены современные представления, определяющие сущность трех её составляющих: фармакокинетики, фармакодинамики и фармакотоксикодинамики.

Предназначено для студентов медицинских ВУЗ’ов III-IV уровней аккредитации и врачей всех специальностей.

ЦЕНА – 35,20 ГРН

 

ISBN 966-7733-76-9

ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ У ДІТЕЙ

Ю. П. Харченко, А. М. Михайлова, И. В. Юрченко

Монографія

2005 р., 112 с.,м’яка обкладинка

В книзі викладено сучасні дані про етіологію, патогенез,епідеміологію, клінічний перебіг, діагностику та диференційну діагностику, лікування і профілактику інфекційного мононуклеозу у дітей.

ЦІНА 43,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-77-7

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Гриф МОЗ

В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська

Навчальний посібник

2005 р.. 234 с., м’яка обкладинка, формат 60х84/8

У підручнику висвітлено сучасні погляди на вплив лікувальної фізичної культури на організм хворого, описані основні засоби і форми лікувальної фізкультури, можливості використання її для профілактики та лікування різних захворювань і ушкоджень. Наводяться показання та протипоказання , терміни й етапи застосування засобів лікувальної фізичної культури.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, фахівців у галузі лікувальної фізкультури, масажистів.

ЦІНА – 84,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-66-1

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, Ю. И. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова

Підручник

2005 р., 260 с.,м’яка обкладинка,формат 60х84/8

У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію спадкових захворювань, надано характеристику основних груп спадкових захворювань, включаючи мультифакторіальну патологію і генетичні основи онкозахворювань. Розглянуто методи медичної генетики і їх практичне застосування. Велику увагу приділено сучасним молекулярно-генетичним методам дослідження, Викладено принципи діагностики, лікування, пренатальної діагностики і профілактики спадкових захворювань.

Для студентів медичних ВУЗ’ів і лікарів усіх спеціальностей.

ЦІНА – 99,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-65-3

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ю. И. Бажора, В. Й. Кресюн, Ю. И. Фещенко, А. К. Асмолов, В. В. Николаевский

монография

2005 г., 296 с. (на русском языке), твердая обложка, формат 60х84/8

В книге изложены вопросы генетики возбудителей туберкулёза, молекулярные механизмы иммунной защиты организма хозяина, роль генетических факторов в формировании устойчивости к туберкулезной инфекции у человека, роль иммунологических и генетических факторов в латентности туберкулёза. Представлены современные методы молекулярной биологии, используемые в диагностике туберкулёза, определении резистентности патогена к противотуберкулёзным препаратам и молекулярной эпидемиологии. Проанализированы основные направления исследований по получению новых противотуберкулезных вакцин.

Книга представляет интерес для врачей и научных работников, преподавателей ВУЗ’ов и студентов.

ЦЕНА – 150,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-74-2

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИОИНЕРТНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Л. Д. Чулак, А. А. Бас, В. В. Вальда

Монография

2005 г., 207 с. (на русском языке), мягкая обложка

В монографии освещено негативное влияние материалов, из которых изготовлены зубные протезы, на ткани и органы полости рта, организм человека в целом. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез протезных стоматитов. Предложены новые технологии изготовления биоинертных зубных протезов.

Книга рассчитана на широкую аудиторию: студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗ’ов, врачей стоматологов-интернов, стоматологов-ортопедов, сотрудников научно-исследовательских лабораторий.

ЦЕНА – 80,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-72-6

ФАКУЛЬТЕТСЬКА ХІРУРГІЯ

Гриф МОЗ

Б. С. Запорожченко, В. В. Міщенко, А. Л. Дехтяр, О. Б. Зубков, Ю. В. Грубнік, А. В. Снісаренко

Навчальний посібник

2005 р., 328 с., м’яка обкладинка

Навчальний посібник містить курс лекцій з факультетської хірургії. Вони відповідають навчальнії програмі для студентів IV курсу медичного факультету вищих медичних навчальних закладів.

Для студентів і викладачів.

ЦІНА – 50,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Гриф МОЗ

О. А. Шандра, Н. В. Общіна, Р. В. Вастьянов, Г. О. Волохова

Навчальний посібник

2005 р., 216 с.,мяка обкладинка

У зв’язку з впровадженням в Україні Болонської системи підготовки фахівців, автори посібника побудували його так, щоб сприяти активному самостійному поглибленню теоретичних знань студентів про серцево-судинну систему. Видання містить інформацію про основи теоретичних знань, методи дослідження серцево-судинної системи, опис фізіологічних експериментів. Також наведено деякі сучасні методи дослідження, оволодіння та знайомство з якими є важливим для лікувально-діагностичної діяльності майбутнього лікаря. Видання доповнено таблицями і малюнками.

Для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів і бакалаврів за фахом „сестринська справа”.

ЦІНА – 49,00 ГРН

 

ISBN 966-573-142-4

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська

Підручник для інтернів (в 2-х томах)

2004 р., 892 с., іл., тверда палітурка

Підручник написаний згідно з чинною навчальною програмою з акушерства і гінекології МОЗ України для лікарів- інтернів, магістрів, аспірантів і клінічних ординаторів медичних ВУЗ’в III-IV рівнів акредитації. В повному обсязі представлені питання базових наук: репродуктивної анатомії,ембріології, генетики та репродуктивної фізіології, питання консервативного та оперативного акушерства та гінекології. Значна увага приділена алгоритмам практичних дій лікаря за умов виникнення ургентної патології в акушерстві та гінекології, операціям при нетриманні сечі і тазових пролапсах,міомі матки, ендометріозі,подані альтернативні методи лікування.

ЦІНА – 143,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-60-2

АКУШЕРСЬКА ПАТОЛОГІЯ

Атлас

Гриф МОЗ

В. Н. Запорожан, В. П. Міщенко

Навчальний посібник

2004 р.,292 с., кольорові ілюстрації, тверда палітурка,формат 60х84/8

У навчальному посібнику узагальнено клінічні відомості про акушерську патологію.У кожному з трьох розділів висвітлюються питання, які стосуються акушерської патології: вагітність,пологи,післяпологовий період.Видання ілюстровано схемами,фотографіями, більшість з яких належать авторам.

Для студентів, лікарів-інтернів, лікарів акушерів-гінекологів.

ЦІНА – 154,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-55-6

ГАРМОНИЧНОЕ ПИТАНИЕ МАТЕРИ, ПЛОДА И РЕБЕНКА

В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, Е. Д. Телющенко

Монография

Русский язык

2004 г., 264 с., мягкая обложка.

Руководство посвящено актуальным вопросам рационального питания беременной женщины и кормящей матери, детей первого года жизни и старше. Изложены современные концепции питания недоношенных и новорожденных детей, основные правила естественного, искусственного и смешанного вскармливания.

Для акушеров-гинекологов, педиатров, диетологов, семейных врачей, интернов и студентов.

ЦЕНА — 68,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-45-9

ГЕНЕТИКА ПУХЛИН ЖІНОЧИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ

В. М. Запорожан, О. П. Пересунько, В. П. Пішак

Монографія

2004 р., 332 с., тверда палітурка

Монографія присвячена аналізу сучасного стану проблеми генетики пухлин жіночих репродуктивних органів. У ній викладено сучасні погляди на етіологію і патогенез цих захворювань з генетичних позицій. Розглядаються загальні та прикладні принципи генетичних підходів до діагностики спадкової схильності до раку у жінок.

Для акушерів-гінекологів, онкогінекологів, фахівців у галузі клінічної генетики та медико-генетичного консультування.

ЦІНА — 110,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-48-3

КЛІНІЧНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич

Монографія

2004 р.,248 с., м’яка обкладинка

У монографії висвітлено механізми адаптації організму жінки до фізіологічної вагітності та їх порушення в процесі розвитку прееклапсії.Охарактеризовано клінічну патофізіологію нирки в процесах регуляції водно-сольового обміну та змін ендокринних ланок організму вагітної при прееклампсії.

Для акушерів-гінекологів,терапевтів, лікарів загальної практики, патофізіологів.

ЦІНА – 46,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-57-2

ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Гриф МОЗ

Овчаренко Е. П., Лазарь А. Ф., Матюшко Р. П.

Учебное пособие на русском языке

2004 г, 224 с., мягкая обложка

Изложен краткий очерк истории радиационной медицины, даны общие сведения о радиации, Рассмотрены основные формы контакта человека с источниками радиации и аспекты биологического действия ионизирующего излучения.

Для студентов, интернов медицинских ВУЗ’ов.

ЦЕНА — 35,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-56-4

ПСИХІАТРІЯ

Гриф МОЗ

За ред. проф. В. С. Бітенського

Навчальний посібник

2004 р., 354 с., м’яка обкладинка.

Курс лекцій з психіатрії охоплює всі розділи загальної психопатології та основні групи психічних і поведінкових розладів відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.

Для студентів медичного факультету, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та інших фахівців, які у своїй лікувально-діагностичній роботі використовують знання з психіатрії.

ЦІНА — 50,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-54-8

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

В. Н. Запорожан, Ю. И. Бажора

Монография

Русский язык

2004 г., 228 с., твердая обложка.

В книге обобщены результаты экспериментальных и клинических исследований, посвященных одному из новейших направлений современной биологии и медицины — стволовым клеткам. Представлены последние данные по изучению молекулярно-генетических механизмов самовозобновления стволовых клеток, а также механизмов, запускающих дифференцировку стволовых клеток.

Книга рассчитана на студентов и врачей, научно-педагогических работников медико-биологических специальностей.

ЦЕНА — 73,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-47-5

ISBN 966-7733-49-1

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Гриф МОЗ

С. П. Білоконенко, О. В. Гонтар, Н. О. Котова

Навчальний посібник

2004 р., 332 с., м’яка обкладинка

Лекції підготовлено співробітниками кафедри українознавства та культурології Одеського державного медичного університету й адресовано студентам першого курсу медичних,стоматологічних та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

ЦІНА – 27,50 ГРН

 

ISBN 966-7733-50-5

УРОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

За ред. Ф. І. Костєва

Навчальний посібник

2004 р., 296 с., м’яка обкладинка.

Навчальний посібник містить матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень урології. Для кращого засвоєння матеріалу лекції доповнені алгоритмами та рисунками, наведено критерії діагностики і лікувальну тактику в обсязі програми з урології.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

ЦІНА — 66,00 ГРН

 

ISBN 5-311-01308-7

ВИЧ –ИНФЕКЦИЯ И СПИД

В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев

Руководство

2003 г., 624 с., ил., твердый переплет

В книге представлены современные данные об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, диспансерном наблюдении, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДА у взрослых и детей. Рассмотрены вопросы перитональной передачи ВИЧ от матери ребенку и пути ее профилактики. Освещены юридические, этические и психологические проблемы, возникающие в связи с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Для врачей-инфекционистов, терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, семейных врачей, организаторов здравоохранения, врачей–интернов, студентов.

ЦЕНА – 100,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-34-3

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Гриф МОЗ

О. О. Якименко, Л. В. Закатова, В. В. Дець та ін.

навчальний посібник

2003 р.,372 с., м’яка обкладинка.

З урахуванням досягнень сучасної медицини викладено методи клінічного обстеження хворих, сучасні відомості про етіологію, патогенез, клініку, лікування і профілактику більшості захворювань внутрішніх органів відповідно до навчальної програми підготовки стоматологів.

Навчальний посібник складається з 3 розділів: перший присвячено клінічним методам обстеження хворих, другий — патології різних органів і систем (дихання, кровообігу, травлення та ін.), третій — стоматологічним проявам при захворюваннях внутрішніх органів. Може бути корисним для студентів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів.

ЦІНА – 34,50 ГРН

 

ISBN 966-7733-38-6

ГОСТРА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ

О. Ф. Возіанов, А. І. Гоженко, О. С. Федорук

Монографія

2003 р., 376 с., тверда палітурка,формат 60х84/8

У монографії висвітлені сучасні уявлення про етіологію, класифікацію,патогенез особливості клінічного перебігу гострої ниркової недостатності (ГНН) при різних нозологічних формах, діагностику та лікуваняя ГНН ,включаючи консервативне, хірургічне лікування та методи позаниркового очищення крові.

Наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці цілісної патогенетичної концепції синдрому ГНН, її функціональної класифікації та принципово нового підхіду до попередження і лікування. При аналізі ГНН у хворих виділено нові окремі періоди її переобігу – прихований період і вторинну олігурію, визначені особливості клінічного перебігу ГНН у хворих, Запропоновано принципову схему патогенетичної терапії гострої ниркової недостатності і продемонстровано її ефективність.

Для урологів, нефрологів,терапевтів, патофізіологів, співробітників науково-дослідних лабораторій, студентів медичних навчальних закладів.

ЦІНА – 140,00 ГРН

 

ISBN 966-7936-23-6

НЕОНАТОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

М. Л. Аряєв

Підручник

2003 р.,756 с., тверда обкладинка, формат 60х84/8

У підручнику висвітлені питання про організацію неонатологічної допомоги, історії неонатології,фізіології і патології плода,особливостях перебігу періоду адаптації до умов позаматкового життя доношених і недоношених дітей. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання у неонатальному періоді. Дано опис маніпуляцій і практичних навичок у неонатології, Викладено принципи медикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.

Підручник призначений для додипловмногонавчання і спеціалізації з неонатології студентів V і VI курсів медичних і педіатричних факультетів вищих медичних навчальних закладів III- IV рівнів акредитації. Підручник цілком відповідає програмі спеціалізації (інтернатури) з неонатології,програмам післядипломного навчання лікарів – неонатологів на передатестаційному циклі, а також циклах спкеціалізації і тематичного удосконалення, може бути корисним педіатрам амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної мережі, а також сімейним лікарям.

ЦІНА – 80,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-29-7

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ Й АПАРАТУРИ

Гриф МОЗ

Л. О. Афанасьєва, П. Г. Жуматій, О. В. Мандель та ін.

За ред. Л.С. Годлевського

Навчальний посібник

2003 р.,258 с., м’яка обкладинка

У навчальному посібнику розкрито основні поняття медичної інформатики, принципи та методи статистичної обробки результатів медичних вимірювань, викладено питання біомеханіки (біофізичних основ акустики,гемодинаміки), наведено принципи устрою та фізичні основи використання медичної техніки, поширених апаратних засобів клінічного та клінико- лабораторного дослідження. Посібник містить запитання для самопідготовки та самоконтролю для закріплення знань.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ЦІНА – 27,40 ГРН

 

ISBN 966-7733-27-0

ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Гриф МОЗ

О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко

Навчальний посібник

2003 р, 208 с., м’яка обкладинка, видання друге, доповнене

У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації та всі аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання. Велика увага приділена променевій хворобі, генетичним та ембріологічним ефектам іонізуючої радіації, реакції зростаючого організму на вплив іонізуючої радіації, генетичній ефективності різних видів іонізуючих випромінювань, віддаленим ефектам опромінення, рівням ризику при різних умовах променевого впливу, метаболізму та біологічній дії радіоактивних речовин, а також диспансеризації осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації.

Для студентів, інтернів медичних вузів, а також курсантів інститутів та факультетів удосконалення лікарів.

ЦЕНА — 35,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-92-0

ОЧНІ ХВОРОБИ

Гриф МОЗ

Г. Ю. Венгер, А. М. Солдатова

Навчальний посібник

2003 р., 176 с. м’яка обкладинка

У посібнику, відповідно до навчальної програми з очних хвороб,викладено основні сучасні дані щодо анатомії, фізіології,методів дослідження органа зору,етиології,кліники та лікування очних хвороб. Кожну лекцію присв’ячено окремому розділу офтальмології. В них розглянуто найпоширеніші форми захворювань придатків ока, орбіти, рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Окремі лекції присв’ячено ушкодженням ока, рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних медичних закладів, інтернів.

ЦІНА – 18,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-44-0

СИФИЛИС

Л. Н. Ковалева, С. В. Гончаров, В. В. Кресюн

Монография

2003 г., 204 с. мягкая обложка, русский язык

В монографии рассматриваются вопросы эпидемиологии. Диагностики, клиники и течения сифилиса на современном этапе развития сифилидологии. Приводятся действующие международные классификации, современные методы лечения больных сифилисом в свете новейших воззрений на этиопатогенез заболеваний.

Для научных работников, врачей ,врачей-интернов, курсантов, аспирантов, студентов высших медицинских учебных заведений.

ЦЕНА – 60,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-39-4

ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ

Гриф МОЗ

В. І. Байдан, А. С. Владика та ін.

За ред. В. В. Грубника

підручник

2003 р., 424с., тверда палітурка

Підручник „Хірургічні хвороби” складається з таких частин:”Загальні питання”, „Ендокринна хірургія”, „Торакальна хірургія”,”Хірургічні захворювання судин”,”Хірургія органів черевної порожнини”,”Дитяча хірургія”, „Захворювання сечостатевих органів”. У підручнику викладені питання сучасної діагностики та лікування різних захворювань хірургічного профілю із застосуванням нових технологічних досягнень (відеоторакоскопічні втручання, лапароскопічні операції,пункційні методи лікування під контролем УЗД).

Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ЦІНА – 87,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-23-8

ГІНЕКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський

Атлас

Навчальний посібник

2002 р., 308 с., понад 500 повнокольорових іл., тверда обкладинка, формат 60х84/8.

У навчальному посібникусистематизовані патогенетичні,клінічні,імуноцитохімічні та гістологічнівідомості з гінекологічної патології.Видання ілюстроване понад 400 кольоровим макро- і мікрофотографіями. Згідно з сучасними класіфікаціями ВООЗ і світових гінекологічних товариств подано найбільш розповсюжжені захворювання жіночого генітального тракту.

Книга містить результати багаторічного досвіду авторів з гінекологічної патології і може бути корисною для гінекологів, патогістологів, патофізіологів, імуногістохіміків, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 143,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-25-4

ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

С. А. Гешелин, В. Л. Зимовский

Учебное пособие на русском языке

2002 г., 284 с., мягкая обложка.

В учебном пособии, созданном клиницистами с многолетним практическим опытом, представлены контрольные вопросы и клинические ситуационные задачи по 20 темам курса хирургических болезней в соответствии с программой по хирургии, утвержденной МЗ Украины для медицинских вузов III–IV уровней аккредитации.

Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов V, VI курсов, последипломной и предаттестационной подготовки врачей-хирургов.

ЦЕНА — 40,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-22-Х

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

Гриф МОЗ

В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба

Навчальний посібник

2002 р., 360 с., м’яка обкладинка.

У книжці наведені дані про методику диференціального діагнозу в клініці внутрішніх хвороб, розглянуто основні синдроми. Перелік синдромів тотожний навчальній програмі в межах спеціальності «Лікарська справа». Ця книжка є першим навчальним посібником з диференціальної діагностики внутрішніх хвороб. Посібник орієнтований на студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів. Його можуть використовувати в повсякденній практичній діяльності як спеціалісти клініки внутрішніх хвороб (кардіологи, пульмонологи, нефрологи тощо), так і терапевти та сімейні лікарі загальної практики.

ЦІНА — 43,00 ГРН

 

ISBN 966-573-235-8

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

П. З. Протченко

навчальний посібник

2002 р., 298 с., 54 іл., м’яка обкладинка.

У посібнику викладені матеріали лекційного курсу із загальної мікробіології, вірусології та імунології згідно з програмою, затвердженою МОЗ України.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 36,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-18-1

МОРФОЛОГІЯ КЛІТИН КРОВІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Атлас

В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова та ін.

наукове видання

2002 р., 118 с., 114 іл., повнокольоровий друк, м’яка обкладинка,формат 60х84/8

У книзі викладені сучасні методи морфологічних досліджень, що використовуються у практичній та експериментальній медицині. Надається детальна характеристика формених елементів периферійної крові лабораторних тварин і людини, яка супроводжується мікрофотографіями, електронними мікрофотографіями та рисунками. Висвітлені основні положення сучасних уявлень про механізми кровотворення.

Для гематологів, лікарів, гістологів, аспірантів, лаборантів, студентів медичних, біологічних, сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

ЦІНА — 95,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-24-6

ТУБЕРКУЛЬОЗ

Гриф МОЗ

О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова

За ред. О. К. Асмолова

Підручник

2002 р.276 с., 18 іл., м’яка обкладинка.

У підручнику викладені етіологія, епідеміологія, патогенез туберкульозу, сучасні методи дослідження органів дихання. Подані клінічні форми туберкульозу, їх диференційна діагностика та лікування. Розглянуті питання профілактики туберкульозного процесу, сучасного лікування легеневого туберкульозу згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Викладений матеріал відповідає навчальній програмі з фтизіатрії і призначений для студентів медичних вузів III–IV рівнів акредитації та лікарів усіх профілів.

ЦІНА — 30,00 ГРН

 

ISBN 966-573-189-0

ЦИТОЛОГІЯ, ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна

За ред. В. К. Напханюка

навчальний посібник

2002 р., 218 с., 122 іл., м’яка обкладинка.

У практикумі міститься основний матеріал тем практичних занять з курсу цитології, загальної гістології та ембріології, а також ілюстрації у вигляді мікропрепаратів, електронограм і схем, які полегшать роботу студентів з гістологічними препаратами.

Для викладачів гістології та студентів медичних навчальних закладів.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 39,00 ГРН

 

ISBN 5-311-01208-0

ISBN 5-311-01198-X

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Гриф МОЗ

В. Н. Запорожан

учебник в 2-х томах

2001 г., 808 с., хорошо иллюстрирован, твердая обложка, русский язык

Учебник состоит из двух книг. В первой книге освещены вопросы современного физиологического и патологического акушерства и частично перинатологии. Большое внимание уделено актуальным проблемам тератологии, плацентарной недостаточности, недоношенной беременности, гестозу, акушерскому кровотечению, психосоматической диагностике и лечению.

Во второй книге описаны современные методы обследования гинекологических больных. Рассмотрены специфические и неспецифические воспалительные заболевания и новообразования женских половых органов, заболевания молочной железы. Освещены особенности развития репродуктивной системы и ее нарушения. Приведены методы оперативного лечения.

Для студентов медицинских вузов III–IV уровней аккредитации.

ЦЕНА — 100,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-17-3

АНТРОПОГЕННО ЗАЛЕЖНІ СТАНИ В АКУШЕРСТВІ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ

В. М. Запорожан, В. П. Міщенко

монографія

2001 р., 156 с., м’яка обкладинка.

У монографії розглянуто головні тенденції впливу токсичних металів як негативних екологічних чинників на організм матері та дитини. Викладено сучасні погляди на антропогенно залежні стани в акушерстві та паринатології. Запропоновано принципи діагностики, профілактики та лікування цих станів.

Книга розрахована на студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, терапевтів.

ЦІНА — 27,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-09-02

ВАГІТНІСТЬ ВИСОКОГО РИЗИКУ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

В. М. Запорожан, Н. М. Нізова

монографія

2001 р., 179 с., 22 іл., м’яка обкладинка.

У монографії узагальнено сучасні погляди на патогенез цукрового діабету. Детально охарактеризовано його особливості у вагітних жінок та вплив на перебіг гестаційного процесу. Наведений аналіз функціонально-метаболічних передумов розвитку поєднаного гестозу у вагітних, які страждають на інсулінозалежний діабет, інсулінотерапії та фармакологічної корекції порушень у системі мати — плацента — плід, представлено результати клініко-морфологічних досліджень. На особливу увагу заслуговують міркування щодо післяпологової реабілітації та репродуктивної перспективи жінок, хворих на цукровий діабет.

Для акушерів-гінекологів, перинатологів, ендокринологів, науковців, лікарів-інтернів, студентів медичних ВНЗ.

ЦІНА — 23,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-15-7

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ДНК У СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ

Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда та ін.

за редакцією Ю. М. Сиволапа і Г. Ф. Кривди

науково-практичне видання

2001 р., 92 с., м’яка обкладинка.

У книжці висвітлено особливості використання молекулярно-генетичного поліморфізму у практиці судової медицини при встановленні спірного батьківства та ідентифікації особи за біологічними слідами. Детально описана методика взяття, доставки та зберігання слідів і речових доказів, усі етапи ПЛР і інтерпретації отриманих результатів. Наведені приклади з практики, унікальні дані про алельний поліморфізм жителів Півдня України.

ЦІНА — 16,00 ГРН

 

ISB966-573-197-1

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ

Гриф МОЗ

М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старикова та ін.

За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка

навчальний посібник в двох томах

2001 р., 676 с., м’яка обкладинка.

Навчальний посібник складається з двох книг. У першій книзі містяться відомості з основних розділів перинатольної педіатрії, на сучасному рівні подано патологію, що найчастіше виявляється у дітей раннього віку.

У другій книзі викладено сучасні уявлення про патологію у дітей старшого віку. Висвітлено аспекти епідеміології, етіопатогенезу, діагностики та реабілітації основних нозоформ захворювань.

Для студентів старших курсів медичних ВНЗ, педіатрів і лікарів суміжних спеціальностей.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 63,80 ГРН

 

ISBN 966-7733-08-4

ЗУБОПРОТЕЗНАЯ ТЕХНИКА

Л. Д. Чулак, В. Г. Шутурминский

учебное пособие

2001 г., 316 с., 220 ил., в т.ч. 75 полноцветных, мягкая обложка, русский язык

В учебном пособии изложены основные разделы зубопротезного дела, с учетом особенностей его преподавания на стоматологических факультетах медицинских вузов.

Для студентов и преподавателей зуботехнических отделений медицинских вузов, стоматологических факультетов.

ЦЕНА — 80,00 ГРН

 

ISBN 966-573-216-1

МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Гриф МОЗ

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв

навчальний посібник

2001 р., 412 с., 17 іл., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику відповідно до програм циклів з медицини катастроф висвітлено основні положення теорії та практики діяльності служби екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Розглянуто питання реанімації й інтенсивної терапії критичних станів і синдромів, які найчастіше зустрічаються у потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій і катастроф.

Для студентів, курсантів, інтернів медичних ВНЗ, організаторів охорони здоров’я, анестезіологів-реаніматологів, хірургів, спеціалістів інших медичних дисциплін.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 48,40 ГРН

 

ISBN 966-7733-11-4

МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Атлас

Ю. И. Бажора, А. Д. Тимченко, М. М. Чеснокова

Под ред. Ю. И. Бажоры

учебное пособие

2001 г., 110 с., 203 ил.,полноцветная печать, мягкая обложка, формат 60х84/8, русск.яз.

В учебном пособии впервые одновременно освещены вопросы биологии паразитов человека и прикладные вопросы практической медицины. Издание прекрасно иллюстрировано схемами жизненных циклов паразитов, микрофотографиями, отражающими морфологию целого организма паразита или его частей. Издание имеет оригинальную структуру, удобно в использовании и изучении.

Для врачей всех специальностей, студентов медицинских вузов, биологических факультетов, научных работников, преподавателей.

ЦЕНА — 82,50 ГРН

 

ISBN 966-7936-00-7

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

Любан-Плоцца Б., Запорожан В., Аряев Н.

2001 г., 292 с., мягкая обложка, русский язык

В книге рассматриваются проблемы психосоматического подхода при лечении больного, освещаются вопросы истории развития психосоматики, этиопатогенез основных психосоматических расстройств и их возникновение на разных этапах жизни человека. Основное внимание уделяется взаимодействию врача и пациента, формированию их союза в борьбе с болезнью, обсуждаются методы лечения психосоматических больных.

Книга рассчитана на практикующих врачей и студентов-медиков.

ЦЕНА – 34,00 ГРН

 

ISBN 966-573-185-8

СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна

За ред. В. К. Напханюка

навчальний посібник

2001р., 268 с., 138 іл., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику подано короткий виклад теоретичного матеріалу усіх тем зі спеціальної гістології та ембріології людини, опис гістологічних препаратів та їхнє зображення. Навчальний посібник буде корисним при самостійній роботі студентів, а також під час підготовки до практичних занять та державного перевідного іспиту з дисципліни.

Для студентів медичного і стоматологічного факультетів медичних ВНЗ України.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 41,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-14-9

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна

навчальний посібник

2001 р., 174 с., 25 іл., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику висвітлюються питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки, профілактики та лікування захворювань слизової оболонки і тканин парадонта порожнини рота у дітей і підлітків. Викладено сучасні погляди на методи екзогенної та ендогенної профілактики захворювань зубів у дітей. Відображені дані про методи діагностики і принципи лікування зубощелепних аномалій та деформації.

Посібник розраховано на студентів стоматологічних факультетів, інтернів, лікарів-стоматологів.

ЦІНА — 40,00 ГРН

 

ISBN 966-573-142-4

ISBN 5-311-01198-X

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан

підручник в 2-х томах

2000 р., 744 с., добре ілюстрована, тверда обкладинка.

У першій книзі — «Акушерство» — висвітлені питання сучасного фізіологічного і патологічного акушерства і, частково, перинатології. Велику увагу приділено актуальним проблемам тератології, плацентарної недостатності, недоношеної вагітності, гестозу, акушерської кровотечі, психосоматичній діагностиці та лікуванню.

У другій частині описані сучасні методи обстеження гінекологічних хворих, специфичні і неспецифічні. Запальні захворювання й новоутворення статтевих органів, захворювання молочної залози. Висвітлено особливості розвитку репродуктивної системи та її порушення, розлади менструальної функції, вірильні та нейроендокринні синдроми. Наведено методику основних гінекологчіних операцій.

Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 55,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-02-5

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ

Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва

Руководство

2000 р., 384 с., 31 іл., тверда обкладинка.

У книжці висвітлено найважливіші питання будови та функції імунної системи людини, її взаємозв’язок з іншими регуляторними й ефекторними системами організму. Показано розвиток системи імунітету на різних етапах онтогенезу, особливості її функціонування в умовах впливу різноманітних факторів навколишнього середовища. З позиції імунології розглянуто етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування різних захворювань.

Книжка розрахована на науковців, лікарів усіх спеціальностей і студентів медичних ВНЗ.

ЦІНА — 63,00 ГРН

 

ISBN 966-00-0617-9

КНИГА О ЯДАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

И. М. Трахтенберг

Монография

Русский язык

2000 г., 365 с., иллюстрир., твердая обложка.

В монографии приведена история токсикологии, обобщены результаты научных исследований токсикологов, гигиенистов и экологов по приоритетным проблемам химической безопасности. Предложены меры по охране окружающей среды и меры безопасности для предупреждения острых и хронических интоксикаций. Даны сведения о противоядиях и рекомендации по оказанию первой помощи при отравлениях.

Для биологов, медиков, экологов и др. представителей естественных наук.

ЦЕНА — 35,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-03-3

МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В. И. Журавель, В. Н. Запорожан

руководство

2000 г., 432 с., твердая обложка, русский язык

В книге рассматриваются современные аспекты менеджмента и научно-практические подходы к управлению на примере системы медицинской помощи и высшего медицинского учебного заведения. Книга содержит множество практических рекомендаций по организации и повышению эффективности управления социальными системами.

Издание предназначено для руководителей медицинских учреждений и вузов, преподавателей, работников НИИ, студентов.

ЦЕНА — 49,50 ГРН

 

ISBN 966-573-167-X

НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Гриф МОЗ

Ю. Л. Курако, В. П. Ганчо, Н. Ф. Герцев й ін.

За ред. Ю. Л. Курако

навчальний посібник

2000 р., 198 с., 30 повнокольорових іл., м’яка обкладинка.

Посібник містить вибрані лекції з курсу нервових хвороб. Вони відповідають навчальній програмі для медичних ВНЗ, затвердженій МОЗ України.

Посібник призначений для викладачів, студентів старших курсів, інтернів та лікарів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 29,30 ГРН

 

ISBN 966-573-182-3

ПЕРИНАТОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв

підручник

2000 р., 302 с., 10 іл., м’яка обкладинка.

У підручнику висвітлено цілі, завдання та організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методики оцінки, лікування і профілактики патологічних станів, принципи ведення плода в інтранатальному періоді. Окремі розділи присвячені постнатальній оцінці новонароджених із патологічними станами, принципам ведення здорових новонароджених, а також діагностиці, лікуванню та профілактиці деяких патологічних синдромів у новонароджених.

Обговорюються питання перинатальної фармакології — призначення ліків жінкам і дітям в анте-, інтра- і постнатальному періодах.

ЦІНА — 40,00 ГРН

 

ISBN 966-573-178-5

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Гриф МОЗ

Вибрані лекції

С. О. Гешелін, В. І. Гирля, В. Л. Зимовський, В. М. Лащевкер

За ред. С. Ю. Гешеліна

навчальний посібник

2000 р., 422 с., 60 іл., м’яка обкладинка.

Посібник містить вибрані лекції із шпитальної хірургії. Вони відповідають навчальній програмі для медичних ВНЗ, затвердженій МОЗ України. Посібник призначений для викладачів та студентів V курсу медичного факультету.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 42,00 ГРН

 

ISBN 966-7733-06-8

ЭМБРИОЛОГИЯ, ТЕРАТОЛОГИЯ И ОСНОВЫ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

В. Н. Запорожан, В. К. Напханюк, Е. Л. Холодкова

руководство

2000 г., 378 с., мягкая обложка, русский язык

В книге изложены современные данные о процессах эмбриогенеза человека, а также об основных механизмах формирования врожденных аномалий развития. Отдельная глава посвящена проблемам репродуктивного здоровья с кратким описанием различных методов вспомогательной репродукции.

Для гистологов, эмбриологов, акушеров-гинекологов, репродуктологов, перинатологов и врачей других специальностей, а также студентов медицинских вузов.

ЦЕНА — 53,00 ГРН

 

ISBN 5311-01165-3

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ

В. Н. Запорожан, В. В. Грубник, В. Ф. Саенко, М. Е. Ничитайло

руководство

1999 г., 304 с., хорошо иллюстрировано, твердая обложка,русский язык

В руководстве описаны оперативные вмешательства, выполняемые на органах брюшной и грудной полостей с помощью видеоэндоскопической техники. Подробно изложены основные принципы лапароскопических и торакоскопических операций. Приведены детали инструментального и аппаратного обеспечения малоинвазивных операций. Большое внимание уделено особенностям анестезиологического пособия при выполнении лапароскопических операций. Проанализированы наиболее часто встречающиеся осложнения. Кроме известных операций, описаны и достаточно редкие.

Руководство предназначено хирургам, гинекологам, эндоскопистам, анестезиологам, врачам-интернам, студентам медицинских учебных заведений.

ЦЕНА — 27,80 ГРН

 

ISBN 966-573-168-8

ГІПЕРБАРООКСІТЕРАПІЯ

Гриф МОЗ

П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов

За ред. П. М. Чуєва

навчальний посібник

1999 р., 187 с., 16 іл., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику визначені теоретичні основи, організаційні, технічні й, особливо, клінічні аспекти використання ГБО для лікування. Розглядаються питання щодо взаємодії ГБО з деякими лікарськими речовинами й патологічні реакції організму на гіпероксію.

Посібник призначено для студентів медичних закладів, інтернів та лікарів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 25,00 ГРН

 

ISBN 966-573-115-7

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Гриф МОЗ

Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, В. М. Демидов та ін.

За ред. Б. І. Дмитрієва

навчальний посібник

1999 р., 356 с., 27 іл., м’яка обкладинка, повнокольорові ілюстрації.

У навчальному посібнику викладені матеріали лекційного курсу «Загальної хірургії», що відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, з урахуванням новітніх досягнень хірургії.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів і викладачів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 38,50 ГРН

 

ISBN 966-573-103-3

КЛІНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПЛОДА І ДИТИНИ

Гриф МОЗ

І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко

За ред. І. Л. Бабія

навчальний посібник

1999 р., 360 с., 75 іл., м’яка обкладинка.

У посібнику узагальнено багаторічний досвід клінічного обстеження різних органів і систем плода та дітей різного віку, включаючи підлітків до 15 років. В його основу покладено принцип обстеження за функціональними системами. Належну увагу приділено етико-деонтологічним аспектам при спілкуванні лікаря з вагітною жінкою, дитиною, її батьками.

Посібник призначено для студентів медичних навчальних закладів, інтернів, акушерів-гінекологів, педіатрів і лікарів інших фахів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 39,60 ГРН

 

ISBN 966-573-121-1

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

Г. М. Пеньковський

навчальний посібник

1999 р., 130 с., 34 іл., м’яка обкладинка.

У посібнику наведено короткі відомості з анатомії та фізіології вуха, носа, глотки, трахеї і стравоходу у взаємодії з навкружними органами і за віковим аспектом. Викладені методи огляду ЛОР-органів, діагностика, клінічні прояви та принципи лікування захворювань, що спостерігаються дуже часто. Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів.

ЦІНА — 21,20 ГРН

 

ISBN 966-573-171-8

ПЕДІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ

Гриф МОЗ

Н. Г. Ніколаєва

навчальний посібник

1999 р., 188 с., 94 іл., м’яка обкладинка.

У навчальному посібнику викладені основні розділи курсу педіатричної хірургії — невідкладні стани та хірургічні захворювання, ушкодження, природжені та набуті вади розвитку, новоутворення. Описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та тактику лікування дітей із хірургічною, ортопедичною, травматологічною й онкологічною патологією.

Призначено для студентів старших курсів медичних навчальних закладів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 24,00 ГРН

 

ISBN 5-311-01140-8

ПРАКТИЧНА ПЕРИНАТОЛОГІЯ

Гриф МОЗ

М. Л. Аряєв, І. В. Семененко, Н. М. Рожковська

навчальний посібник

1999 р., 196 с., 43 іл., м’яка обкладинка.

У книзі описані предмет і задачі сучасної перинатології, пренатальне тестування і моніторування, діагностика генетичних захворювань. Окремі розділи присвячені оцінці новонароджених за шкалою Апгар, первинній реанімації новонароджених, оцінці гестаційного віку, годуванню новонароджених. Наведена характеристика лікарських засобів, які використовуються у перинатологічній практиці, та відомості про основні біологічні показники.

Навчальний посібник розрахований на лікарів-неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів та студентів і курсантів вищих медичних закладів.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

ЦІНА — 40,00 ГРН

 

ISBN 966-555-030-6

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

В 2-х томах

453 с., м’яка обкладинка, формат 60х84/8

Англо-український словник (16000 слів) з коротким тлумаченням термінів українською мовою. Подібна побудова словника робить доступнішою навчальну та наукову літературу для українських читачів — науковців, викладачів, студентів. Перевагою видання є те, що воно містить українсько-англійський покажчик, який буде корисним під час перекладу англійською мовою.

Для студентів не тільки медичних, але і біологічних, сільськогосподарських вузів, середніх спеціальних навчальних закладів, а також лікарів та інших фахівців.

ЦІНА — 25,00 ГРН

 

ISBN 5-311-00927-6

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ В ПЕРИНАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Гриф МОЗ

В. М. Запорожан, А. М. Сердюк, Ю. І. Бажора, М. Л. Аряєв, І. Р. Бариляк

Навчальний посібник

356 с., ілюстр., тверда обкладинка.

У навчальному посібнику висвітлено проблеми генетики і тератології, наведено задачі перинатологічної практики, що дозволить полегшити вивчення класичних і сучасних питань спадкової і набутої в ембріональний період розвитку патології. Розглянуто теорію і методи генетики і тератології, а також екологічний стан навколишнього середовища України, основи організації медико-генетичної служби в нашій державі.

Посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також може бути корисним практичним лікарям різних профілів.

ЦІНА — 16,00 ГРН
Бажаючим придбати медичну літературу звертатися за адресою:
65082, м.Одеса, пров. Валіховський,2
ТОВ „Центрінформ”-офіційний ділер Одеського медуніверситету
Директор Хандрікова Галина Іванівна
Тел: (048) 723-49-59; 728-54-60
Факс: 728-54-10
E-mail: [email protected]